قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

بسمه‌تعالی

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  .................... فرزند آقای  .................... دارای شناسنامه شماره  .................... صادره از  .................... متولد .................... ساکن : ..................................................................

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ....................(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  ................................. و به اعتبار امضای خانم/آقای  ....................(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای  .................... دارای شماره شناسنامه .................... صادره از  .................... متولد .................... و خانم/آقای .................... (مدیرعامل) فرزند آقای .................... داری شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد  .................... و همراه با مهر شرکت: ................................

موضوع قرارداد:

تمامت شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه  .................... به مساحت .................... مترمربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک .................... فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی .................... بخش  .................... ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه .................... جلد .................... به شماره چاپی  .................... صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمت‌های مشاعی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده .................... و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رؤیت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستأجر به مستأجر اجاره داده‌شده است و مستأجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد:

.................... سال کامل شمسی معادل  .................... تمام خورشیدی از تاریخ زیر .....................

مبلغ قرارداد:

مبلغ .................... ریال رایج برای تمام مدت بالا(به‌قرار ماهی مبلغ ........................ ریال) که مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره ماهانه مزبور را در اول هرماه نقداً در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال‌الاجاره بعضا یا تماما ظرف ........................ روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط:

1-   مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ‌آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستأجر است.

2-   مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلاً به هیچ صورت حتی به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

3-   مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.

4- طرفین عموماً و هر یک از موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچ‌گونه وجه یا مالی به‌عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش‌بینی‌نشده دیگر از سوی مستأجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستأجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد و هرگونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(که عقد خارج لازم شفاها با قرار بین آنان منعقدشده) مستأجر از خود اسقاط نموده و می‌نماید.

5- مستأجر درصورتی‌که بخواهد می‌تواند جهت استفاده در مورد اجاره هرچند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آن را تحصیل و نصب نماید.

6- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.

7- مستأجر می‌تواند اجاره‌بها اعم از مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را به‌حساب جاری شماره .................... موجر نزد بانک ...................... شعبه ...................... واریز نموده و نسخه‌ای از فیش آن را به موجر تسلیم نماید.

8- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستأجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستأجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب‌های برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.

9- عدم تادیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن به عهده مستأجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و درعین‌حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستأجر دارد.

10- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستأجر متعهد به پرداخت اجرت‌المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

11- تخلف مستأجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

این سند در 2 نسخه و هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

 

محل امضای طرف اول قرارداد(موجر)                         محل امضای طرف دوم قرارداد(مستأجر)

توجه: می‌توان به شروط اشاره‌شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این فصل شروطی دیگر اضافه و یا برحسب توافق تعدادی از آن‌ها را حذف نمود.

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها