مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks High Voltage Substation Design Guidelines- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/56572
455
1387/06/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد