نمونه قرارداد مشـارکت در سـاخت ساختمان

قرارداد مشـارکت در سـاخت ساختمان

ماده 1: طرفین قرارداد

طرف اول (مالکین):

واحد …. به شماره پلاک ثبتی: ……………… و متراژ: …… مترمربع ……

به مالکیت نام و نام خانوادگی: ………………. فرزند:  …… شماره شناسنامه: …… صادره از: متولد: …… کد ملی: ……

تلفن:      …… تلفن همراه: ……

محل سکونت: ………………………………

                                   

واحد …. به شماره پلاک ثبتی: ……………… و متراژ: …… مترمربع ……

به مالکیت نام و نام خانوادگی: ………………. فرزند:  …… شماره شناسنامه: …… صادره از: متولد: …… کد ملی: ……

تلفن:      …… تلفن همراه: ……

محل سکونت:

بازگشت به فهرست پیمان‌ها