مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Corrosion Control at HV Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/17783
473
1388/02/29
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد