نمونه قرارداد تقسیم نامه

تقسیم‌کنندگان: 1- خانم / آقای: ........................ فرزند آقای ..... .................................... و نام مادر خانم .................. .............. دارای شناسنامه شماره:............. ............................ صادره از: ........................ متولد: .................... به یک‌دانگ مشاع:.................................. 2- خانم / آقای: ........................ فرزند آقای .................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره: ................. صادره از: .................. متولد: .................... نسبت به یک‌دانگ مشاع: ......................3- خانم / آقای: ...................... فرزند آقای ................... و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره: .............. صادره از: ......................... متولد: ............ نسبت به چهار دانگ مشاع و همه ساکنین تهران به نشانی: ........... ........ .......................... 

مورد تقسیم: آپارتمان‌های مسکونی و انباری‌ها و پارکینگ‌های احداثی در شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ............ مترمربع دارای پلاک ............. فرعی از........... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ............. فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی.......... بخش ........... ثبتی ............ تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره ................ مورخ  /   /   13 صفحه ................... جلد............. و شماره .................. مورخ   /   /   13

صفحه ............. جلد ........... و شماره .................... مورخ   /   /   13 جلد ........ بشمارات چاپی........................ و...................... و ................................ صادرات بنام تقسیم‌کنندگان.

مبنای تقسیم:    1- صورت‌مجلس تفکیکی شماره ................. مورخ   /   /   13 صادره از ثبت منطقه ......... تهران  2- گواهی مالیاتی شماره ......................... مورخ    /   /   13 صادره از سر ممیزی ............ تهران   3- گواهی پایان ساختمان شماره ....................... مورخ    /   / 13 صادره از شهرداری منطقه ............ تهران.

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم:

الف: تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت............... مترمربع (قطعه اول تفکیکی) به انضمام انباری شماره یک واقع در زیرزمین اول به مساحت ............. مترمربع (قطعه اول تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیرزمین دوم به مساحت .................... مترمربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن‌که در سهم اختصاصی خانم / آقای: ....................................... (ردیف یک) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و می‌گیرد.

ب: تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت .......................

مترمربع (قطعه دوم تفکیکی) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیرزمین اول به مساحت ...................... مترمربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیرزمین دوم به مساحت ........... مترمربع (قطعه دوم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن‌که در سهم اختصاصی خانم / آقای: ......................................... (ردیف دو) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و می‌گیرد.

پ: سهم اختصاصی خانم / آقای: ................................... (ردیف سوم) عبارتست از:

اول: تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت ...................

مترمربع (قطعه سوم تفکیکی) به انضمام انباری شماره 3 واقع در زیرزمین اول به مساحت .......... مترمربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زیرزمین دوم به مساحت ................. مترمربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن.

دوم: تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت ..............

مترمربع (قطعه چهارم تفکیکی) و بانضمام پارکینگ شماره چهار واقع در زیرزمین دوم به مساحت .................. مترمربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدرالسهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن.

سوم: تمامت شش‌دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت

مترمربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیرزمین اول به مساحت ............... مترمربع (قطعه پنجم تفکیکی) با قدرالسهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن.

چهارم: تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت ......... 
مترمربع (قطعه ششم تفکیکی) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیرزمین اول به مساحت ............ مترمربع (قطعه ششم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن‌که تمامی آپارتمان‌ها و انباری‌ها و پارکینگ‌های مندرج در قسمت‌های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی:

 خانم / آقای: ........................................... (ردیف سوم) قرار گرفته و می‌گیرد.

شرح قسمت‌های مشاعی و مشترک:

1- عرصه کل به مساحت ................. مترمربع  2- نورگیر به مساحت ..........................

مترمربع  3- راه‌پله‌ها در زیرزمین دوم و اول هر یک به مساحت .............. مترمربع و در طبقات اول و دوم و راه‌پله به پشت‌بام هر یک به مساحت ................... مترمربع  4- شوفاژخانه در زیرزمین دوم به مساحت ..................................................... مترمربع
5-
 اتاق سـرایـدار در زیـرزمیـن اول بـه مسـاحـت ....................................... مترمربع 8- دستشویی و توالت در زیرزمین‌های اول و دوم هر یک به مساحت......... مترمربع 9- پشت‌بام .................. مترمربع ضمناً عبور شبکه‌های برق، تلفن و لوله‌های آب و فاضلاب و لوله‌های گاز و کانال‌های کولر از یکدیگر گواهی می‌شود.

حقوق ارتفاقی: طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.

حدود آپارتمان‌ها:

(قطعه اول تفکیکی): شمالاً: ........................................ شرقاً: ........................................

                               جنوباً: ........................................  غرباً: ........................................

(کف با سقف زیرزمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است).

(قطعه دوم تفکیکی): شمالاً:         ........................................ شرقاً: ........................................

                               جنوباً: ........................................  غرباً: ........................................

 (کف با سقف زیرزمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است).

(قطعه سوم تفکیکی): شمالاً: ..................................... شرقاً: ........................................

                                 جنوباً: ........................................  غرباً: ......................................

 (کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با طبقه فوقانی مشترک است).

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً: ....................................... شرقاً: ....................................

                                  جنوباً: .......................................... غرباً: ....................................

 (کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با طبقه فوقانی مشترک است).

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً: ....................................... شرقاً: ......................................

                                  جنوباً: ........................................ غرباً: ......................................

 (کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با پشت‌بام مشاعی است).

(قطعه ششم تفکیکی): شمالاً: ....................................... شرقاً: .....................................

                                  جنوباً: ........................................  غرباً: .....................................

 (کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با پشت‌بام مشاعی است).    

حدود انباری‌ها و پارکینگ‌ها: با توجه به صورت‌مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است.

تذکاریه: 1- تقسیم‌کنندگان ضمن العقد هرگونه تفاوت ارزش‌ها و مرغوبیت‌های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند. 2- هر یک از تقسیم‌کنندگان به دیگری از تقسیم‌کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و می‌دهد که چنانچه در تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم‌نامه احتمالاً اشتباه و سهو قلم روی‌داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید. 3- اصول اسناد مالکیت فوق‌الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می‌گردد و هیچ‌یک از انباری‌ها و پارکینگ‌های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهائی قابل‌انتقال نمی‌باشد. 4- برق شماره پرونده ......................

مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق شماره پرونده ................................... مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی و برق شماره پرونده ................................................ مختص آپارتمان قطعه سوم تفکیکی و برق شماره پرونده ................................................مختص آپارتمان قطعه سوم تفکیکی و برق شماره پرونده ............................................... مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق شماره پرونده ............................................ مختص آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی و برق شماره پرونده ............................................... مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره .................................... و برق شماره پرونده .................................... و گاز شهری شماره شناسایی ............................ کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود. 5- تمامی آپارتمان‌ها و انباری‌ها و پارکینگ‌های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و براساس صورت‌مجلس تفکیکی مبنا می‌باشد که هر یک از تقسیم‌کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود بنام خویش دارند. 6- تقسیم‌کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمای و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم‌نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم‌کنندگان اسقاط گردید و منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم‌کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود. 8- تقسیم‌کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به‌طور شفاهی فی‌مابین آنان منعقد گردیده منفرداً و بعضاً متنفعاً متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم‌نامه بدون استثناء گردیده و می‌باشند.

تاریخ: ................ ماه یک هزار و سیصد و.................. شمسی. محل امضاء

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها