آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 7: Waterways and Basins- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20034
300_7
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد