اجاره‌نامه

بسمه‌تعالی

 

طرف اول قـرارداد(موجر): خانم/آقای ……………...…… فرزنـد ....…… دارای شـماره شـناسـنامه ……………………. صادره از …………………………  متولد…………ساکن …………………….

طرف دوم قرارداد(مستأجر): خانم/آقای ……………………. فرزنـد ....دارای شـماره شـناسـنامه …………………… صادره از …………………………  متولد …………ساکن……………………………………………….

موضوع قرارداد: شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یک باب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت …………. مترمربع جزء پلاک …………..

فرعی از …………  اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی ………………  بخش ………………  ثبتی ………………  تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………  مورخ ……………….. صفحه ……………… جلد ……………….. به شماره چاپی ……………… صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده ………………  و از آب مشترک به شماره اشتراک ………………  و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی ………………  و به انضمام یک‌رشته تلفن اختصاصی به شماره ………………  و منصوبه های در آن‌که مستأجر مورد اجاره را رؤیت کرده و باوقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الا قرار مورد اجاره جهت سکونت مستأجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعاً به تعداد ……………… نفر به اجاره داده‌شده است ولا غیر و مستأجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد: ………… سال کامل شمسی از تاریخ اول ……… ماه یک هزار و سیصد و ……… شمسی که با قرار مستأجر از آغاز مدت استیفای منافع کرده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ ………………  ریال برای تمام مدت مرقوم(به‌قرار ماهی مبلغ ……………… ریال) که مستأجر متعهد است مال‌الاجاره ماهانه را در آغاز هرماه به‌صورت نقدی به موجر بپردازد و عدم تأدیه هر قسط از مال‌الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسید موجب فسخ بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

 

شروط:

مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزی و رنگ‌آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستأجر است.

مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا به هیچ صورت حتی به صور نمایندگی، صلح و وکالت و غیره را ندارد.

مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.

مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به‌عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره‌ها و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.

مستأجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت می‌باشد.

از تاریخ فسخ یا انقضای مدت مستأجر متعهد به پرداخت اجرت‌المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

مستأجر می‌تواند اجاره‌بها اعم از مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را به‌حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانک ……………….. شعبه ……………….. واریز نموده و نسخه از فیش آن را به موجر تسلیم نماید.

چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستأجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستأجر حق دارد با ارائه مفاصای حساب‌های برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.

عدم تأدیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستأجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و درعین‌حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستأجر دارد. تخلف مستأجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طر موجر خواهد بود.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

 

محل امضای موجر                                                             محل امضای مستأجر

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها