قرارداد اجاره آپارتمان

بسمه‌تعالی

 

موجر : آقای / خانم ................................ فرزند .................... به شماره شناسنامه .......................... صادره از ....................... متولد ........................... به شماره ملی ............. ساکن ...................................................شغل .............................

مستأجر: آقای / خانم ................................ فرزند .................... به شماره شناسنامه .......................... صادره از ....................... متولد ........................... به شماره ملی ............. ساکن .............. ............. ................. ................... ..................... شغل ........................................ 

مورد اجاره : تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان / کاشانه پلاک ............................. واقع در بخش ........................... ثبت‌شده تحت شماره ........................ صفحه ................. دفتر ...................... املاک به نام موجر با جمیع مختصات و مشاعات و متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آن‌که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن / دایر کردن دفتر بازرگانی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می‌نماید

مدت اجاره : ......................... سال کامل هجری شمسی ابتدائاً از تاریخ تنظیم این سند

مال‌الاجاره : مبلغ ............................ ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه .............................. ریال که مستأجر موظف است در آخر هرماه به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت و ظرف ده روز از تاریخ سررسید ، موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

شروط :

1- تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است .

2- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر نداشته و ندارد .

3- پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ تا تخلیه عین مستأجره ، اجرت‌المثل برای اجرت المسمی است .

4- مورد اجاره بدون سرقفلی و حق کسب و پیشه بوده و مستأجر هیچ‌گونه وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه و ودیعه و پیش‌پرداخت و قرض‌الحسنه به موجر پرداخت و تأدیه ننموده است . لذا پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ مستأجر هیچ‌گونه حق‌وحقوقی در خصوص موارد یادشده نداشته و ندارد و موظف و ملتزم است بدون هیچ عذر و معاذیری مورد اجاره را تخلیه نموده و صحیح و سالم به موجر تحویل دهد .

5- مستأجر موظف است پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ مفاصا حساب‌های مصرفی آب ، برق ، فاضلاب ، گاز و تلفن رقبه مورد اجاره و دیگر حقوق دولتی من‌جمله مفاصا حساب‌های مالیاتی متعلق به خود در رقبه مورد اجاره « بداهتاً در مدت استفاده » را از مراجع ذی‌ربط اخذ و قبوض و مدارک آن را به موجر تسلیم نماید.

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها