پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - این پیش نویس در شرکت مهندسی مشاور کاماب پارس تهیه و توسط کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور بررسی و تأیید شده است.
386
1390/08/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد