سند فروش قطعی خانه و آپارتمان در رهن

بسمه‌تعالی

 

 

فروشنده : آقای / خانم ......................... فرزند :......................... به شناسنامه شماره ........... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن .............. ................... .............................................................. .........................

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ به شناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ ساکن ...................................................... ................................................

مورد معامله : تمامی ................. ........................ به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... مترمربع با جمیع متعلقات / ولواحق و نمائات و منضمات /  مختصات / مشاعات آن ثبت‌شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ حقوق سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب و برق و گاز منصوبه در مورد معامله و جمیع حقوق مرتبطه که ازهرجهت به رؤیت کامل خریدار رسید و اصحاب سند از کمیت و کیفیت مورد معامله کاملاً آگاه و بصیر و واقف و مطلع گردیده و می‌باشند . متعامل و خریدار این سند با قبول کلیه شرایط و مندرجات سند رهنی مارالبیان و تعهد به پرداخت کلیه اقساط و مطالبات مرتهن تا آخرین قسط و پذیرش این نکته که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک / شرکت / مؤسسه مالی و اعتباری .......................... حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل دفتر و سند مربوطه را امضاء نمودند و اقرار به تصرف مورد معامله کرد. محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ................................. می‌باشد و حسب الاظهار متعاملین منافع ملک مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده است .

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ .................................. ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . با قرارهما اسقاط کافه ی خیارات متصوره ولو خیار غبن فاحش او افحش از طرفین بع عمل آمد . علاوه آنکه خریدار بااطلاع از مفاد بخش‌نامه 130/10 14/1/58 سازمان ثبت اقدام به انجام معامله نمود و فروشنده ضمن تعهد کشف فساد در مورد معامله به مدت ده سال و پذیرفتن مسئولیت‌های مترتبه و طرفین با علم و اطلاع کامل به مستحق للغیر نبودن و بلامعارض بودن مورد معامله و قبول مسئولیت‌های قانونی و حقوقی با مسئولیت خود مدارک و مستندات ذیل را که از مفاد و مندرجات آن آگاه هستند ، تحویل دفترخانه دادند .

 1) نامه شماره .............................. اداره ثبت‌اسناد و املاک

2) نامه شماره .............................. شهرداری .................... پایان کار / گواهی عدم خلاف شماره .................................... شهرداری .......................              

3) نامه شماره   .............................. امور اقتصادی و دارایی    

4) نامه شماره ............................. بانک / شرکت / مؤسسه مالی و اعتباری .................... و مدارک و مستندات  مذبور ملاحظه شد . ضمناً ازآنجاکه حسب الاظهار فروشنده و خریدار ، اخذ استعلامات آب و فاضلاب ، برق و گاز مورد معامله میسر نشده است ، لذا خریدار متعهد به پرداخت بدهی‌های احتمالی معوقه شد .

تاریخ   

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها