پینت بال-پر کردن و جابجایی ایمن سیلندرها ی دی اکسید کربن مورد استفاده در پینت بال -آیین کار
ICS_Code : 97/220/40.23/020/30
ICS_T1 : پینت بال
18707
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد