آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual (Berthing Equipments and Structures) No: 300-6- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20067
300_6
1385/02/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد