قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………..

که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به.................................................آدرس………………………………………………………………..

که ازین پس «مستأجر»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند

ماده 1- موضوع قرارداد(مورد اجاره)

تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان / کاشانه پلاک ……………………….. واقع در بخش ……………………… ثبت‌شده تحت شماره …………………… صفحه …………….. دفتر …………………. املاک به نام موجر با جمیع مختصات و مشاعات و متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آن‌که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن / دایر کردن دفتر بازرگانی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

ماده 2- مدت قرارداد(مدت اجاره)

……………………. سال کامل هجری شمسی ابتدائاً از تاریخ تنظیم این سند

ماده 3-مبلغ قرارداد(مال‌الاجاره)

 مبلغ ………………………. ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه ………………………… ریال که مستأجر موظف است در آخر هرماه به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت و ظرف ده روز از تاریخ سررسید ، موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

ماده 4- تعهدات طرفین:

1 -مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ‌آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستأجر است.

2- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا به هیچ صورت حتی به صور نمایندگی، صلح و وکالت و غیره را ندارد.

3- مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.

4- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به‌عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره‌ها و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.

5- مستأجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت می‌باشد.

6- از تاریخ فسخ یا انقضای مدت مستأجر متعهد به پرداخت اجرت‌المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

7- مستأجر می‌تواند اجاره‌بها اعم از مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را به‌حساب جاری شماره  ……………….. موجر نزد بانک  ……………….. شعبه  ……………….. واریز نموده و نسخه از فیش آن را به موجر تسلیم نماید.

8- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستأجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستأجر حق دارد با ارائه مفاصای حساب‌های برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.

9- عدم تأدیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستأجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و درعین‌حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستأجر دارد.

 10- تخلف مستأجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 5- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 6- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 7- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 8- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 9- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 10- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 11- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها