فهرست نوشتار های مهندس شهرام حلاج


«شفافيت» فرايندهاي «طرحهاي عمراني»، در «شرايط تحريم»، چگونه تأمين خواهد‌شد؟

1397/8/30

واگذاری طرح‌های عمرانی

1397/8/30

طرح‌هاي عمراني از سازوكارهاي روشن برخوردار خواهد شد؟

1397/8/30

الزامات روش مشارکت عمومی و خصوصی

1397/8/30

یک گام به سوی «توسعه»؛
در میان احکام «برنامه‌ی ششم»

1397/8/30

«احکام دایمی برنامه‌ها‌ی توسعه‌ی کشور»:
یک گام در تخریب نظم معاملات بخش عمومی کشور

1397/8/30
1 / 1