اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - شماره ۱۶۶۵۱۵/ت ۴۷۹۷۳هـ - مصوبه هیات وزیران - اسناد مرتبط: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانونی تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ‌ضوابط و است
166515
1391/08/24
متن ضابطه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

شماره ۱۶۶۵۱۵/ت ۴۷۹۷۳ هـ - 1391/۸/24

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1391/۷/23 بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/1787 مورخ 1390/۱۲/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ مصوب ۱۳۶۴ ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱ مورخ 1365/۶/۱7 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:


1ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱ ـ اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأییدشده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ و اصلاحات بعدی برسد، داده می‌شود و به مؤسس یا مؤسسان این‌گونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.

تبصره ـ در موارد ضروری، صدور مجوز بیش از یک مرکز یا مؤسسه برای اشخاص یادشده، با رعایت این ماده و قوانین مربوط منوط به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۲ ـ تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ ـ مسئولیت امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده (۲) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ و اصلاحات بعدی به عهده مسئول فنی خواهد بود و مسئولیت اداره آن‌ها می‌تواند به عهده مسئول فنی و یا فرد واجد شرایط قانونی دیگری گذاشته شود. مسئول اداره و مسئول فنی نمی‌توانند در بیش از یک مؤسسه یا مرکز هرگونه اشتغال یا فعالیتی داشته باشند.

 

معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد