بتن-اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود تراکم با استفاده از حلقه J-روش آزمون
ICS_Code : 91/100/30
ICS_T1 : بتن
11271
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد