بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن

بسمه‌تعالی

 

 

فروشندگان  :خانم / آقای................... فرزند آقای .............. و نام مادر خانم.................دارای شماره شناسنامه.................صادره از ............

 2- خانم / آقای........................... فرزند آقای.....................و نام مادر خانم ...............دارای شماره شناسنامه ...............صادره از......................

(بالمناصفه و الاشاعه نسبت به مورد معامله ) و متناصفاً نسبت به طلب ذیل الذکر و ساکنین  

خریدار: خانم / آقای .................................فرزند آقای ........................و نام مادر خانم ...................دارای شماره شناسنامه.............................. صادره از..........................متولد.................... ساکن..............................

مورد معامله : تمامت شش‌دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت................. مترمربع دارای پلاک.............................. فرعی از........................ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک .................فرعی از اصلی واقع در اراضی.............................بخش ....................ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت دو طوری سند مالکیت شماره............. مورخ .....................صفحات وجود ............... به شمارات چاپی..............و .................صادرات به نام فروشندگان انتقالی از خانم / آقای.................. به‌موجب سند شماره...................... مورخ............... دفترخانه شماره ......... تهران با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان با برق شماره پرونده ..............و آب شماره..........اشتراک............... و گاز شهری شماره شناسایی................ منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراک ها و ودایع احتمالی مربوطه.

قیمت : مبلغ........................ ریال رایج که مبلغ ................ریال از آن نقداً و فی‌المجلس تسلیم فروشندگان گردیده به اقرار آنان و مابقی را که مبلغ ..................ریال است بر ذمه خریدار دین ثابت است که در تاریخ............ طبق همین سند به فروشندگان بپردازد .

کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به ظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردید.

منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و خریدار بارویت مبیع ، وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ریال بول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

بخش‌نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت کل به خریدار تذکر داده‌شده و مع‌الوصف خریدار مسئول شناسایی فروشندگان گردید.

ضمن العقد شرط شده که خریدار یا قائم‌مقام وی حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و یا در هر یک از مستندات این سند سهو قلم یا اشتباه بینی رخ داده باشد با ارائه و تطبیق مدارک ، ضمن تنظیم و امضاء اقرارنامه‌های رسمی اصلاح رفع اشتباه نماید .

شمول رهن : خریدار جهت تأمین دین موضوع مابقی ثمن معامله فوق تمامت مورد معامله را طی مدت مرقوم نزد فروشندگان با الزامات ذیل در رهن قرار داده :

1-     فک رهن نگردد مگر با ادای تمامت دین مرقوم و پرداخت قسمتی از دین موجب فک قسمتی یا تمام مورد رهن نخواهد بود .

2-   مادامی‌که فک رهن نشود راهن حق هیچ‌گونه معامله حتی به صور : صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره را نسبت به مورد رهن و به هیچ صورت ولو به‌طور مشاع یا مفروز ، جزئاً یا کلاً ندارد .

3-     ایجاد و احداث اعیانی‌های بعدی و تأسیسات و خدمات جدید در مورد رهن جزء مورد رهن خواهد بود .

4-   مرتهنین حق‌دارند جهت وصول تمام یا هر قسمتی از طلب مرقوم خود علیه راهن یا رهینه اجراییه صادرکننده و رجوع به هر یک مسقط حق رجوع به دیگری حتی در مراحل اجرایی نخواهد بود .

5-   راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقادیافته شفاهی فی‌مابین خود با مرتهنین بنا به اقراره مرتهنین را منفرداً یا متفقاً (با الزام به رعایت نصفت ) وکلای وکیل بلا عزل خود را از تاریخ زیر به مدت پنجاه سال شمسی با حق توکیل به غیر ولو مکرر قرار داده که مرتهنین جهت مطالبات خود ناشی از این سند و صرفاً بنا به تشخیص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فک این رهن به هر قیمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود اقدام نموده و اخذ بها و خالص بهای آن را بابت مطالبات مرقوم خود پایاپای نموده و چنانچه زیادتی داشته زیادت را به راهن مسترد نموده و در صورت نقیصه حق وصول مابه‌التفاوت را از راهن دارند و در این راستا مرتهنین (وکلا )حق مراجعه به ادارات دولتی و شهرداری و مؤسسات وابسته جهت اخذ مجوزها و گواهی‌ها حتی گواهی پایان کار و مفاصا حساب‌ها و پاسخ استعلامیه ها و پرداخت هزینه‌های قانونی و تعهد تخلیه و تحویل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تأمین تخلیه و تحویل به‌موقع بنا به تشخیص خود و همچنین در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت درخواست و دریافت اخذ المانی سند مالکیت و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرجند فاحش و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه‌های احتمالی بعدی دارا می‌باشد و بنابراین راهن  حق عزل یا برکناری وکلای مرقوم و یا حق ضم امین و یا تعیین ناظر و همچنین حق هرگونه اعمال مغایر با مفاد متن اخیر را ضمن العقو فوق‌الذکر در مدت 50 سال موصوفه از خود ساقط کرده است بدیهی است بعد از تسویه‌حساب راهن (بدهکار )در مورد این سند با بستانکار (مرتهنین) قبل از اجرای این وکالت‌نامه که نهایتاً رهینه از رهن خارج خواهد شد وکالت مزبور نیز به‌خودی‌خود منتفی و ملغی الاثر می‌باشد .

6-     وکالت مندرج در شق پنجم مزبور بعد از فوت هر یک از مرتهنین با توجه به ماده 777 قانون مدنی با ورثه وکیل متوفی معتبر خواهد بود

7-   مورد رهن قبل از رهن آنی مرتهنین ثانیاً به تصرف راهن داده‌شده تا طی آن مدت به‌رایگان از آن استیفای منافع نماید و صیغه رهن به‌قرار جاری گردید .

 سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره..................  ثبت منطقه .............. تهران

2- گواهی مالیاتی شماره................. سرممیزی................... تهران

3- گواهی پایان ساختمان شماره ..........  ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره......... شهرداری منطقه......................................تهران

 تاریخ     امضاء 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها