نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1 ) طرفين قرارداد

1-1 آقاي / خانم ……………… فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از …………… كد ملي …………… متولد …………… ساكن …………………………………… تلفن ………… با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……………… فرزند ………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد ………………… به موجب………………… كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده می‌شود.

1-2 آقاي / خانم ……………… فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از …………… كد ملي …………… متولد …………… ساكن …………………………………… تلفن ………… با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ………… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… متولد ……… به موجب………………… كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده می‌شود.

 

ماده 2 )  موضوع قرارداد

مشاركت در جهت احداث بنا

 

ماده 3 )  آورده‌های دو طرف

1-3 آورده طرف اول عبارتست از ……………… قطعه زمين به مساحت شش‌دانگ  ……………… مترمربع داراي پلاك ثبتي شماره  ………………    

فرعي از  ………………  اصلي  قطعه  ……………… واقع در بخش ……………… حوزه ثبتي ……………… كه سند مالكيت به شماره سريال……………… در صفحه………………دفتر………………به نام ……………… صادر و طبق سند رهني شماره ……………… دفتر اسناد رسمي………………مورد رهن بانك ……………… در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد (……………… ريال) و به حروف (  ……………… ريال) توسط كارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاینفک اين قرارداد است.

2-3 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزینه‌های به شرح ذيل كه طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمين نموده و اين امر موردپذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف ) كليه هزینه‌های مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان كار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تأمین اجتماعي و غيره به مبلغ………………ريال.

ب ) كليه هزینه‌های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان كه باشد. اعم از هزینه‌های مهندسي، معماري، بنايي، كارگري و همچنين هزینه‌های ترسيم نقشه، تأمین مصالح، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ………………ريال.

پ ) كليه هزینه‌های مربوط به خريد و نصب انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن به مبلغ  ………………  ريال.

ت ) هزينه تخريب كليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح (چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد) به مبلغ ………………  ريال.

 

ماده 4 ) نسبت سهم الشركه طرفين

طبق توافق فی‌مابین قبلي، سهم الشركه هر يك از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضاها (اعم از تجاري، انباري، پاركينگ و مسكوني) بر اساس آورده‌ها و تعهدات آن‌ها به شرح ذيل تعيين می‌گردد:

الف ) سهم الشركه طرف اول ……………… درصد.

ب ) سهم الشركه طرف دوم (مجري طرح)  ……………… درصد. نحوه افراز سهم الشركه طرفين در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گرديده است.

 

ماده 5 )  مدت قرارداد

مدت‌زمان شروع مشاركت و اجراي طرح از تاريخ با حروف ……………… لغايت  تاريخ با حروف ……………… می‌باشد.

 

ماده 6 ) شرايط قرارداد و تعهدات طرفين و ضمانت عدم اجراي آن‌ها  

الف ) شرايط قرارداد:

1 ) صورت جامعي از مصالح، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئيات (اندازه، نوع، ویژگی‌های ساخت و غيره) كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بكار خواهد رفت و در تاريخ      /      /   13  به امضاي طرفين رسيده، به پيوست اين قرارداد می‌باشد كه جزء لاینفک آن خواهد بود.

تبصره: تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعكاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می‌باشد.

2 ) افراز سهم الشركه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث‌شده خواهد بود و افراز، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق، با انتخاب داور مرضی‌الطرفین صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعي است. مگر به صورت تقلب و تدليس كه در این صورت متضرر می‌تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد.

3 ) كليه هزینه‌های لازم جهت تنظيم سند رسمي، ماليات نقل‌وانتقال به تناسب سهم الشركه هر يك از طرفين خواهد بود. مگر اينكه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير، سهم هر يك مشخص و تصريح می‌شود.

4 ) مدت‌زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان كار ساختماني و اخذ گواهی‌های قانوني مربوطه از مراجع ذی‌صلاح ظرف حداكثر  ……………… روز می‌باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است.

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند توسط هر يك از طرفين در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذكر مورد می‌باشد.

6 ) فروش يا پیش‌فروش سهم الشركه از سوي شريك با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشركه امکان‌پذیر خواهد بود.

7 )  در صورتی که در اثر حوادث قهري (اعم از سيل، زلزله، طوفان و ...) ادامه كار براي شريك غیرممکن گردد و يا در رويه اجراي طرح اختلال قانوني ايجاد می‌شود. تاخيرات به وجود آمده ناشي از اين حوادث، مجاز شمرده می‌شود و هیچ‌یک از دو طرف در مقابل خسارت‌هایی كه از اين جهت به طرف ديگر وارد می‌شود مسئوليتي نخواهد داشت.

8 ) در صورت بروز اختلاف بين طرفين به‌استثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرايط قرارداد، مشاور املاك به عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر خواهد كرد.

9 ) كليه اختيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد، حتي اختيار غبن فاحش، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیت‌دار.

ب ) تعهدات طرفين

1 ) تعهدات طرف اول:

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر، طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال ……………… دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قرار دادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت، وکالت‌نامه کاري را جهت اجراي طرح، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد. بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد

3-1- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ ………………  ريال به‌عنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود.

2 ) تعهدات طرف دوم:

1-2- در صورتی که اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکميل نشود طرف دوم می‌بایست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ  ……………… ريال به‌عنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد.

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود.

3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار، بیمه‌های تأمین اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود و هیچ‌گونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

 

ماده 7 ) حق‌الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان  ………………   به طور جداگانه به عهده طرفین است که هم‌زمان با امضاء این قرارداد مبلغ  ……………… ریال پرداخت‌شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت.

 

ماده 8 ) اين قرارداد بر اساس مقررات و قوانين جاري در تاريخ با حروف ……………… در دفتر مشاور املاک ……………… به نشاني ………………………………………………………………   در سه نسخه بين طرفين تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان می‌باشند که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

ماده 9 ) موضوع اين قرارداد از لحاظ حقوقي و فني تأييد می‌گردد.  كارشناس حقوقي – فني                               

 

نام و نام خانوادگی               امضاء         

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها