سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد چهارم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تحت فشار)
این ضابطه اصول و مبانی مرتبط با طراحی شبکه‌های فاضلاب تحت فشار را پوشش می‌دهد و اگر چه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و بهسازی شبکه وارد نمی‌شود، اما پیش‌نیازهای لازم مربوطه را در مرحله طراحی مد نظر قرار می‌دهد. باید توجه داشت که هر چند این ضابطه در برخی موارد به بیان جزییات مهم و الزامی در زمینه طراحی می‌پردازد، لیکن پوشش کامل استانداردهای تفصیلی در دامنه کار این ضابطه نمی‌باشد. هدف از تدوین این ضابطه، ایجاد چارچوب و تبیین الزامات طراحی، به‌منظور گزینش شبکه‌ فاضلاب تحت فشار و طراحی اجزای مختلف آن می‌باشد. طراحی شبکه فاضلاب تحت فشار بر طبق اصول این ضابطه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست باشد؛ همچنین مطابق این اصول، اهداف و الزامات عملکردیِ شبکه فاضلاب تحت فشار با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار و توجه به ایمنی شهروندان و کارکنان اجرا و بهره‌برداری تامین می‌گردد. بخشنامه 99/45454
808
1399/02/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد