سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی -قسمت 3- روش های آزمون عملکرد برای مخازن آب گرم کن خورشیدی
ICS_Code : 27/160
ICS_T1 : سامانه-خورشیدی
19006-3
1395
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد