گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس؛ کمیته تخصصی مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
154
1393/09/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد