قرارداد اجاره‌نامه ساختمان

بسمه‌تعالی

 

 

طرفین قرارداد:

الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت‌نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

ب) مستأجر / مستاجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه………………. صادره از ………………………. متولد ………………………. تلفن………………. به نشانی ………………………. ……………………….

ماده1- موضوع قرارداد:

عبارت است از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به‌صورت …………. خوابه به زیربنای ………… مترمربع واقع در طبقه ……… واحد ضلع ………. به نشانی ………………………. و دارای انباری / پارکینگ / یک‌رشته تلفن اختصاصی به شماره …………………… و منصوبه های در آن شماره کنتور برق ………………………. و آب ………………………. و گاز شهری ………………………. که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فون کوئل , نفت‌سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌که عیناً به‌طور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت , کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع گردید و مشخصات ثبتی مورد اجاره به شماره پلاک ثبتی ………………………. فرعی از ………………………. اصلی بخش ……………………….

ماده2- مدت قرارداد:

…………… سال شمسی ………………………. تاریخ شروع آن از ………………………. و خاتمه آن به تاریخ ………………………. هجری شمسی .

ماده3-مبلغ قرارداد :

به‌قرار ماهیانه مبلغ ………………………. ریال که برای تمام مدت قرارداد اجاره مجموعاً مبلغ ………………………. ریال خواهد شد که مال‌الاجاره ماهانه در اوایل هرماه در قبال اخذ رسید کتبی به موجر پرداخت نماید , عدم پرداخت مال‌الاجاره یا عدم وصول هریک از چک‌های مال‌الاجاره‌ها ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و موجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید .

تبصره : مبلغ ……………………ریال به‌عنوان قرض‌الحسنه از سوی مستأجر به موجر به‌صورت نقدی / طی چک به شماره ………………………. عهده بانک ………………………. شعبه ………………………. حساب‌جاری ………………………. پرداخت گردید و مقررشده که پس از انقضاء و تخلیه و تسویه‌حساب‌های احتمالی عیناً به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده4- شروط قرارداد:

1-مورد اجاره به‌منظور استفاده مسکونی شخص مستأجر و خانواده‌اش که مجموعاً ………. نفر هستند به اجاره واگذارشده است .

2-مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیر ندارد .

3-پرداخت هزینه‌های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

4-پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه‌های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید موردقبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

5-اسقاط کافه خیارات از طرفین انجام شد .

6-مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته به‌طور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می‌باشد .

7-موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره‌نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره‌نامه , در انقضاء مدت فسخ‌شده و کان لم یکن تلقی می‌گردد و موجر می‌تواند نسبت به سرویس‌دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد .

8-مالیات مستغلات و مالیات بر اجاره و تعمیرات کلی به عهده موجر است .

9-چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ ……………… ریال به‌عنوان ( اجرت‌المثل ) ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و برداشت مبلغ خسارات ناشی از تأخیر تخلیه ( اجرت‌المثل ) با مبلغ قرض‌الحسنه بلااشکال است .

تبصره : چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات فوق‌الذکر قرارداد موظف به پرداخت یک ماه اجاره‌بها اضافی خواهد بود .

10-چنانچه تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه‌های آب و برق و گاز باشد به عهده موجب می‌باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می‌باشد .

11-هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را ملحوظ نظر دارد به‌نحوی‌که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .

12-مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد .

13-تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد .

14-بقیه مواردی را که در این قرارداد ذکر نشده است طبق آیین مقررات مالک و مستأجر خواهد بود .

15-این قرارداد در تاریخ …………………… تنظیم و مشمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 می‌باشد .

16-این قرارداد اجاره در سه نسخه بااعتبار واحد تنظیم , امضاء و مبادله شد که یک نسخه نزد تنظیم‌کننده قرارداد باقی می‌ماند .

17-هریک از موجر و مستأجر موظف‌اند حق کمیسیون مشاور املاک را بپردازند .

18-دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می‌شود نیست ( ماده 343 قانون تجارت)

توضیحات : در اجرای مقررات ماده 2 قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طرفین مکلف‌اند هرکدام یک نفر به‌عنوان شاهد به مشاور املاک معرفی نمایند تا قرارداد به امضاء شهود برسد .

ماده 5-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 6-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 7-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 8-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 9-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 10-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 11-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

محل امضاء و اثرانگشت موجر                                  محل امضاء و اثرانگشت شاهد موجر

محل امضاء و اثرانگشت مستأجر                                محل امضاء و اثرانگشت شاهد مستأجر

محل مهر و امضاء مشاور املاک و تنظیم‌کننده قرارداد

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها