آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی به همراه آیین نامه اجرایی آن
مصوب جلسه 679 مورخ 1389/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی - با اصلاحات بعدی تا مهرماه 1391
***
1390/06/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد