دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه
اسناد مرتبط: مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی؛ آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی؛ دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
105/337
1391/06/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد