مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Metalclad Switchgear at HV Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/22497
476-1
1388/03/10
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد