مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128
عنوان انگلیسی نشریه: General Specifications Heating, Ventilating, Airconditioning and Plumbing Volume VI: Detail Drawings - Section1- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/227249
128_6
1385/03/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد