مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
مصوب شورای عالی اداری - این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری می گردد. - اسناد مرتبط: آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی؛ دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه؛ دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
14/46
1379/01/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد