نمونه قرارداد اتصال به شبكه اينترنت (بی‌سیم-Wireless)

طرفین قرارداد

اين قرارداد در تاريخ . . . . . . . . . . . تهران بين شركت . . . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . . . . . . . . . به مديريت . . . . . . . . . . كه از اين پس . . . . . . . . . . . ناميده می‌شود از يك طرف و شركت . . . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . . . . . . . . . و کد اقتصادی. . . . . . . . به آدرس: . . . . . . . . . . .  به مديريت …………كه من‌بعد در اين قرارداد مشترك ناميده می‌شود از سوي ديگر،  با رعايت مواد و شرايط زير منعقد گرديد.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراري اتصال دو طرفه به شبكه جهاني اينترنت  با سرعت kbps….. به تفكيك مقدارkbps ….. دريافت وkbps …..  ارسال براساس استاندارد  ( (Protocol TCP/IP به صورت اختصاصي (Dedicated) ، همراه با .. عددIP  معتبر.

تبصره 1: تخصيص تعداد بيشتر شناسه فيزيكي خصوصي منوط به تكميل فرم ارائه‌شده . . . . . . . . . . . ، توسط مشترک و تأیید كارشناسان فني . . . . . . . . . . .  می‌باشد.

 

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت‌زمان اين قرارداد از تاريخ تحويل موضوع قرارداد، براساس صورت‌جلسه تحويل، به مدت یک سال شمسي مي‌باشد.

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن به شرح زير است:

3-1- مبلغ قرارداد ماهيانه  . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . )  ريال و مبلغ كل آن. . . . . . . . . .  (. . . . . . . . . . . ) ريال می‌باشد كه با ارائه صورتحساب‌های ماهيانه (12 صورتحساب) توسط . . . . . . . . . . . ، در آغاز هر ماه توسط مشترك به . . . . . . . . . . .  پرداخت خواهد شد.

3-2- مبلغ . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . )  ريال عنوان وديعه، معادل یک ماه موضوع قرارداد، در زمان برقراري موضوع قرارداد نقداً” به . . . . . . . . . . .  پرداخت خواهد گرديد.

تبصره 2:  طبق ماده 16 و  38 قانون “ماليات بر ارزش‌افزوده”، مصوب17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تمامي صورتحساب‌های صادره توسط . . . . . . . . . . .  و  براي هر مرحله پرداخت 1.5% ماليات و 1.5% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ می‌گردد.

تبصره 3:  مبلغ مندرج در ماده 3 بند 1، صرفاً مربوط به اشتراك پهناي باند در مدت‌زمان یک‌ساله می‌باشد و تهيه و تأمین تجهيزات و دستگاه‌های مخابراتي مربوطه و همچنين هزينه نصب و راه‌اندازي به عهده مشترك بوده و صورتحساب آن به‌صورت جداگانه صادر و هم‌زمان با برقراري ارتباط به . . . . . . . . . . .  پرداخت خواهد شد.

در صورت درخواست كتبي مشترك مبني بر ارتقاء پهناي‌ باند و وجود امكانات واگذاري خدمات بيشتر، ارتقاء خدمات (پهناي‌ باند) انجام خواهد گرفت، بديهي است مبلغ قرارداد نيز متناسبا تعيين و اصلاح و صورتحساب‌های ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

 

ماده 4 : وظايف و تعهدات

4-1- نصب و راه‌اندازي تجهيزات Wireless در مدت زمان 7 روز از تاريخ تحويل مكان (دكل‌ها در صورت لزوم) توسط مشترك.

تبصره 4:  چنانچه به دلایل فني، پس از تحويل مكان،  امكان برقراري ارتباط ميسر نگردد و يا كيفيت خط پاسخگوي پهناي باند مورد نظر نباشد، . . . . . . . . . . .  وجوه دريافتي را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گرديد.

4-2- ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضريب اطمينان 95% جهت برقراري ارتباط با اينترنت به شرح فوق بدون در نظر گرفتن اشكالات ناشي از مشترك و شبكه مخابرات و نظاير آن.

4-3- رفع اشكالات ناشي از ارائه خدمت موضوع  قرارداد كه مشترك كتباً به . . . . . . . . . . .  اعلام می‌نماید.

تبصره 5 : در زمان بروز مشكل و به‌منظور سهولت در امر پاسخگویی مشترك، می‌تواند با تلفن مستقيم  . . . . . . . . . . . و …………… و. . . . . . . . . . .  (بخش …. . . . . . . . . . . .) تماس و يا مراتب را به پست الكترونيك . . . . . . . . . . . .اعلام نمايند، تا متعاقباً از زمان تقريبي رفع اشكال مطلع گردند.

4-4- ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد به‌صورت 24 ساعته و هفت روز در هفته.

در صورت كاهش كيفيت خدمات ارائه‌شده به طوری که بهره‌برداري از اين خدمات امکان‌پذیر نباشد و يا قطع احتمالي آن به مدت بيش از يك ساعت ممتد (به‌شرط ثبوت قصور . . . . . . . . . . . )، جهت جبران آن، دو برابر مدت قطعي به‌طور رايگان به مدت قرارداد افزوده می‌گردد.

. . . . . . . . . . .  يك نفر را به‌عنوان نماينده فني خود کتباً به مشترك معرفي می‌نماید. بديهي است هرگونه هماهنگي و توافق با وي در امور فني موردقبول طرفين خواهد بود.

 

ماده 5 : وظايف و تعهدات مشترك

5-1- مشترك اقدامات لازم جهت جلوگيري از اختلال نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبكه . . . . . . . . . . . را انجام خواهد داد.

5-2-  مشترك حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را جزئاً و يا كلاً به غیر ندارد مگر با موافقت كتبي . . . . . . . . . . . . در هر حال مسئوليت هرگونه استفاده غیرقانونی و غيرمجاز و يا اخلال در شبكه، مطابق بند فوق، به عهده مشترك مي­باشد.

5-3- مشترك متعهد می‌گردد كليه مقررات قانوني و جاري و آتي شركت مخابرات در زمينه استفاده از خط اينترنت را رعايت نمايد.

5-4- مشترك مكلف است جهت جلوگيري از دسترسي كاربران شبكه خود به سایت‌ها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومي از قبيل تصاوير مستهجن و ترويج بی‌بند و باري و مغاير شئونات اسلامي، اقدامات لازم را بكار برد.

5-5- مشترك حق ارائه سرویس‌های تلفني را بدون كسب مجوز از شركت مخابرات از طريق موضوع اين قرارداد؛ را ندارد.

5-6-مشترك مشخصات فني تعریف‌شده بر روي شبكه خود، كه به موضوع قرارداد مرتبط می‌باشد را به صورت كتبي به . . . . . . . . . . .  اعلام خواهد نمود و بدون اطلاع كتبي به . . . . . . . . . . . ، تغيير نخواهد داد. ضمن آنكه هرگونه فرم اطلاعاتي و يا گزارش مورد درخواست . . . . . . . . . . .  را كه مربوط به موضوع اين قرارداد است به‌طور كامل تكميل و ارائه خواهد نمود.

5-7- مشترك يك نفر را به‌عنوان نماينده فني خود كتباً به . . . . . . . . . . .  معرفي می‌نماید. هرگونه هماهنگي و توافق با وي در امور فني موردقبول طرفين خواهد بود.

5-8- كليه مسئولیت‌های اخلاقي و قانوني ناشي از استفاده مشترك و كاربران وي از شبكه بر عهده مشترك مي‌باشد.

5-9- مشترك متعهد است صورتحساب‌های ماهيانه را حداكثر 15 روز پس از تاريخ دريافت آن، در وجه . . . . . . . . . . .  پرداخت نمايد. در غير این صورت . . . . . . . . . . .  محق است كليه امكانات واگذاري سرویس‌های مربوطه را قطع نمايد و نسبت به برداشت طلب خود از وديعه موجود اقدام نمايد.

تبصره 6:  وصل مجدد منوط به پرداخت كليه بدهی‌های معوقه از طرف مشترك خواهد بود و در زمان قطع به علت بدهي، مشترك ملزم به پرداخت هزینه‌های ثابت از قبيل آبونمان و می‌باشد.

5-10- در صورت تمايل مشترك به فسخ قرارداد (قبل از پايان مدت قرارداد)، ايشان متعهد است درخواست خود را حداقل یک ماه قبل کتباً” به . . . . . . . . . . .  اعلام نمايد. در غير اين صورت وديعه موضوع بند 2 ماده 3 به عنوان جريمه فسخ قرارداد متعلق به . . . . . . . . . . .  خواهد شد.

5-11- در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جريمه و يا خسارت تحت هر عنوان و شرايطي بيش از معادل يک ماه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت.

 

ماده 6 : فسخ قرارداد

اين قرارداد از تاريخ امضاء براي طرفين معتبر و لازم‌الاجراست و قابل فسخ نمي‌باشد مگر در موارد زير:

6-1- توافق كتبي طرفين.

6-2- چنانچه هر يك از طرفين به بخشي يا تمام تعهدات خود عمل ننمايد، طرف مقابل می‌تواند يك ماه پس از اخطار كتبي،قرارداد را به‌طور يك جانبه فسخ نمايد. در این صورت تسویه‌حساب بر اساس ميزان استفاده از خدمات تا تاريخ فسخ به شرح زير انجام خواهد شد:

مدت استفاده به ماه × (هزينه پرداختي اشتراك ماهيانه)

6-3- چنانچه حوادث غير مترقبه و ديگر عوامل خارج از اختيار . . . . . . . . . . .  (به شرح ماده 7 اين قرارداد) بيش از يك ماه به طول انجامد، مشترك می‌تواند قرارداد را فسخ نمايد. در این صورت هزينه اشتراك ماهيانه (طي دوره بهره‌برداری) بر اساس  بند 2 همين ماده محاسبه و تسويه خواهد شد.

 

ماده 7 : يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأیید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 8 : تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 9 : تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 10 : فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 11 : تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است ، كليه نامه‌ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 12 : حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود.  .

 

ماده 13 : تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …. . . . . . . . . . .  در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

. . . . . . . . . . .                                                    . . . . . . . . . . .

 

                                              

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها