آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
مصوب شورای عالی اداری
شماره 11324/ص/88/ه
1388/06/31
متن ضابطه

آیین‌نامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

 

تاریخ تصویب: 1388/06/03

شماره 11324/ص/88/ه‍ـ- 1388/6/31

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست یک نسخه آیین‌نامه داخلی هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیمارآن‌که در اجرای ماده 8 قانون تشکیل این هیأت (مصوب 1378/9/21 مجلس) به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، جهت درج به پیوست تقدیم می‌گردد.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ـ دکتر ابراهیم متولیان

 

شماره 10117/ص/88/ه‍ـ - 1388/6/9

جناب آقای دکتر لنکرانی

مقام محترم وزارت

در اجرای ماده 8 قانون تشکیل هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378/09/21 مجلس محترم شورای اسلامی ـ آیین‌نامه داخلی هیأت امناء (که در تاریخ 1379/04/27 توسط هیأت تصویب و از تاریخ 1379/5/5 جهت اجرا، توسط وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ‌شده بود) که پس از ماه‌ها کار کارشناسی در جلسه مورخ 1388/6/3 هیأت امناء موردبررسی و تصویب قرارگرفته است جهت استحضار و دستور ابلاغ حضورتان تقدیم می‌گردد.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ـ دکتر ابراهیم متولیان

 

شماره 10118/ص/88/ه‍ـ - 1388/6/9

آیین‌نامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

مقدمه:

در اجرای ماده 8 قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378/9/21 مجلس محترم شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد مورخ 1388/6/3 هیأت مذکور، آیین‌نامه داخلی اولیه هیأت که در تاریخ 1379/4/27 توسط هیأت تصویب و از تاریخ 1379/5/5 جهت اجرا توسط وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ‌شده بود، به شرح زیر اصلاح گردید:

 

فصل اول: کلیات

ماده 1 ـ عبارات به‌کاررفته در این آیین‌نامه دارای معنای زیر خواهند بود:

1- هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران: که در این آیین‌نامه "هیأت" نامیده می‌شود نهادی است عمومی و غیردولتی با استقلال مالی و اداری و شامل ستاد مرکزی و کلیه واحدهایی است که برابر قانون هیأت ایجادشده و یا می‌شوند.

2- هیأت امناء: منظور از هیأت امناء در این آیین‌نامه، هیأت پنج نفره منصوب از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند که منبعد در این آیین‌نامه "هیأت امناء" نامیده می‌شود.

3- قانون: منظور از این واژه قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران می‌باشد که مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/9/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

4- سال مالی: از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

5- بودجه: برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی کمک‌های دولت (اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه کل کشور)، درآمدهای اختصاصی هدایا و کمک‌های غیر بودجه‌ای و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف مندرج در قانون هیأت خواهد گردید.

6- اعتبار: عبارت است از مبلغی که برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های هیأت در بودجه مربوطه پیش‌بینی‌شده است.

7- برنامه: بالاترین سطح طبقه‌بندی کارهای اجرائی است که برای انجام مسئولیت‌هایی که هیأت برای رسیدن به اهداف خود تعیین می‌کند.

8- درآمد اختصاصی: درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که تحت عنوان درآمد اختصاصی و به‌جز کمک دولت در بودجه هیأت برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده تحصیل و به مصرف می‌رسد.

9- تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی است که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اهداف هیأت ضروری است.

10- تأمین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه یا پرداخت معین.

11- تعهد: عبارت است از ایجاد الزاماتی بر ذمه هیأت ناشی از:

ـ تحویل کالا یا انجام خدمت.

ـ اجرای قراردادهای منعقده بین هیأت و اشخاص حقوقی یا حقیقی.

ـ احکام صادره از طرف مراجع قانونی ذیصلاح.

ـ انعقاد قراردادهای بین‌المللی و یا عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با رعایت قانون.

ـ کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در جهت اهداف هیأت صورت می‌گیرد.

12- تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به‌موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.

13- حواله یا دستور پرداخت: اجازه‌ای است که کتباً به‌وسیله رئیس هیأت یا مقامات مجاز برای تأدیه تعهدات و بدهی‌ها از محل اعتبارات مربوط به عهده مدیر مالی و یا شخص مجاز در وجه ذینفع صادر می‌شود.

تبصره ـ اجازه ممکن است جداگانه یا ذیل قرارداد و اسناد و مدارک قابل پرداخت صادر شود.

14- هزینه: عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه.

15- تنـخواه‌گردان پرداخت: عبـارت است از وجهی که در هرسال مالـی به‌منظور رفع احتیاجات نقدی و پرداخت هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها توسط مدیر مالی با دستـور رئیس هیأت یا مقام مجاز در اختیار واحد تدارکات، کارپرداز یا اشخاص مجاز قرار گیرد.

16- پیش‌پرداخت: عبارت است از پرداختی که قبل از انجام تعهد و در قبال تضمین لازم پرداخت می‌گردد.

17- علی‌الحساب: پرداختی است که با رعایت مقررات و آیین‌نامه به‌منظور ادای قسمتی از تعهد پرداخت می‌گردد.

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور توسط رئیس هیأت امضاء می‌شوند. هـیأت می‌تواند برخی از اختـیارات خود را برای مـدت محدود به رئیس هیأت واگذار کند.

18- سپرده: عبارت از وجوهی است که طبق قوانین و مقررات و قراردادها به‌منظور تأمین و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق هیأت دریافت می‌گردد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط تعهدات در قرارداد و قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

19- عبارات به‌کاررفته در این آیین‌نامه در این فصل مورد تعریف قرار نگرفته‌اند بر معنای موردنظر هیأت امناء تفسیر و تعریف خواهند شد.

ماده 2 ـ در مواردی که در تفسیر این آیین‌نامه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد مرجع تفسیرکننده هیأت امناء خواهد بود.

ماده 3 ـ کلیه دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مفاد این آیین‌نامه حداکثر ظرف مهلت 3 ماه توسط رئیس هیأت تهیه و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.


ماده 4 ـ آیین‌نامه داخلی هیأت مصوب 1379/5/5 تا حدی که با مفاد این آیین‌نامه مغایر است نسخ می‌شود.

 

ماده 5 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه امور هیأت بر اساس آن اجرا خواهد شد. رئیس هیأت در این خصوص پاسخگو خواهد بود.

 

فصل دوم: اهداف، وظایف و ساختار هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

مبحث اول: اهداف

ماده 6 ـ تصمیمات هیأت باید در چهارچوب قانون و اهداف تعیین‌شده باشد. وظایف هیأت بر اساس مواد 3 و 4 قانون عبارت‌اند از:

الف ـ ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بی‌نیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور.

ب ـ کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماری‌های بیماران یادشده در بند الف.

ج ـ تأمین و ایجاد هرگونه تسهیلات درمانی (سرمایه‌ای و مصرفی) برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آن‌ها.

د ـ بهبود کیفی و کمی امکانات مراکز آموزش و درمانی داخل کشور.

ه‍ ـ اعزام متخصصان پزشکی و پیراپزشکی و حرفه‌های وابسته برای دوره‌های آموزشی.

و ـ زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات و امکانات در خصوص موارد ذکرشده در بندهای (ج)، (د) و (ه‍) این ماده برای ساخت و سرمایه‌گذاری در تولید در حد امکان با رعایت مقررات.

 

مبحث دوم: وظایف

ماده 7 ـ هیأت علاوه بر انجام اهداف و وظایف ماده 11 آیین‌نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تهیه طرح جامع از وضعیت موجود امکانات، تجهیزات پزشکی و ساختمان‌های بخش‌های همکار بیمارستانی.

2- تدوین برنامه‌های اصولی جهت خرید متمرکز پزشکی اعم از درمانی، آموزشی و کمک‌آموزشی.

3- ارائه رهنمودهای لازم به‌منظور استفاده صحیح و مطلوب از امکانات موجود در بخش‌های همکار.

4- تهیه و تدوین برنامه‌های تولید تجهیزات پزشکی اعم از درمانی، آموزشی و کمک‌آموزشی و حمایت از شرکت‌های سازنده مورد تأیید در داخل کشور با رعایت مقررات جاری و صرفه و صلاح کشور.

5- ارائه طرح‌های ضروری به‌منظور توسعه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات لازم در بخش‌هایی که توانایی بالقوه همکاری یا گسترش همکاری قبلی را دارند.

6- دریافت گزارش سالانه اعزام بیماران به خارج از کشور از شورای عالی پزشکی به‌منظور برنامه‌ریزی حمایتی در جهت خودکفایی و درمان بیماران در داخل کشور.

7- تدوین و تعیین هزینه‌های گلوبال خدمات ارائه‌شده در بخش‌های همکار (در موارد نبود تعرفه مصوب وزارت بهداشت).

8- تعیین و اعلام معادل ریالی تجهیزات و امکانات خریداری‌شده ارزی از قبیل مواد تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی.

9- برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی تجهیزات پزشکی سیار.

10- بررسی درخواست دانشگاه‌ها جهت همکاری با بخش‌های جدید.

11- انعقاد قرارداد همکاری با بخش‌های مختلف بیمارستانی.

12- کمک به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای اعزام گروه‌های پزشکی (پزشک و پرستار و سایر حرفه وابسته) به خارج از کشور برای آموزش دوره‌های کوتاه‌مدت، سمینارها و گردهمایی‌های علمی.

13- حمایت از برگزاری سمینارهای علمی کوتاه‌مدت داخلی و همکاری با دانشگاه‌ها به‌منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های سمینارهای پزشکی که در جهت اهداف هیأت مؤثر می‌باشند.

14- سفارش خرید تحویل و راه‌اندازی و آموزش تجهیزات و وسایل پزشکی، آموزشی و کمک‌آموزشی و مواد تحقیقاتی و کتب و نشریات ضروری پزشکی برای بخش‌های همکار.

15- کمک به تأمین مواد مصرفی و قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی، آموزشی، کمک‌آموزشی بخش‌های همکار.

16- به‌کارگیری نیروهای اداری، پشتیبانی، فنی و کارشناسی (پزشکی و غیرپزشکی) موردنیاز ستاد مرکزی هیأت بر اساس تشکیلات اداری آن.

17- جلب حمایت پزشکان، انجمن‌ها و جوامع علمی پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور جهت برقراری همکاری علمی و تجهیزاتی.

 

مبحث سوم: ساختار

بند اول: هیأت امنا

ماده 8 ـ جلسات هیأت در ساختمان هیأت واقع در خیابان طالقانی بین حافظ و استاد نجات‌اللهی شماره 219 و یا هر محل دیگری که هیأت معین نماید تشکیل می‌شود.

 

ماده 9 ـ جلسات هیأت هرماه یک یا دو جلسه و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد رئیس هیأت و یا اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.

 

ماده 10 ـ جلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره 1 ـ درهرحال تصمیمات هیأت با اکثریت آرا موافق قابل‌اجرا است.

 

ماده 11 ـ دعوت‌نامه و دستور جلسات باید یک هفته قبل با امضاء دبیر هیأت در اختیار اعضاء و نمایندگان ناظر قرار گیرد.

تبصره ـ دعوت به جلسات فوق‌العاده هیأت می‌تواند از طریق نمابر یا تلفنی صورت پذیرد و نیازی به ارسال دستور جلسه نخواهد بود.

 

ماده 12 ـ عضویت اعضاء در هیأت قائم به شخص بوده و هیچ‌یک از اعضاء حق معرفی جانشین در هیأت را ندارد.

تبصره ـ در موارد ضروری با تشخیص ریاست هیأت امناء، نماینده تام‌الاختیار اعضای اصلی پذیرفته می‌شوند.

 

ماده 13 ـ گزارش حضور و عدم حضور اعضاء هیأت توسط رئیس هیأت هر سه ماه یک‌بار جهت اطلاع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

 

ماده 14 ـ هیأت می‌تواند حسب مورد از سایر افراد مطلع برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

 

بند دوم: ریاست هیأت

ماده 15 ـ هیأت در اولین جلسه یک نفر را به‌عنوان رئیس هیأت از بین خود تعیین می‌نماید.

 

ماده 16 ـ تصمیمات هیأت توسط رئیس هیأت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

 

ماده 17 ـ اداره امور اجرایی و واحدهای تابعه هیأت در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت می‌رسد با رئیس هیأت می‌باشد.

 

ماده 18 ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور توسط رئیس هیأت امضاء می‌شوند.

 

ماده 19 ـ هیأت می‌تواند برخی از اختیارات خود را برای مدت محدود به رئیس هیأت واگذار کند.

 

بند سوم: دبیر هیأت

ماده 20 ـ هیأت دارای یک دبیر خواهد بود که به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت تعیین خواهد شد.

 

ماده 21 ـ مذاکرات و تصمیمات در جلسه هیأت باید توسط دبیر هیأت در دفتر مخصوص که به همین منظور تهیه می‌گردد ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد.

 

بند چهارم: کمیته‌های تخصصی

ماده 22 ـ هیأت به‌منظور انجام وظایف مربوطه و سهولت و دقت در کار سفارش هرگونه ملزومات و تجهیزات پزشکی، آموزش، کمک‌آموزشی و... ازنظریات کارشناسی کمیته‌های تخصصی زیر استفاده خواهد نمود:

1- کمیته تخصصی مواد مصرفی و قطعات یدکی

2- کمیته تخصصی قلب و CCU

3- کمیته تخصصی چشم‌پزشکی

4- کمیته تخصصی اورولوژی

5- کمیته تخصصی جراحی و پیوند اعضاء

6- کمیته تخصصی زنان و مامائی و نازائی

7- کمیته تخصصی تصویربرداری

8- کمیته تخصصی بیهوشی، احیا و ICU

9- کمیته تخصصی جراحی اعصاب

10- کمیته تخصصی خون و آنکولوژی

11- کمیته تخصصی ارتوپدی

12- کمیته تخصصی گوش و حلق و بینی

تبصره 1 ـ هیأت می‌تواند عنداللزوم کمیته‌های تخصصی خاص دیگری را تصویب نماید.

تبصره 2 ـ کمیته‌های تخصصی حسب ضرورت و با نظر هیأت مرکب از 3 تا 5 نفر خواهند بود.

تبصره 3 ـ اعضای کمیته‌های تخصصی عبارت از یک یا دو نفر کارشناس از هیأت و دو یا سه نفر از پزشکان متخصص مربوطه ترجیحاً یک نفر از تهران و یک یا دو نفر از شهرستان‌ها خواهند بود.

تبصره 4 ـ انتخاب اعضاء کمیته‌های تخصصی به پیشنهاد هیأت و با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.

تبصره 5 ـ جلسات کمیته‌های تخصصی به درخواست رئیس هیأت تشکیل و نظریه اکثریت اعضای هر کمیته ملاک تصمیم‌گیری هیأت خواهند بود.

تبصره 6 ـ حق‌الزحمه شرکت اعضاء هیأت امناء و اعضای کمیته‌های تخصصی از محل بودجه هیأت امناء قابل پرداخت خواهد بود. میزان حق‌الزحمه برحسب هر ساعت حضور به پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.

 

فصل سوم: امور مالی و معاملاتی 

مبحث اول ـ بودجه و منابع مالی:

ماده 23 ـ بر اساس سیاست‌های کلی، اهداف و خط‌مشی‌های هیأت امناء بودجه پیشنهادی حداکثر تا پایان آذرماه هرسال توسط گروه بودجه تنظیم و به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

تبصره ـ اعضای گروه بودجه توسط ریاست هیأت منصوب می‌شوند.

 

ماده 24 ـ منابع مالی هیأت شامل بودجه عمومی دولت (کمک)، درآمد اختصاصی، کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردمی (غیر بودجه‌ای) و تسهیلات بانکی خواهد بود.

 

ماده 25 ـ اعتبارات موردنیاز هیأت از منابع عمومی دولت در هرسال برابر ضوابط ابلاغی توسط هیأت تهیه و به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود تا به‌صورت (کمک) در بودجه کل کشور منظور و به تصویب برسد.

 

ماده 26 ـ درآمد اختصاصی شامل کلیه درآمدهایی (غیر از اعتبارات مصوب) است که در اجرای اهداف تعیین‌شده به تصویب هیأت امناء رسیده و یا وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غیرمنقول، فروش مواد زائد و بدون استفاده، فروش تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات، املاک و ابنیه مازاد، وجوه حاصل از عدم اجرای قراردادها، تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی، ضبط سپرده‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، سود بانکی و سایر درآمدهایی که مجوز آن توسط هیأت امناء صادرشده باشد.

 

ماده 27 ـ کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردمی (غیر بودجه‌ای) به وجوهات و کمک‌هایی اطلاق می‌گردد که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به هیأت امناء اهداء می‌گردد.

تبصره 1 ـ در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف کمک‌های اهدایی خود را مشخص نمایند، چنانچه با اهداف هیأت امناء مغایر نباشد منحصراً در موارد تعیین‌شده به مصرف خواهد رسید.

تبصره 2 ـ وجوه و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی، حقوقی اهداء و در مصرف آن هیچ محدودیتی قائل نشده باشد با تشخیص رئیس هیأت امناء و در جهت اهداف هیأت به مصرف خواهد رسید.

 

ماده 28 ـ اعتبارات دریافتی که از سایر دستگاه‌های اجرائی (درصورتی‌که در نحوه مصرف آن شرایط خاص تعیین نکرده باشند) عیناً به اعتبارات هیأت افزوده و در قالب مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.

تبصره ـ با تصویب هیأت امناء، سالیانه حداکثر 5/1 درصد از اعتبارات بودجه‌ای (کمک) و 5 درصد از درآمدهای اختصاصی و سایر منابع به‌صورت خارج از شمول این آیین‌نامه در اختیار رئیس هیأت امناء قرار می‌گیرد تا بنا به تشخیص و در جهت اهداف هیأت به مصرف برسد.

 

ماده 29 ـ هیأت می‌تواند نحوه تخصیص اعتبارات ارزی را برای تهیه ملزومات مصرفی، قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی، اعزام متخصصان به خارج از کشور و میزان ذخیره برای موارد فوری را تقسیم و درصد بندی نماید. در این صورت هر نوع تخصیص خارج از میزان‌های تعیین‌شده ممنوع خواهد بود.

 

مبحث دوم ـ دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده 30 ـ حساب‌های بانکی به تعداد موردنیاز و به تشخیص رئیس هیأت امناء برای منابع مختلف مالی به‌صورت جاری یا سپرده افتتاح می‌گردد.

 

ماده 31 ـ

1- استفاده از اعتبارات ارزی و ریالی که در قانون بودجه کل کشور هرسال منظور و در اختیار هیأت قرار می‌گیرد و همچنین استفاده از درآمدهای هیأت در هر مورد با تصویب هیأت خواهد بود.

2- انواع دریافت‌های هیأت شامل (اعتبارات منظور در قانون بودجه ـ وجوه حاصل از حق‌العلاج بیماران معرفی‌شده به واحدهای درمانی همکار به‌صورت نقدی یا فرانشیز و یا از سازمان‌های بیمه‌گزار، وجوه حاصل از واگذاری تجهیزات و ملزومات به واحدهای درمانی و.....) به‌غیراز اعتبارات منظور در قانون بودجه باید با تعیین و تصویب هیأت باشد.

1- کلیه دریافت‌ها اعم از وجوه تحت عنوان (کمک) یا عناوین دیگر از محل ردیف‌های بودجه مصوب کل کشور و درآمدهای اختصاصی، هدایا و کمک‌های نقدی مردمی عیناً به‌حساب‌های بانکی جاری، سپرده (پشتیبان) واریز می‌شود.

2- هرگونه برداشت و پرداخت از حساب‌های بانکی در مقابل اخذ رسید و به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

الف ـ در خصوص اعتبارات مندرج در قانون بودجه: با صدور چک و امضاء رئیس هیأت امناء و ذی‌حساب و مهر هیأت

ب ـ در خصوص سایر منابع درآمدی: با صدور چک و امضاء رئیس هیأت امناء و مدیر مالی و مهر هیأت

تبصره 1 ـ در غیاب رئیس هیأت امناء فرد دیگری جهت امضای برداشت‌ها و پرداخت‌ها با پیشنهاد رئیس هیأت و تصویب هیأت تعیین و معرفی خواهد شد.

تبصره 2 ـ گواهی بانک مبنی بر واریز به‌حساب ذینفع ـ پرداخت وجه به ذینفع ـ حواله در وجه ذینفع به‌منزله رسید پرداخت خواهد بود. در موارد استثنائی که به تشخیص رئیس هیأت اخذ امضاء گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد تأیید رئیس هیأت دایر بر پرداخت وجه به ذینفع (چک یا نقد) به‌عنوان رسید دریافت‌کننده وجه تلقی خواهد شد.

 

ماده 32 ـ مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله (دستور پرداخت) به عهده رئیس هیأت یا مقام مجاز از جانب وی و تطبیق پرداخت‌ها با این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوطه به عهده مدیر مالی خواهد بود.

 

ماده 33 ـ اختیارات موضوع ماده 29 حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف رئیس هیأت به سایر اشخاص کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار سلب اختیار از تفویض کننده نخواهد بود.

تبصره ـ اختیار و مسئولیت‌های تفویض شده از طرف رئیس هیأت امناء قابل تفویض به اشخاص ثالث نخواهد بود.

 

ماده 34 ـ کلیه اسناد هزینه و خرید انجام‌شده باید همراه اصل با مدارک مثبته زیر باشد:

الف ـ خریدهای داخلی: درخواست خرید، تأمین اعتبار ـ مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه ـ فاکتور خرید ـ رسید انبار یا حواله انبار ـ دستور پرداخت ـقرارداد در مورد خریدها، در موارد ضروری صورت‌جلسه تحویل کالایی که مستقیماً به انبار تحویل نشده باشد مبنای صدور رسید انبار خواهد بود.

ب ـ خریدهای خارجی: درخواست خرید ـ اعلامیه بانک (اعتبار اسنادی) و در موارد جزئی صورتحساب فروشنده، مدارک محل، مدارک ترخیص کالا (برگ سبز)، رسید انبار (در موارد ضروری صورت‌جلسه تحویل کالا در خارج از انبار مبنای صدور رسید انبار خواهد بود)، مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد، دستور پرداخت و قراردادها، باید ضمیمه اسناد پرداخت گردد.

تبصره ـ در مورد خریدهای داخلی و خارجی ضوابط فاکتور و پیش‌فاکتور اداره کل تجهیزات پزشکی حاکم خواهد بود.

ج ـ خدمات قراردادی و پیمان‌ها: مدارک انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد، قرارداد، صورتحساب یا صورت‌وضعیت حسب مورد، ابلاغ افزایش یا کاهش کار، تأییدیه رئیس هیأت یا مقام مجاز مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد، ارائه تسویه‌حساب از سوی مراجع قانونی (سازمان تأمین اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره) و ارائه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع باید ضمیمه سند پرداخت گردد.

د ـ پرداخت‌های پرسنلی: شامل حقوق و مزایا، اضافه‌کار، حق‌الزحمه‌ها، حق‌المشاوره‌ها، حق حضور در جلسه‌ها، پاداش و عیدی، مأموریت‌ها، کارانه و سایر پرداخت‌های پرسنلی (که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص است) لازم است اولین حکم برقراری و یا تغییرات نسبت به ماه قبل، گواهی انجام خدمت و دستور پرداخت ضمیمه سند پرداخت گردد. هزینه و فوق‌العاده‌های خارج از کشور بر اساس دستورالعمل مربوطه و تأیید رئیس هیأت یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 35 ـ پرداخت کمک به‌صورت نقدی یا غیر نقدی به مؤسسات دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب قانون هیأت امناء به تشخیص رئیس هیأت در قبال اخذ رسید هزینه قطعی منظور می‌گردد.

 

ماده 36 ـ مانده مصرف نشده تنخواه‌گردان نزد اشخاص الزاماً باید در پایان سال به‌حساب بانکی واریز و تسویه گردد.

 

ماده 37 ـ برای آن قسمت از هزینه‌ها و خدماتی که نوعاً انجام آن در یک سال مالی تجاوز می‌کند بنا به تشخیص رئیس هیأت می‌توان برای مدت مناسب قرارداد منعقد نمود.

 

ماده 38 ـ کسر و اضافات حاصل از ابوالجمعی امور مالی، اموال، دارائی‌ها، موجودی‌های جنسی اعم از نقدی یا جنسی یا اوراقی که در حکم وجه نقد است به‌حساب کسری یا اضافات دوره بسته می‌شود و هم‌زمان پیگیری قانونی بر اساس نظریه کمیسیون منتخب هیأت امناء به عمل خواهد آمد.

 

ماده 39 ـ میزان تنخواه‌گردان پرداخت به تدارکات، کارپردازان و سایر اشخاصی که مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند با تأیید و تصویب رئیس هیأت تعیین و پرداخت می‌گردد و در قبال اسناد مثبته معادل آن ترمیم می‌گردد.

٭تبصره ـ از کارکنان قراردادی و غیررسمی که تنخواه‌گردان دریافت می‌کنند تا سقف تنخواه‌گردان در اختیار بنا به تشخیص رئیس هیأت امناء وثیقه معتبر اخذ می‌گردد.

 

مبحث سوم ـ معاملات:

ماده 40 ـ تهیه تجهیزات و لوازم پزشکی، لوازم و وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی برای بخش‌های همکار باید بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و برنامه‌های هیأت و درخواست رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و... تصویب هیأت امناء صورت گیرد.

 

ماده 41 ـ خریدهای داخلی و خارجی وسایل تجهیزاتی مصرفی و غیرمصرفی پزشکی لوازم آموزشی و کمک‌آموزشی مواد تحقیقاتی در هر مورد باید با تعیین مشخصات مربوط به نوع کالا، میزان و قیمت آن همراه با اظهارنظر موافق کمیته تخصصی مربوطه در هیأت مطرح و مجوز خرید از هیأت اخذ گردد.

 

ماده 42 ـ کلیه معاملات هیأت اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

٭تبصره ـ در موارد زیر نیازی به برگزاری مناقصه یا مزایده نخواهد بود:

1- معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی باشد.

2- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که 50% سهام یا مالکیت آن‌ها متعلق به مؤسسات یا نهادهای مذکور باشد.

3- خرید خدمات مشاوره‌ای اعم از مهندس مشاور و مؤسسات علمی یا هرگونه خدمات مشاوره، حسابداری، حسابرسی و کارشناسی منتخب هیأت امناء.

4- خرید کالا، اموال منقول و غیرمنقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص رئیس هیأت امناء منحصربه‌فرد یا انحصاری باشد.

5- خرید کالاهایی که از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها نرخ معین تعیین‌شده باشد.

6- در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت امناء با رعایت صرفه و صلاح هیأت.

7- در مورد خریدهای متمرکز که اعتبار آن از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات از طرف دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده می‌شود.

8- معاملاتی که پس از برگزاری مناقصه یا مزایده به هر علت فاقد برنده باشد در این مورد معامله بر اساس قیمت کارشناسی رسمی و با رعایت صرفه و صلاح با تشخیص و موافقت رئیس هیأت انجام خواهد شد.

٭تبصره 1 ـ انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که از طریق زیر تعیین می‌شود:

1- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- اعلان نمایندگی انحصاری از طریق شرکت معتبر (تولیدکننده یا عرضه‌کننده اصلی) با ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح.

3- انتشار آگهی عمومی و اعلام تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

4- تشخیص رئیس هیأت در موارد خاص.

٭تبصره 2 ـ در ارتباط با برخی کالاها که نیاز به ارزیابی فنی و بازرگانی داشته باشد به تشخیص رئیس هیأت امناء کمیته فنی بازرگانی با حداقل 3 عضو خبره و صلاحیت‌دار انتخاب می‌گردد تا نسبت به ارزیابی فنی و بازرگانی کالا ازنظر کیفی، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌ها بررسی و پیشنهادهای قابل‌قبول برگزیده و اعلام گردد.

(گزارش ارزیابی فنی و بازرگانی باید قبل از گشودن پاکت پیشنهاد قیمت ارائه گردد)

٭تبصره 3 ـ ارزیابی مالی ـ مناسب‌ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که ازنظر فنی و بازرگانی پذیرفته‌شده‌اند از طریق کمیسیون مناقصه برگزیده می‌شود.

 

ماده 43 ـ نصاب معاملات

معاملات به 3 گروه کوچک، متوسط و عمده تقسیم می‌شوند:

1- معاملات کوچک معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از 35 میلیون ریال باشد که با مسئولیت کارپرداز و حداقل قیمت ممکن انجام می‌گردد.

2- معاملات متوسط معاملاتی است که برآورد آن بیش از معاملات کوچک و حداکثر آن از 350 میلیون ریال تجاوز نکند که با مسئولیت تدارکات و کارپرداز با اخذ 3 فقره استعلام و تائید انجام معامله با حداقل قیمت.

3- معاملات عمده معاملاتی است که برآورد اولیه آن بیش از سقف معاملات متوسط باشد که با یکی از روش‌های مناقصه انجام می‌گیرد.

تبصره ـ مبالغ موضوع این ماده هرساله با توجه به توجه به شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعدیل خواهد شد.

 

ماده 44 ـ طبقه‌بندی انواع مناقصه

1- مناقصه عمومی ـ مناقصه‌ای است که فراخوان شرکت در آن از طریق آگهی عمومی کتبی یا الکترونیکی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.

2- مناقصه محدود ـ مناقصه‌ای است که به تشخیص رئیس هیأت امناء و به شرح زیر برگزار می‌شود.

الف ـ وجود فهرست شرکت‌های صلاحیت‌دار مربوطه معرفی‌شده توسط مراجع ذیصلاح که بیش از یک سال از اعلان آن‌ها نگذشته باشد.

ب ـ حداقل 3 مناقصه گر از فهرست مناقصه گران در مرحله اول مناقصه محدود شرکت نمایند در صورت نرسیدن به حدنصاب مذکور مناقصه محدود مجدداً تجدید و در صورت عدم دریافت حداقل 2 پیشنهاد می‌توان از طریق کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و با نظر رئیس هیأت نسبت به انجام معامله اقدام نمود. (نحوه دعوت شرکت‌کنندگان در مناقصه محدود به‌صورت مکتوب خواهد بود).

تبصره ـ در خصوص برگزاری مناقصه محدود با عنایت به ابلاغیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره: 154894 مورخ 1388/4/14 رعایت رتبه‌بندی شرکت‌های تجهیزات پزشکی لازم‌الرعایه می‌باشد.

 

ماده 45 ـ چگونگی برگزاری مناقصه یا مزایده:

الف ـ آگهی مناقصه و مزایده از یک تا 2 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار به تشخیص رئیس هیأت و یا از طریق سایر رسانه‌های گروهی و الکترونیکی و سایت هیأت منتشر شود و در صورت نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی با رعایت موازین قانونی در یکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان داخل یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه و سایت هیأت منتشر گردد.

ب ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس هیأت یک نسخه آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه کشورهای ذی‌ربط در تهران یا سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

ج ـ نکاتی که باید در آگهی درج شود:

1- نوع و مقدار کالا با ذکر مشخصات کامل.

2- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار تأخیر نماید.

3- مدت قبول پیشنهاد کتبی در آگهی مشخص گردد.

4- بهای پیشنهاد باید بدون خط‌خوردگی با حروف و عدد و یا بر اساس درصد کسر و اضافه نسبت به واحد بهای اعلام‌شده تعیین و در پاکت لاک و مهرشده در محل تعیین‌شده تسلیم گردد.

5- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه و نحوه واریز آن‌که به تشخیص رئیس هیأت از 5% مبلغ معامله کمتر و از 20% آن نباید بیشتر باشد.

6- میزان و نوع تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

7- میزان کالا یا کار تا 25% قابل‌افزایش یا کاهش خواهد بود.

8- محل توزیع یا فروش نقشه‌ها یا مشخصات و شرایط در صورت لزوم.

9- تصریح اینکه شرکت، در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و سلب اختیار از مناقصه‌گذار نمی‌نماید و هیأت در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها وفق مقررات مختار است.

10- سایر شرایط در صورت لزوم.

 

ماده 46 ـ کمیسیون مناقصه

به‌منظور اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله کمیسیون مناقصه مرکب از 3 عضو به شرح زیر تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌گردد:

الف ـ اعضاء کمیسیون مناقصه:

1- رئیس هیأت امناء و یا یک نفر به انتخاب و حکم ایشان.

2- مسئول فنی یا واحدی که مناقصه به درخواست او برگزار می‌شود.

3- مدیر امور مالی.

ب ـ وظایف کمیسیون مناقصه:

کمیسیون مناقصه مکلف است در تاریخ مقرر در آگهی با حضور کلیه اعضاء تشکیل و به

ترتیب زیر اقدام نماید:

1- بررسی پیشنهادها ازنظر غیرمشروط بودن، کنترل مدارک، نحوه تکمیل فرم پیشنهاد.

2- تنظیم صورت‌جلسه کمیسیون و تعیین نفرات اول و دوم برنده مناقصه با توجه به قیمت پیشنهادی و صلاحیت و توانائی پیشنهاددهنده. (مناقصه در صورتی نفر دوم دارد که با احتساب سپرده نفر اول قیمت پیشنهادی کمتر و یا معادل قیمت پیشنهادی نفر اول باشد).

3- دلایل رد پیشنهادهای ناقص و مبهم صراحتاً ذکر و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

4- سپرده نفرات اول و دوم نگهداری و سپرده بقیه شرکت‌کنندگان هم‌زمان با اعلام نتیجه مسترد می‌گردد.

5- سپرده نفر اول چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نباشد به نفع هیأت امناء ضبط خواهد گردید و سپرده نفر دوم نیز چنانچه حاضر به عقد قرارداد نباشد ضبط می‌گردد (با عقد قرارداد سپرده شرکت در مناقصه مسترد خواهد شد).

6- هرگونه عوارض و کسور قانونی که به مبلغ معامله تعلق بگیرد هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص مورد معامله کسر و در وجه دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت خواهد گردید.

7- طرف قرارداد باید 5 تا 20 درصد مبلغ مورد معامله را به‌صورت ضمانت بانکی، سپرده بانکی، وثیقه ملکی و یا در مواردی به تشخیص رئیس هیأت امناء سفته و چک و سایر اوراق بهادار به‌عنوان تضمین اجرای قرارداد به نفع هیأت‌ امناء ارائه نماید. در موارد استثنائی می‌توان به تشخیص رئیس هیأت‌ سفته یا سند مالکیت به‌جای ضمانت‌نامه بانکی اخذ نمود.

8- در مورد قراردادهای ساختمانی، تأسیسات و تجهیزات و موارد مشابه از هر پرداخت 10% بابت سپرده حسن انجام کار کسر و پس از تنظیم صورت‌جلسه تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد.

9- در صورت عدم اجرای تعهدات، سپرده حُسن انجام کار ضبط و مابه‌التفاوت زیان وارده از محل ضمانت‌نامه‌ها و سایر دارائی‌های پیمانکار تأمین خواهد شد.

10- معادل پیش‌پرداخت ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی و یا به تشخیص رئیس هیأت امناء سایر اوراق بهادار اخذ خواهد گردید.

11- در خریدهای خارجی که به علت عدم وجود نماینده فروشنده در کشور امکان اخذ ضمانت‌نامه وجود ندارد با تشخیص رئیس هیأت‌ امنا دریافت ضمانت ضروری نمی‌باشد.

12- پیشنهادات باید در 3 پاکت لاک و مهرشده به ترتیب زیر ارائه گردد:

12-1- پاکت (الف) حاوی ضمانت یا سپرده بانکی شرکت در مناقصه.

12-2- پاکت (ب) حاوی مشخصات فنی و استانداردها (برای معاملاتی که نیاز به بررسی فنی کالای مورد معامله باشد).

12-3- پاکت (ج) حاوی مبلغ پیشنهادی.

13- مناقصه‌گذار در مواردی که میسر باشد قبل از روز افتتاح پیشنهادات شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مناقصه را از راه‌های مقتضی و مطمئن به‌طور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار می‌دهد تا در تشخیص مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی مورداستفاده قرار گیرد.

14- مناقصه گران و فروشندگان کالاهای باکیفیت داخلی که به تشخیص رئیس هیأت‌ امناء با کالاهای خارجی ازنظر کیفیت و قیمت مشابه باشند اولویت خواهند داشت.

ج ـ تجدید یا لغو مناقصه:

ج‌ ـ 1‌ـ تجدید مناقصه

در موارد زیر بنا به تشخیص و موافقت رئیس هیأت‌ امناء مناقصه تجدید خواهد شد.

ـ کم بودن تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه از حدنصاب تعیین‌شده.

ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

ـ بالا بودن قیمت‌ها به‌نحوی‌که توجیه اقتصادی نداشته باشد.

ج ـ 2 ـ لغو مناقصه

در موارد زیر ممکن است مناقصه لغو گردد:

ـ نیاز به کالا یا خدمت موضوع مناقصه مرتفع یا تغییر کرده باشد.

ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی یبن مناقصه گران.

ـ ضرورت تغییرات زیاد در اسناد مناقصه که موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

ـ پیش‌آمدهای فورس‌ماژور نظیر جنگ، زلزله، سیل و غیره.

 

ماده 47 ـ کلیه عملیات مربوط به خرید، عرضه، تولید، فروش و ... تجهیزات پزشکی می‌بایست در چارچوب آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و ضوابط صورت پذیرد.

 

ماده 48 ـ به‌منظور رسیدگی به شکایات شرکت‌کنندگان در مناقصه از عملکرد کمیسیون مناقصات، هیأتی بانام هیأت رسیدگی به شکایات با عضویت اعضای زیر تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه اتخاذ تصمیم می‌نماید:

1- دو نفر به انتخاب رئیس هیأت به‌عنوان عضو.

2- مسئول واحد حقوقی به‌عنوان مدیر هیأت رسیدگی.

 

مبحث چهارم ـ نظارت مالی:

ماده 49 ـ اعمال نظارت مالی در اجرای مفاد ماده 18 این آیین‌نامه بر مخارج و درآمدها ازنظر انطباق با این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی و دستورالعمل‌های هیأت در خصوص اعتبارات مندرج در قانون بودجه به عهده ذی‌حساب و در خصوص سایر منابع درآمدی به عهده مدیرمالی است.

 

ماده 50 ـ مدیرمالی در قبال رئیس هیأت‌ امناء در مورد اعمال صحیح نظارت مالی پاسخگو می‌باشد و عامل مالی یا رئیس حسابداری واحد امور اجرائی تابعه نیز در قبال مدیر مالی مسئول خواهد بود.

 

ماده 51 ـ درصورتی‌که مدیرمالی پرداخت وجهی را برخلاف قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلیل مربوطه کتباً به مقام صادرکننده دستور پرداخت اعلام می‌کند مقام صادرکننده دستور پرداخت چنانچه استناد مدیر مالی را مردود دانسته و مسئولیت امر پرداخت را کتباً بپذیرند در این صورت مدیر امور مالی مکلف به اجرای دستور می‌باشد.

٭تبصره 1 ـ درصورتی‌که عامل مالی پرداخت وجهی را برخلاف قوانین و مقررات و مفاد آیین‌نامه تشخیص داد و مراتب را با ذکر دلایل کتباً اعلام نماید درصورتی‌که رئیس واحد اجرایی کتباً مسئولیت امر را به عهده بگیرد عامل مالی موظف به اجرای دستور رئیس واحد اجرائی خواهد بود.

٭تبصره 2 ـ عامل مالی موظف خواهد بود قبل از اعلام موارد خلاف قوانین و مقررات و مفاد آیین‌نامه به رئیس واحد اجرایی مراتب را به مدیر امور مالی اعلام و طبق نظر نامبرده اقدام نماید.

 

ماده 52 ـ تأمین اعتبار ضروری است، لذا قبل از انجام هرگونه هزینه و ایجاد تعهد بر ذمه هیأت لازم است میزان هزینه و تعهد برآورد و در صورت وجود منبع مالی نسبت به تأمین اعتبار اقدام گردد هرگونه دینی مازاد بر اعتبارات و منابع مالی بر ذمه هیأت ایجاد شود شخص ایجادکننده ملزم به جبران آن خواهد بود.

 

مبحث پنجم ـ حسابداری و حسابرسی:

ماده 53 ـ به‌منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی هیأت و تفکیک عملکرد منابع بودجه‌ای مختلف حساب‌های هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به تفکیک منبع مالی و تحت عنوان حساب مستقل نگهداری خواهد شد.

 

ماده 54 ـ روش حسابداری هیأت بر اساس روش حسابداری تعهدی، تنظیم و نگهداری حساب‌ها با رعایت اصول و استانداردهای متداول و پذیرفته‌شده و نظام مالی کشور صورت خواهد گرفت.

 

ماده 55 ـ کلیه دریافت‌ها، پرداخت‌ها، اسناد حسابداری، دفاتر توسط حسابرس مستقل مورد رسیدگی و حسابرسی قرارگرفته و صورت‌های مالی پس از تائید حسابرسی داخلی، مدیر مالی، و نهایتاً رئیس هیأت جهت تصویب به هیأت امناء ارائه می‌گردد.

 

ماده 56 ـ صورت‌های مالی نهائی که هرسال بر اساس دفاتر و مدارک و اسناد حسابداری حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیم و به‌منظور تصویب هیأت امناء تسلیم می‌گردد عبارت‌اند از:

1- تراز عملکرد بودجه‌ای (کمک)

2- ترازنامه کمک‌های مردمی و اختصاصی

3- صورت‌حساب مازاد (کسری)

4- تراز ترکیبی کلیه حساب‌ها

5- صورت تغییرات وضعیت مالی

ماده 57 ـ مدیرمالی صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد و همچنین صورتحساب عملکرد هر 4 ماه یک‌بار را تهیه و پس از تائید حسابرس داخلی به رئیس هیأت تسلیم می‌نماید.

 

مبحث ششم: اموال

ماده 58 ـ کلیه اموال خریداری‌شده توسط هیأت جزء اموال هیأت محسوب می‌گردند و در دفاتر مالی هیأت ثبت خواهند شد. تجهیزات، ملزومات و مواد تحقیقاتی و غیره که برای دانشگاه‌ها و بخش‌های همکار خریداری‌شده‌اند با اخذ رسید از تحویل‌گیرنده از دفاتر مالی حذف می‌گردد و موضوع انتقال در دفاتر مربوطه ثبت می‌شوند.

 

ماده 59 ـ مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول به عهده هیأت امناء از طریق انتخاب و انتصاب امین اموال و مسئولیت نگهداری حساب اموال و دارائی‌ها به عهده مدیر امور مالی خواهد بود.

 

ماده 60 ـ برای اموال منقول و غیرمنقول همه‌ساله بر اساس نرخ‌های مصوب قانون مالیات‌های مستقیم هزینه استهلات محاسبه و معادل آن ذخیره استهلاک در نظر گرفته می‌شود.

٭تبصره ـ منظور از اموال منقول در این فصل اموال منقول غیرمصرفی است (اموال غیرمنقول به ارزش هر واحد 300 هزار ریال و کمتر در حکم اموال مصرفی می‌باشد)

 

ماده 61 ـ فروش اموال منقول مازاد بر نیاز یا اسقاط‌شده به پیشنهاد مدیر امور مالی و تصویب رئیس هیأت از طریق مزایده مجاز می‌باشد.

 

ماده 62 ـ فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز به تشخیص و تصویب هیأت امناء مجاز می‌باشد.

 

مبحث هفتم ـ انعقاد قرارداد و نظارت و ارزیابی نحوه اجرای آن‌ها

ماده 63 ـ در کلیه معاملات متوسط و بزرگ، انعقاد قرارداد ضروری می‌باشد. در قرارداد نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

1- نام و نشانی طرفین.

2- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن‌ها.

3- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

4- میزان خسارت در مواردی که فروشنده کالا یا عرضه‌کننده خدمات در انجام تعهدات جزئی یا کلی تأخیر یا تخلف نماید.

5- اقرار فروشنده یا عرضه‌کننده به اینکه از مشخصات کار مورد معامله و مقتضیات محل اطلاع دارد.

6- اختیار هیأت نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر موضوع مورد معامله در مدت قرارداد.

7- بهای مورد معامله و نحوه پرداخت آن.

8- مبلغ پیش‌پرداخت و نحوه واریز آن.

9- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی در قراردادهای پیمانکاری و نظایر آن.

10- سایر شرایط که موردتوافق طرفین معامله قرار گیرد.

تبصره ـ پیش‌نویس قراردادهای منعقده در خصوص معاملات متوسط و بزرگ هیأت باید قبلاً توسط واحد حقوقی و امور قراردادها ملاحظه و تأیید شود.

 

ماده 64 ـ در راسـتای نظارت و ارزیـابی اجرای صحیح قراردادها، واحد حقوقی در صورت لزوم با جلب نظر کارشناسان و یا واحد مربوطه، گزارش خود را در مورد نحوه اجرای قرارداد ارائه داده و ازلحاظ طرح دعوا و یا سایر اقدام حقوقی مقتضی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

 

مبحث هشتم ـ اداره مالی:

ماده 65 ـ مدیر امور مالی (خزانه‌دار): فردی است که از بین کارشناسان دارای مدرک دانشگاهی مرتبط به امور مالی با حداقل 4 سال تجربه حرفه‌ای و اجرائی مرتبط به امور مالی با حکم رئیس هیأت برای اداره امورمالی و محاسباتی باید امانی به این سمت منصوب می‌شود که وظایف و مسئولیت‌های ذیل به او محول می‌گردد:

1- مدیر امور مالی مکلف است با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورت‌های مالی هرسال را به تفکیک اعتبارات بودجه‌ای (کمک دولت)، درآمدهای اختصاصی، هدایا و کمک‌های غیر بودجه‌ای و سایر منابع، تهیه و تنظیم و با امضاء فرد و رئیس هیأت یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب هیأت امناء ارائه نماید.

2- اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیأت امناء.

3- نگاهداری حساب و تنظیم گزارش عملکرد کلی دوره‌ای (هر 4 ماه) یک‌بار جهت ارسال به کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی همچنین تهیه و تنظیم سایر گزارش‌های موردنیاز.

4- نگاهداری و نظارت بر اسناد، دفاتر و مدارک مالی.

5- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی موجودی‌های جنسی، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر دارائی‌های ثابت.

6- نگهداری و تحویل نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به‌موقع درآمدهای هیأت.

ماده 66 ـ عامل مالی: مأموری است که از بین کارشناسان دارای مدرک دانشگاهی مرتبط به امور مالی به پیشنهاد مدیر امور مالی و با حکم رئیس هیأت به این سمت منصوب می‌شود تا قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های مدیر مالی را که به او محول می‌شود در واحد محل استقرار به انجام برساند.

 

ماده 67 ـ نظارت مالی: عبارت است از تطبیق هزینه‌ها و پرداخت‌ها، درآمدها و دریافت‌های هیأت با مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیأت‌امناء و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت محاسبات و اصالت و کفایت مدارک مثبته در مورد هر یک از اقلام فوق توسط مدیر مالی.

 

ماده 68 ـ درصورتی‌که مدیر امور مالی به هر دلیلی تغییر کرد مدیر مالی قبلی و مدیر مالی جدید مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت‌جلسه تحویل و تحول همراه با آخرین تراز عملیات اقدام نمایند این صورت‌جلسه به امضاء تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده رسیده و نسخه‌ای از آن به رئیس هیأت امناء ارائه می‌گردد.

موارد مذکور در صدر همین ماده در خصوص تغییر مسئول یا عامل مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی هیأت بر عملکرد عاملین مالی به‌طور مستمر نظارت داشته باشد.

 

مبحث هشتم ـ متفرقه:

ماده 69 ـ دریافت ضمانت‌نامه بانکی، سپرده، وثیقه ملکی، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، چک یا سفته، به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده یا حسن انجام معامله یا حسن انجام کار و تضمین قرارداد و یا پیش‌پرداخت به تشخیص رئیس هیأت امناء بلامانع می‌باشد.

٭تبصره ـ ضمانت‌نامه‌های فوق به تشخیص و موافقت رئیس هیأت‌امناء قابل‌تبدیل به یکدیگر خواهد بود.

 

 

ماده 70 ـ حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد برای هیأت امناء ایجاد شود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نمی‌باشد مگر در مورد احکام قطعی مراجع قضائی.

 

ماده 71 ـ تقسیط بدهی اشخاص به هیأت با موافقت رئیس هیأت امناء برای مدت یک سال و بیش از یک سال با تصویب هیأت امناء خواهد بود.

 

ماده 72 ـ برای کمک به بیماران بی‌بضاعت رئیس هیأت می‌تواند با کسب نظریه مددکاری اجتماعی آنان را به واحدهای درمانی معرفی و بر اساس مصوبات هیأت تخفیف لازم را معمول و سپس مبلغ هزینه‌‌ها را از حساب هیأت امناء به واحدهای درمانی همکار پرداخت نماید.

 

ماده 73 ـ خروج موقت یا دائم قطعات دستگاه‌های پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور باید با تصویب هیأت امناء باشد.

 

ماده 74 ـ اعزام متخصصان پزشکی و پیراپزشکی و حرفه‌ای وابسته برای دوره‌های آموزشی و شرایط انتخاب آنان و تعیین مصادیق مربوطه بر عهده هیأت می‌باشد. و هرگونه پرداخت ریالی ارزی از این بابت به هر فرد اعزامی و مدت دوره و کشور محل اعزام باید بر اساس مصوبه هیأت صورت گیرد.

 

ماده 75 ـ رئیس هیأت مـوظف اسـت سـالانه گزارش مربـوط بـه خـریدها، پرداخت‌های مالی، ارسال قطعات به خارج کشور را با تعیین مشخصات و میزان ریالی و ارزی مربوطه که بر اساس مصوبات هیأت صورت گرفته است را برای اطلاع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هر یک از اعضاء هیأت امناء و نمایندگان ناظر ارسال نماید.

 

ماده 76 ـ هیأت موظف است سالانه یک‌بار گزارش کلی مربوط به عملکرد خود را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 

ماده 77 ـ هرگونه تغییر در این آیین‌نامه به پیشنهاد هیأت و تصویب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت.

ماده 78 ـ امتیازات موضوع قانون و این آیین‌نامه به مراکز دولتی و عمومی و مراکز خیریه (با تصویب هیأت امناء) تعلق خواهد گرفت.

تبصره ـ هیأت امناء در موارد استثنایی می‌تواند مجوز کمک به سایر مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در جهت اهداف و وظایف موضوع قانون فعالیت می‌نمایند را صادر کند.

 

فصل چهارم ـ امور اداری ـ استخدامی

ماده 79 ـ رئیس هیأت امناء موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه‌ای در مورد امور اداری ـ استخدامی هیأت تهیه و به تصویب هیأت امناء و وزیر بهداشت برساند.

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد