شرح خدمات عوامل نظارت عالیه و کارگاهی (فایل متنی - word)
25,000 تومان

این فایل در برگیرنده فایل متنی (word) "اهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی و نظارت عالیه " است که به تناظر از بخشنامه 977 سازمان اخذشده و در دستورالعمل‌های مختلف نظارت کارگاهی سالانه سازمان برنامه درج‌شده است و می تواند در ارائه پیشنهاد یا تنظیم قراردادهای نظارت کارگاهی و عالیه مورد استفاده قرار گیرد.
0.03 مگابایت
محصولات مرتبط