مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دوم
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Mechanical Installation of Buildings Detail Drawings- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/100952
128_6
1387/10/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد