نمونه قرارداد پشتيبانی نرم‌افزار جامع بيمارستان

طرفين قرارداد

نام سازمان کارفرما: ………… نام شرکت طرف قرارداد: ………… نام ونام خانوادگی نماينده شرکت: …………  نام ونام خانوادگی نماينده شرکت: ………… نام ونام خانوادگی نماینده سازمان : …………  سمت نماینده شرکت : ………… سمت نماینده: ………… شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت : ………… شماره تلفن : ………… شماره مجوز شورای انفورماتیک : ………… شماره تلفن: ………… شماره تلفکس : …………

 

ماده 1 ) موضوع قرارداد 

پشتيباني، رفع خطاهاي احتمالي نرم‌افزار ، ايجاد تغييرات مورد نياز براي عملكرد درست و به روزرساني نرم‌افزار ثبت الكترونيكي پرونده بيمار محصول شركت.

الف- چارچوب خدمات پشتيباني

خدمات پشتيباني به معني حفظ و نگهداري سیستم‌های نرم‌افزاري نصب‌شده است ، به گونه‌ای كه سيستم بر اساس آخرين دستورالعمل‌های كشوري در زمينه تعرفه‌ها ، كارانه و صورتحساب بیمه‌ها بدون وقفه به عملكرد صحيح خود ادامه دهد.

ب- موارد پشتيباني

*رفع اشكالات نرم‌افزاري:

1- خطاي برنامه‌نویسی مانند Run Time Error

2- محاسبه غلط اطلاعات در برنامه و گزارش‌های.

3- ذخیره‌سازی و بازيابي غلط اطلاعات در برنامه كه به خطاي كاربر در هنگام درج اطلاعات مربوط نباشد.

4- عدم امكان ارائه گزارش درست در چارچوب برنامه‌ها به سازمان‌های قانوني مانند سازمان‌های طرف قرارداد، بيمه تأمین اجتماعي مطابق با قوانين اين سازمان‌ها در زمان قرارداد پشتيباني نرم‌افزار .

5- اشتباه در صورت‌حساب بيماران ، كاركرد پزشكان ، قبض صندوق درآمد واحدهاي مختلف بيمارستان كه به علت خطاي كاربري و يا عدم درج كامل اطلاعات نباشد.

* پشتيباني سرورها:

1- سيستم عامل سرورها و نرم‌افزارهاي جانبي.

2- در صورت بروز اشكال مربوط به تنظيم سرورها به نحوي كه روند كار سيستم با اشكال مواجه شود، كارشناسان شركت با هماهنگي مسئول انفورماتيك كارفرما به بررسي اشكال پرداخته درصورتی‌که اشكال مربوط به شبكه يا سخت‌افزار باشد مراتب به اطلاع نماينده انفورماتيكي بيمارستان خواهد رسيد. در غير این صورت كارشناس شركت به محل اعزام می‌گردد.

تبصره 1: در وهله اول به‌صورت راهنمايي تلفني و سپس به‌صورت ريموت و در صورت عدم رفع مشكل ، كارشناس از سوي شركت به محل اعزام می‌گردد .

3- پشتيباني از سرويس  REMOTE ACCESS

4- پشتيباني از سرويس اتوماتيك BACKUP بر روي سرور اصلي و RESTORE نمودن اطلاعات در صورت بروز خرابي در SQLSEVER بر اساس آخرين نسخه پشتيبان موجود، وظيفه كپي نسخه پشتيبان بر روي CD به عهده مسئول واحد انفورماتيك كارفرما می‌باشد.

*به روزرساني نرم‌افزار نصب‌شده بر اساس تغييرات صورت گرفته و با هماهنگي كارفرما.

ج- اعمال تغييرات جديد موردنياز كارفرما 

بيمارستان تغييرات جديد كه در جهت ارتقاي عملكرد سيستم نرم‌افزاري بوده را به‌صورت مكتوب به شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه‌ها ارسال نموده و پس از بررسي و تنظيم نهايي تغييرات موردنظر به شركت گزارش‌شده و شركت موظف است ظرف يك هفته برنامه اجرايي مربوطه را با هزینه‌های مربوطه به اين شورا اعلام نمايد. پس از آماده شدن تغييرات درخواستي و اجراي موفق در يكي از بیمارستان‌ها در تمام بیمارستان‌های ديگر نيز اعمال‌شده و هزینه‌ای دريافت نخواهد شد. شركت موظف است تغييرات صورت پذيرفته بر اساس درخواست يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد را در تمام بیمارستان‌های تحت پوشش خود اعمال نمايد.

د-ماده نحوه گزارش خطاهاي احتمالي 

بيمارستان موظف است خطاي پیش‌آمده را به‌صورت كامل و مكتوب به شركت ارسال نمايد و شركت موظف می‌گردد بر اساس اولويت خطاي گزارش‌شده به شرح زير اقدام نمايد:

اولويت اول : خطاهايي كه كاركرد نرم‌افزار را دچار مشكل ساخته و زیان‌های مالي به بيمارستان وارد می‌سازد. در كمتر از 12 ساعت برطرف شود.

اولويت دوم : خطاهايي كه در تهيه گزارش‌های و صورتحساب‌ها وجود دارد. حداكثر تا يك هفته.

اولويت سوم : درخواست تغييرات جديد در راستاي عملكرد مطلوب و ارتقاي نرم‌افزار و بر اساس زمان‌بندی توافق شده اقدام گردد.(در سيستم يا نقص فني برنامه

تبصره 1- شركت موظف است به‌طور 24 ساعته جوابگوي مواردي را که به علت وجود Bug در سیستم یا نقض فنی برنامه بوده به طوری که Supervisor قادر به رفع آن‌ها نباشد، اقدام نمايد.

تبصره 2- شركت موظف است هر سه ماه بر اساس الگوي پيوست ، اقدامات انجام‌یافته در بيمارستان را به شوراي انفورماتيك دانشگاه گزارش نمايد.

 

ماده2 ) مدت انجام قرارداد

اين قرارداد از تاريخ  لغايت ……… و به مدت یک سال قابل اجرا می‌باشد.

 

ماده3 ) مبلغ قرارداد 

مبلغ اين قرارداد ماهانه…… ريال معادل ……….تومان است .

تبصره 1- شركت موظف است ضمانت بانكي معتبر بر اساس قوانين جاري كشوري به بيمارستان ارائه نمايد و یا کارفرما 10% مبلغ کل قرارداد سالیانه را به عنوان سپرده حسن انجام کار نگهداری و در پایان قرارداد پشتیبانی به مجری عودت نماید .

 

ماده4 ) روش پرداخت قرارداد

مبلغ قرارداد هر ماه با ارائه گزارش مستند توسط شركت مجری در زمينه عملكرد همان ماه که به تأیید مسئول واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5 ) تعهدات كارفرما

1- كارفرما يك نفر را به‌عنوان نماينده تام‌الاختیار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگی‌های لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي نمايد.

2- كارفرما موظف است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصیص‌یافته پرداخت نمايد .

3- كارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد قرار دهد.

4- كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط را از شركت طرف قرارداد اخذ نمايد .

 

ماده6 ) تعهدات شركت طرف قرارداد 

1- شركت طرف قرارداد يك نفر را به‌عنوان نماينده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباٌ به كارفرما معرفي نمايد.

2- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3- شركت طرف قرارداد متعهد می‌گردد که مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمی‌باشد.

4- شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد .

5- هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت 5روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

6- در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسویه‌حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد می‌باشد .

7- شركت متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصي و حرفه‌ای لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

8- ضمانت حسن انجام رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست .

9- شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام‌های جاري دستگاه حفظ اسرار و نكات ايمني می‌باشد .

10- هرگونه تصمیم‌گیری اساسی در تغییر وضعیت شرکت (مانند تصمیم بر تغییر نوع سرویس ارائه شده توسط شركت مجري) می‌بایست حداقل شش ماه قبل از انجام تغییر به اطلاع کارفرما رسیده باشد .

 

ماده7 ) نظارت 

1- مديريت آمار و اطلاع‌رسانی دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر براي حسن اجراي اين قرارداد انتخاب می‌شود.

2- اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.

3- در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در کمیته‌ای با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ می‌گردد و تصميمات كميته لازم‌الاجرا است.

4- ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه‌های علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجی و بررسی‌های موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

 

ماده8 ) روش اصلاح قرارداد 

1- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلان به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .

2- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم می‌داند به اين قرارداد ضميمه نمايد و كليه پیوست‌های قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود

 

ماده9 ) شرايط عمومي قرارداد

1- كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمبنه قانون كار ، قانون تأمین اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تأمین اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هیچ‌گونه مسئوليتي ندارد.

2- كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و از خود سلب می‌نماید .

3- درصورتی‌که براساس مستندات عيني بسته به اهمیت نوع تعهد که به تأیید واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد مشخص شود که شرکت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته :

الف-در مرحله اول اخطار کتبی از سوی کارفرما به مجری ارسال می‌گردد در صورت عدم پاسخگویی مجری ظرف مدت 24 ساعت پس از ارسال اخطار به مجری به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

ب- در مرحله دوم 25 در صد از رقم مورد تعهد كارفرما به‌عنوان جريمه كسر می‌شود.

ج- در مرحله سوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما به‌عنوان جريمه كسر می‌شود.

 چ- در مرحله چهارم معادل 50 درصد مقدار ضمانت‌نامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

ح- در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي شرکت طرف قرارداد کارفرما می‌تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب‌ها ، ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های شركت اخذ خسارت نمايد و مسئولیت هرگونه حوادث ناشي از کار به عهده پيمانكار( مجري )می‌باشد .

 

ماده10 ) شرايط اختصاصي قرارداد

در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت ،كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز می‌زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه  پس از تأیید مراجع ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هیچ‌گونه اعتراضي را ندارد .

 

ماده11 ) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأیید قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده12 ) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 13 ) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 14 ) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 15 ) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است ، كليه نامه‌ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 16 ) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود.

ماده 17 ) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

مهر و امضاء كارفرما                                 مهر و امضاء شركت طرف قرارداد


نماينده شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه                                تأییدیه دفتر امور حقوقي دانشگاه


 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها