سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها)
این ضابطه به معرفی سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین و مزایا، معایب و کاربردهای هر یک از آن‌ها در مقایسه با شبکه‌های فاضلاب متعارف ثقلی می پردازد. باید توجه داشت که هر چند این ضابطه در برخی موارد به بیان کلیات و مشخصات عمومی شبکه‌های جایگزین می‌پردازد، لیکن بیان تفصیلی جزئیات مربوط به هر یک از آن‌ها، در دامنه کار این ضابطه نمی‌باشد. هدف از تدوین این ضابطه، معرفی و ارائه مشخصات کلی، به‌منظور گزینش نوع مناسب شبکه‌ جمع‌آوری فاضلاب جایگزین می‌باشد. انتخاب شبکه فاضلاب جایگزین بر طبق اصول این ضابطه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که ضمن قابل اجرا بودن در منطقه مورد نظر، ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست باشد. بخشنامه 99/45454
808
1399/02/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد