پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - مجری: معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف - تأیید شده توسط کمیته تخصصی آب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
441
1395/01/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد