نمونه قرارداد مبایعه‌نامه

ماده 1: طرفين قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . صادره از . . . . . .  کد ملی . . . . . . متولد . . . . . . ساکن . . . . . . تلفن . . . . . . با وکالت/قیومت/ولايت/وصايت. . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . متولد . . . . . . به موجب . . . . . . . . . . . .

1-2- خريدار/خريداران . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . صادره از . . . . . . کد ملی . . . . . . متولد . . . . . . ساکن . . . . . . تلفن . . . . . . با وکالت/قیومت/ولايت/وصايت . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . .  متولد . . . . . . به‌موجب . . . . . . . . . . . .

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال . . . . . . دانگ از . . . . . . داراي پلاک ثبتي شماره . . . . . . فرعي از . . . . . . اصلي . . . . . . قطعه . . . . . . واقـع در بخش . . . . . . حوزه ثبتي . . . . . . به مساحت . . . . . .  مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال . . . . . . صفحه . . . . . . دفتر . . . . . . بانضمام . . . . . . دانگ پارکینگ شماره . . . . . . فرعی و . . . . . . دانگ انبار شماره . . . . . . فرعی از . . . . . . اصلی طبق سند رهنی شماره . . . . . . دفتر اسناد رسمی. . . . . . مورد رهن بانک . . . . . . داراي حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصي / اشتراکي / شوفاژ / روشن / غیر روشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره . . . . . . به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ماده 3: ثمن معامله

مبلغ . . . . . . . . . . . . ریال معادل . . . . . . . . . . . . تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می‌گردد.

3-1- مبلغ . . . . . . . . . . . . ريال معادل . . . . . . . . . . . . تومان نقداً به موجب چک شماره . . . . . . . . . . . . عهده بانک . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . فی‌المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه‌نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده‌اند.

3-2- بقیه ثمن معامله که مبلغ . . . . . . . . . . . . ريال معادل . . . . . . . . . . . . تومان می‌باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

مبلغ . . . . . . . . . . . . و الباقی ثمن معامله که مبلغ  . . . . . . . . . . . . می‌باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره  . . . . . . . . . . . . واقع در . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تبصره 1: عدم وصول چک‌ها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه‌نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد

تبصره 2: فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ  . . . . . . صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید.

 

ماده 4: شرايط مربوط به تنظيم سند

4-1- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمي شماره . . . . . . و یا دفترخانه‌ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه‌نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد می‌باشد. در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم سند، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد.

4-2- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور می‌باشد.

 

ماده 5: شرايط تسليم مورد معامله

5-1- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هرگونه موانع در استیفا و بهره‌برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.

5-2- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه‌نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد.

5-3- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل . . . . . . . . . . . . ريال به‌عنوان خسارت به خريدار بپردازد.

5-4- کليه هزینه‌های ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد.

 

ماده 6: آثار قرارداد

6-1- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع می‌کند. در صورت تخلف و انتقال به غير، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتی که الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزینه‌هایی که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل  . . . . . . . . . . . . ريال به‌عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد.

6-2- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري، مالياتي و غيره را اخذ نمايد.

6-3- فروشنده مکلف است کليه بدهی‌های احتمالي در خصوص توابع، اعيان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد.

6-4- هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارايي، شهرداري و غیره، به عهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر . . . . . . . . . . . . می‌باشد.

6-5- قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست.

6-6- کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد.

6-7- در صورتی که عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تأخیر مبلغ  . . . . . . . . . . . . ريال به‌عنوان خسارت تأخیر اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتی که ممتنــع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تأخیر . . . . . . . . . . . . ريال به عنوان خسارت تأخیر اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است.

 

ماده 7

حق‌الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان  . . . . . . . . . . . . به طور جداگانه به عهده طرفین است که هم‌زمان با امضاء این قرارداد مبلغ  . . . . . . . . . . . . ریال پرداخت‌شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت.

 

ماده 8

اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک  . . . . . . . . . . . . به نشاني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است.

 

ماده 9

موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تأیید می‌شود.                        

توضیحات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها