قرارداد اجاره کارگاه بدون سرقفلی

بسمه‌تعالی

 

موجر : آقای / خانم ...................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ............. صادره از ................. متولد ............... به شماره ملی ............... ............... ساکن ................................................................................ شغل .............

مستأجر : آقای / خانم ................................. فرزند .............................. به شماره  شناسنامه ...................... صادره از ................. متولد ............... به شماره ملی ................ .............. ساکن ................................................................. .........  شغل ...............

مورد اجاره : تمامی شش‌دانگ رقبه پلاک ....................... واقع در بخش .............. به مساحت ........ ............ مترمربع ثبت‌شده در صفحه ................. جلد ........................ ذیل شماره ...................... دفتر املاک .......................... به نام موجر با جمیع متعلقات و لوا حق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و به انضمام رشته سیم‌کشی برق و انشعاب لوله‌کشی آب و گاز و یک‌رشته تلفن شماره ........................ که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت دایر کردن کارگاه سنگ فروشی سنگ نمای ساختمان داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید .

مدت اجاره : ............................ سال کامل هجری شمسی ابتدائاً از تاریخ تنظیم این سند .

مال‌الاجاره : مبلغ ........................... ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه .............. ریال که مستأجر موظف است در آخر هرماه به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت و ظرف ده روز از تاریخ سررسید موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

شروط :

1- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر نداشته و ندارد .

2- پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ تا تخلیه عین مستأجره اجرت‌المثل برابر اجرت المسمی است .

3- مورد اجاره بدون سرقفلی و حق کسب و پیشه بوده و مستأجر هیچ‌گونه وجهی بابت سرقفلی ، حق کسب و پیشه ، ودیعه ، قرض‌الحسنه و پیش‌پرداخت به موجر پرداخت و تأدیه ننموده است لذا پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ هیچ‌گونه حق‌وحقوقی در خصوص موارد یادشده نداشته و ندارد و موظف و ملتزم است بدون هیچ عذر و معاذیری مورد اجاره را تخلیه نموده و صحیح و سالم به موجر تحویل دهد.

4- مستأجر موظف است پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ مفاصا حساب‌های مصرفی آب ، برق ، فاضلاب ، گاز و تلفن رقبه مورد اجاره و دیگر حقوق دولتی من‌جمله مفاصا حساب‌های مالیاتی متعلق به خود در رقبه مورد اجاره « بداهتاً در مدت استفاده » را از مراجع ذی‌ربط اخذ و قبوض و مدارک آن را به موجر تسلیم نماید.

5- مستأجر حق تغییرات اساسی در مورد اجاره را نخواهد داشت .

6- مورد اجاره فقط و صرفاً جهت سنگ فروشی ، سنگ نمای ساختمان به مستأجر اجاره داده‌شده است و حق تغییر شغل به‌هیچ‌وجه نداشته و نخواهد داشت .

7- مالیات مشاغلی و مستغلات و حق بیمه تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری به عهده مستأجر می‌باشد که باید بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای بپردازد و پس از مدت اجاره یا لدی الفسخ مفاصا حساب مربوطه را از ادارات و مراجع فوق اخذ و به موجر تحویل دهد .

8- چنانچه کسر و انکساری نسبت به مورد اجاره در مدت اجاره به وجود آید ، مستأجر متعهد و ملزم به جبران کسر و انکسار خواهد بود.

9- چنانچه موجر قصد فروش مورد اجاره و یا احیاناً نیاز به استفاده از مورد اجاره را داشته باشد ، به‌محض اعلام کتبی از طرف موجر ، مستأجر مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ، مورد اجاره را تخلیه و صحیح و سالم تحویل موجر نماید .

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها