نمونه قرارداد توأم با رهن ، اجرای طرح با بانک

بسمه‌تعالی

 

 

قرارداد شماره................. مورخ.................. طرح‌های صنعتی که در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود :

بین امضاکنندگان زیر :

الف : بانک......................... ثبت‌شده به شماره ...........................در تهران مقیم.......................با.............. نمایندگی .....................معروف در همین دفتر طبق معرفی‌نامه مزبور که ازاین‌پس در این قرارداد بانک نامیده می‌شود ازیک‌طرف و :

ب:

که ازاین‌پس شریک نامیده می‌شود و :

ج: (متعهدین که اسامی مشخصات اسناد سجلی و محل اقامت آنان در ماده 33 این قرارداد قید گردیده و ذیل این قرارداد را امضاء نموده می‌نماید )

و ازاین‌پس در این قرارداد (متعهدین )نامیده می‌شود از طرف دیگر قرارداد حاضر بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) مصوب 8 شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه منعقد گردید :

ماده 1-موضوع مشارکت مدنی عبارت است از سرمایه‌گذاری و اقدام در امر احداث یک باب کارخانه ....................که نسبت به آن موافقت اصولی شماره..................... مورخ ....................... از وزارت صنایع ، اداره کل صنایع......................صادر و مشخصات دقیق کمی و کیفی آن به شرح گزارش‌ها بررسی‌شده از طرف کارشناسان بانک می‌باشد. که شریک کاملاً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تائید وی می‌باشد و از این به بعد در این قرارداد طرح نامیده می‌شود . طرح مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوط در یک قطعه زمین که به‌موجب قرارداد...................... مورخ..................از طرف شهرک صنعتی.....................به شریک واگذارشده است و مشخصات کامل آن به شرح ذیل می‌باشد احداث خواهد شد (مشخصات کامل زمین محل اجرای طرح )

 ماده 2-بانک و شریک موافقت نمودند که بانک سهم الشرکه خود را به‌حساب مشترک نزد بانک واریز نماید طبق ارزیابی انجام‌شده توسط بانک (که موردقبول شریک می‌باشد ) شریک نیز قسمتی  از سهم الشرکه خود را به مصرف احداث قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید بقیه سهم الشرکه خود را به تشخیص و تائید بانک به مصرف احداث بقیه طرح موضوع مشارکت برساند و به‌محض درخواست بانک سهم الشرکه را نقداً به‌حساب مشترک واریز نماید ، ضمناً طرح موضوع مشارکت به نسبت............. درصد متعلق به بانک و ................درصد متعلق به شریک می‌باشد تشخیص بانک در مورد مصرف شدن سهم الشرکه که شریک جهت احداث طرح موضوع مشترک و یا واریز آن به‌حساب مشترک مشارکت برای شریک معتبر و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد .

تبصره 1- واریز سهم الشرکه که بانک به‌حساب مشترک و استفاده از وجوه حساب مشترک مندرج در ماده تدریجاً با رعایت شرایط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت‌شده قبلی موکول به موافقت و تائید کتبی و قبلی  بانک در هر دو مورد می‌باشد .

تبصره 2-کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر باید به‌حساب مشترک واریز شود .

تبصره 3- در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفاء هرگونه تعهدات دیگر وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک می‌تواند حساب مشترک را مسدود نموده از وجوه موجود در حساب مشترک تمام یا هر قسمت از سهم الشرکه خود ، سود ، خسارت و زیان‌های حاصله و یا هرگونه مبالغ دیگری که به نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد را برداشت نماید و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 3- مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت...................... سال تعیین گردید و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد نمود ظرف مدت مذکور کار اجرا و احداث طرح موضوع مشارکت را انجام رساند .

تبصره :در هر زمان قبل از خاتمه مدت مندرج در این ماده بانک حق فسخ این قرارداد و یا تمدید آن را به‌صرف اعلام کتبی به شریک خواهد داشت .

 ماده 4- با توجه به بررسی‌های انجام‌شده از طرف بانک هزینه کل احداث طرح موضوع مشارکت طبق ارزیابی بانک که به اطلاع و امضا شریک رسیده ، می‌باشد و با پرداخت مبلغ......................ریال به‌عنوان سهم الشرکه به نسبت ..................... درصد طرح موضوع مشارکت شریک شد .

تبصره : مشارکت بانک و شریک در طرح موضوع مشارکت به‌صورت مشاع بوده به‌نحوی‌که شریک به‌تنهایی و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلی و کتبی بانک حق هیچ‌گونه معامله‌ای تحت هر عنوان نسبت به هیچ‌یک از اموال موضوع مشارکت را ندارد .

 ماده 5- اداره امور مشارکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک و با نظارت بانک می‌باشد  و شریک متعهد و ملزم گردید کار اجرا و احداث طرح را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه از هر حیث و هر جهت رأساً و با نظارت بانک............. انجام دهد و ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک نمی‌شود و مدیریت شریک تبرعات و بدون هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجهی را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود .

تبصره : هر نوع تغییر در نقشه و پروانه طرح موضوع این قرارداد با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و موافقت کتبی بانک خواهد بود .

 ماده 6- چنانچه در اثر اقدامات شریک تمام یا قسمتی از مال که تلف یا ناقص شود شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید . تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیرقابل رجوع به بانک اختیار داد زیان‌های موضوع این ماده را رأساً از هرگونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک برداشت نماید و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود .

ماده 7- بانک به نسبت مشارکت ، در سود حاصله مشارکت مدنی سهیم خواهد بود و شریک تعهد نمود سود متعلقه سهمی بانک را طبق محاسبه و تشخیص بانک هم‌زمان با تسویه مشارکت مدنی موضوع قرارداد حاضر به بانک بپردازد. 

ماده 8- شریک متعهد گردید که به‌هیچ‌وجه زائد بر میزان سرمایه مشارکت مدنی با انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده 9- شریک قبول و تعهد نمود که در طول مدت مشارکت با بانک با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری هیچ‌گونه قراردادی نسبت به موضوع مشارکت منعقد ننماید.

ماده 10- شریک حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی بانک هیچ‌گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود و همچنین عرصه طرح موضوع مشارکت مدنی به هر صورت که باشد جزئاً و یا کلاً عینا یا منفعتاً تحت عنوان هیچ‌یک از عقود به دیگری واگذار نماید.

ماده 11- درصورتی‌که بانک در مقام استرداد سهم الشرکه خود باشد و نیز در مواردی که شریک از هریک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک درنتیجه رسیدگی تشخیص دهد اطلاعاتی را که شریک در مورد وضعیت خود داده است مطابق با حقیقت نبوده است  بانک می‌تواند سهم الشرکه و سود متعلقه و کلیه خسارات وارده را طبق اسناد و دفاتر مربوطه از طریق صدور اجرائیه و یا هر اقدام قانونی دیگر مطالبه و وصول نماید.

ماده 12- دفاتر و صورت‌حساب‌های بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل‌اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک موردقبول شریک خواهد بود و ازنظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت‌حساب و اعلام بانک در هر مورد (اعم از سهم الشرکه ، سود متعلقه ، زیان وارده و سایر هزینه‌ها ) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی وادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می‌باشد.

ماده 13- شریک تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع مالی خود و مشارکت مدنی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده 14- شریک قبول و تعهد نمود تمامی سرمایه مشارکت مدنی را منحصراً و با نظارت بانک جهت اجرای طرح موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانیده است و حق ندارد از سرمایه مشارکت مدنی به‌منظور دیگری به‌جز آنچه در این قرارداد مشخص‌شده است استفاده دیگری بنماید.

ماده 15- شریک تعهد نمود که از اموال مشارکت مدنی به نحوه احسن محافظت نموده و فعالیت‌های خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هیچ‌یک از اموال فوق تعدی و تفریط ننماید و درصورتی‌که شریک در انجام هر یک از تعهدات مذکور تقصیر نماید مسئول پرداخت خسارت ناشی از اعمال خود می‌باشد احراز قصور یا تقصیر و به‌طورکلی تعدی و تفریط شریک و همچنین میزان خسارت وارده را به تشخیص بانک می‌باشد و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 16- مدت وکالت‌های یادشده در موارد فوق از  تاریخ عقد قرارداد تا واریز کلیه بدهی مشتری اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و هزینه‌های : اجرایی و حق‌الوکاله و غیره می‌باشد و در تمامی موارد مذکور در فوق مشتری حق عزل وکیل و حق ضم وکیل دیگر را از خود سلب نمود .

در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت قبل از انقضای مدت قرارداد ، قرارداد فسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت مبلغ سهم الشرکه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به‌صورت وجه نقد و چه به‌صورت سایر دارایی‌ها برداشت و یا تأمین نموده و از شرکت خارج نماید بدیهی است بانک می‌تواند در صورت اقتضاء با قایم مقام قانونی شریک قرارداد مشارکت را تجدید نماید.

ماده 17 شریک تا تسویه کامل ناشی از این قرارداد به تشخیص بانک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نموده تا بانک بتواند در صورت عدم پرداخت سهم الشرکه و یا سود متعلقه سهمی بانک و سایر حقوق عینیه و متصوره بانک و یا تخلف از هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد به تشخیص خود به شرح ذیل عمل نماید :

1-   قرارداد مشارکت را فسخ و نسبت به فروش پلاک مندرج در ماده یک این قرارداد و فروش مستحدثات ایجادشده و در آن طبق ارزیابی و تشخیص خود اقدام نموده است و با اخذ ثمن مورد معامله ابتدائاً کلیه مطالبات خود ناشی از مشارکت اعم از اصل سهم الشرکه ، سود مشارکت ، هزینه‌های قانونی و قراردادی ، وجوه التزام و تخلف از شرط و غیره را برداشت و درصورتی‌که وجهی باقی بماند باقیمانده را به شریک پرداخت کند .

2-   چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در اجرای کار احداث طرح موضوع قرارداد طبق برنامه تعیین‌شده عمل نمی‌نماید و یا از تکمیل ساختمان امتناع می‌ورزد و یا کار را بدون موافقت بانک تعطیل و معطل می‌نماید و یا به نحوی از انحاء عملیات طرح را متوقف نموده ، بانک با استفاده از وجوه موجود حساب مشترک رأساً نسبت به تکمیل طرح اقدام نماید و درصورتی‌که وجوه مذکور تکاپوی تکمیل طرح را ننماید بانک در صورت مصلحت وجوه موردنیاز را تأمین و به تشخیص خود به‌عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید و سپس به شرح بند 1 این ماده عمل نماید .

3-  بانک مطالبات خود را از هرگونه اموال شریک به تشخیص خود استیفاء نماید .

4-  درصورتی‌که در خاتمه قرارداد شریک حاضر به فروش سهم الشرکه خود نباشد و یا از خرید سهم الشرکه بانک خودداری نماید بانک نسبت به فروش عرصه و اعیان طرح موضوع مشارکت اقدام نموده و به شرح بند یک این ماده و ماده 28 قرارداد 28 قرارداد عمل نماید .

تبصره : وکالت مذکور در این ماده وکالت تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به مؤسسات عمومی و خصوصی وادارات دولتی و شهرداری‌ها وادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارک و اسناد لازم و صورت‌مجلس تفکیکی و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالی و غیره و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمی خواهد وبد به‌نحوی‌که در هیچ مورداحتیاجی به حضور شریک نخواهد بود و بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً ، جزاً و کلاً دارد.

ماده 18- نظر به اینکه هزینه احداث طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده 2 تعیین گردیده است لذا شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های دیگر را که علاوه بر مبلغ پیش‌بینی در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خودپرداخت نماید و جمع هزینه های مزبور را به بانک صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که اولاً : سهم الشرکه بانک تغییری نیابد و افزایش هزینه‌ها تأثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد .

ثانیاً : کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از موارد قبلی و آتی این قرارداد را ازجمله شرط مدت موضوع ماده 5 و وکالت‌های بلاعزل پیش‌بینی‌شده در این قرارداد پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 19-شریک به‌موجب قرارداد حاضر قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دلیل نقصان و یا خسارتی بر اصل سهم الشرکه پرداختی بانک موضوع قرارداد وارد آید آن را به هر میزانی که بانک تعیین کند که از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید صرف اظهار بانک پرداخت نماید صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارت وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 20- شریک یا قبول شرایط عمومی و حساب‌جاری بانک به‌طور غیرقابل رجوع به بانک حق و اختیار داده که وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران کسر و نقصان و خسارت وارده بر اصل سهم الشرکه و سهم الشرکه خود را از هر یک از حساب‌های موجود و اموال و اسناد نزد خود برداشت و استیفاء نماید. 

ماده 21-شریک قبول نمود که خدمات و امور بانکی موردنیاز برای اجرای مفاد قرارداد حاضر را از طریق بانک تجارت انجام دهد. 

ماده 22- پس از ختم تصفیه مشارکت مدنی بانک می‌تواند سهم الشرکه افرازی خود حاصله از مشارکت را به شریک به‌صورت اقساطی به فروش رسانیده در این صورت طرفین توافق دارند سهم الشرکه بانک طبق تشخیص و محاسبه و ارزیابی بانک به شریک فروخته شود . شریک نیز تعهد نمود که اموال یادشده را طبق شرایط مندرج در این ماده از بانک خریداری نماید در اجرای مفاد این ماده شریک برای مدت ده سال وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر و با سلب حق ضم وکیل و غیره به بانک تفویض نمود تا بانک نیز بتواند عند الاقتضاء و بنا به تشخیص خود سهم الشرکه خود را به قیمتی که خودارزیابی می‌نماید و برای هر مدتی که خود صلاح بداند به‌صورت اقساطی و یا نقدی به فروش رساند وکالتاً از طرف شریک تشریفات انجام معامله اقساطی را انجام داده کلیه اموال وی ره درازای مطالبات خود ناشی از قرارداد فروش اقساطی نزد خود توثیق نموده و هرگونه قرارداد و سند را به امضاء برساند اعطای وکالت موضوع این ماده به بانک مسقط تعهدات شریک نخواهد بود .

تبصره 1- شریک قبول نمود چنانچه قیمت قابل‌فروش موضوع قرارداد کمتر از قیمت تمام‌شده آن باشد سهم بانک را به قیمت تمام‌شده محاسبه و مابه‌التفاوت را شریک از مال خود مجاناً و بلاعوض به بانک پرداخت نماید درهرصورت نظر و تشخیص و محاسبه بانک در تعین قیمت تمام‌شده و سهم سود حاصله مشارکت برای شریک قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد .

تبصره 2- وکالت مذکور در این ماده وکالت تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به مؤسسات عمومی و خصوصی وادارات دولتی و شهرداری‌ها وادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارک و اسناد لازمه و صورت‌مجلس تفکیکی و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالی و غیره و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمی و اخذ ثمن و اسقاط کلیه خیارات خواهد بود به‌نحوی‌که در هیچ مورد ، احتیاجی به حضور شریک نخواهد بود و بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً ، جزئاً و کلاً دارد.

ماده 23- درصورتی‌که بانک این قرارداد را به هر جهت و یا به علت تخلف شریک از تعهدات وی فسخ نماید و یا در پایان مدت قرارداد شریک از پرداخت سهم الشرکه و سهم سود بانک امتناع ورزید از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضاکنندگان / امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت ازاین‌رو شریک علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی به مأخذ 6% در سال بعلاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به‌عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مبنای محاسبه قرارگرفته و نسبت به اصل بدهی هرسال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور شریک با امضای این قرارداد به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ موردقرارداد از حساب شریک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده 24- کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر من‌جمله حق الثبت و حق التحریر سهم بانک کلاً و بودن حق هرگونه به عهده شریک می‌باشد. 

ماده 25- شریک موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعالیت‌های خود را طبق اصول صنعتی و مالی و فنی و تجاری و محاسباتی اداره نموده و کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و شریک باید کارخانه و ماشین‌آلات و وسایل متعلق به خود و یا مشارکت مدنی را طبق دستورات کمپانی سازنده و با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آن‌ها اداره و نگه‌داری نموده و کلیه قوانین و مقررات و اصول لازمه در امور مربوط به عملیات و کارکنان را رعایت نماید ، بانک حق خواهد داشت رأساً یا به‌وسیله شخص یا اشخاصی که معین می‌نماید در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات شریک را مورد بازدید و رسیدگی قرار دهد شریک تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات موردتقاضا را در اختیار بانک قرار دهد و راهنمایی و توصیه‌های بانک را در هر موردقبول نماید و شریک مکلف است موجبات تحقق این امر را از هر لحاظ فراهم نماید درصورتی‌که انجام امور یادشده به هر علت متعذر گردد بانک در هر زمان حق دارد بنا به تشخیص خود قرارداد حاضر را فسخ نماید.

ماده 26- عزل و نصب کارمندان و کارگران و تأمین کادر فنی شریک و تعیین حقوق و دستمزد و حق بیمه آنان و به‌طورکلی انجام فعالیت‌های تجاری موضوع قرارداد حاضر در کلیه امور جاری شریک و مشارکت مدتی به عهده شریک می‌باشد لیکن این امر مانع نظارت بانک به شرح مذکور در ماده 25 این قرارداد نخواهد بود.

ماده 27- شریک نباید بدون موافقت بانک با اعضاء هیات مدیره و بازرسی‌ها و کارمندان خود به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد. 

ماده 28- الف : شریک تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمین مورد خریداری خود از شرکت شهرک
صنعتی
 .............نسبت به توثیق آن نزد بانک در قبال کلیه مطالبات ناشی از قرارداد حاضر تحت مقررات و شرایط مندرجه در این قرارداد و هر قید و شرط دیگری که بانک تعیین نماید اقدام کند ، همچنین شریک متعهد گردید درصورتی‌که قبل از صدور سند انتقال زمین محل اجرای طرح و توثیق آن نزد بانک ماشین‌آلات و تأسیسات موضوع طرح خریداری گردد و نسبت به توثیق اموال مزبور نزد بانک به شرح مذکور در فوق اقدام نماید . اعم از اینکه اموال یادشده جزء کالای مورد طرح بوده یا شریک از سایر منابع خریداری نموده باشد .

ضمناً شریک به‌منظور تضمین حسن انجام کار  ناشی از این قرارداد کلیه تأسیسات و مستحدثات ماشین‌آلات موجود رد طرح را در نزد بانک به وثیقه گذارد (مشخصات کامل ماشین‌آلات و تأسیسات ذکر گردد ) قبض و اقراض به‌عمل‌آمده و موارد مزبور مجدداً تحویل شریک داده شد ضمناً شریک قبول نمود که کلیه تأسیسات و ماشین‌آلات و به‌طورکلی هر آنچه در آینده در محل اجرای طرح ایجاد و نصب و راه‌اندازی شود جزء مورد وثیقه خواهد بود .

ب: شریک ضمن قرارداد حاضر برای مدت..............سال تمام از تاریخ عقد این قرارداد به بانک و شرکت شهر صنعتی ................وکالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً را تفویض نمود که هرگاه نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از زمین محل طرح و یا ماشین‌آلات و تأسیسات مذکور در فوق اقدامی به عمل نیاورده ، شرکت شهر صنعتی..... به وکالت از طرف شریک نسبت به انتقال زمین محل طرح به شریک و توثیق آن نزد بانک تحت شرایط و ضوابط مذکور در فوق اقدام نماید همچنین بانک طبق مفاد وکالت‌نامه تفویضی نسبت به توثیق زمین و ماشین‌آلات و تأسیسات مذکور دربند یک‌بند خود اقدام و کلیه هزینه های متعهد از قبیل تنظیم سند رهنی و غیر رهنی را به‌حساب شریک منظور نماید .

ج: شریک به‌موجب وکالت دربند فوق به بانک و شرکت شهر صنعتی............... اختیار داد که هرگاه به هر علتی از علل انتقال زمین موضوع طرح به وی میسر نگردد:

اولاً : بانک می‌تواند کلیه وجوهی را که شریک بابت بهای زمین محل طرح به شرکت شهر صنعتی............ پرداخت‌نموده از شرکت شهر صنعتی ................ دریافت و بابت قسمتی از بدهی شریک به بانک ناشی از قرارداد حاضر منظور نماید .

ثانیاً : شرکت شهر صنعتی.................... به‌موجب وکالت‌نامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلایل و یا مدارک از ناحیه بانک باشد به‌مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور را به بانک..................پرداخت نماید .

و: بانک طبق وکالت تفویضی شریک به شرح مذکور فوق از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد هر زمان که بخواهد می‌تواند سند قطعی انتقال زمین را به جانشینی و قائم‌مقامی شریک امضاء و مبادله نماید و کلیه هزینه های پرداختی را به‌حساب بدهکار شریک منظور نماید و شرکت شهر صنعتی                نیز به‌موجب وکالت‌نامه مذکور اختیار داد به وکالت از طرف هر یک به درخواست بانک زمین محل طرح را به بانک انتقال دهد و به‌طورکلی و در کلیه موارد مذکور در این قرارداد بانک علی اطلاق و بدون هیچ‌گونه استثنایی قائم‌مقام شریک بوده و شرکت شهر صنعتی..............  طبق تعهدنامه شماره.................. مورخ ...............در تمام موارد بانک را به‌عنوان جانشین شریک تلقی خواهد نمود .

خ: مدت وکالت‌های یادشده دربندهای چهارگانه فوق ده سال تمام از تاریخ عقد قرارداد می‌باشد و در تمام موارد مذکور در فوق شریک حق عزل وکیل و ضم امین دیگری را از خود سلب نمود.

ماده 29- شریک تعهد نمود کلیه اموال فعلی خود و هر آنچه جزء موارد وثیقه بوده و در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت و نیز کلیه اموال موضوع مشارکت مدنی را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه‌ساله به مبلغی که موردتوافق بانک باشد در برابر آتش‌سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک تعیین کند به نفع بانک بیمه نماید و بیمه‌نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید . صورت انجام بیمه قل از امضاء قرارداد بیمه‌نامه باید ظرف 15 روزبه نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد . همچنین شریک مکلف است ماشین‌آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل و نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید درصورتی‌که شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانکمی تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه یا تجدید و یا انتقال آن به نفع خود بنماید و شریک مکلف است به‌محض مطالبه بانک هزینه بیمه ویا تجدید آن‌ها فوراً به بانک بپردازد.

ماده 30- شریک مکلف است از تاریخ عقد قرارداد هر شش ماه یک‌بار چگونگی اقدامات مربوطه به موضوع مشارکت مدنی را کتباً برای بانگ گزارش دهد همچنین شریک تعهد نمود ترازنامه مصوب مجمع عمومی خود را که باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به مشارکت بانک باشد همه‌ساله در پایان همان سال مالی به بانک تسلیم نماید همچنین شریک قبول و تعهد نمود که در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت و پیشرفت مشارکت مدنی را از شریک مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوط را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده 31- شریک تعهد نمود کلیه عملیات گشایش اعتبار اسنادی یا بروات وصولی (ارزی و ریالی )مربوط به دوران مشارکت توسط بانک ........... انجام دهد.

ماده 32- شریک قبول نمود که توسعه تأسیسات متعلق به وی موکول به اجازه قبلی و کتبی بانک بوده و همچنین پرداخت سود سهام شرکت شریک به ازاء تعهدات وی در هرسال با رعایت مقررات قانون تجارت با کسب اجازه قبلی و کتبی بانک صورت گیرد

ماده 33- خانم‌ها / آقایان (اسامی متعهدین ذکر می‌گردد ): 

حاضر شدند و با امضاء ذیل این قرارداد مسئولیت ایفاء کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را متضامناً مشترکاً ، منفرداً همراه با شریک تقبل و تعهد نمودند به‌نحوی‌که بانک حق دارد به هر یک از آن‌ها منفرداً و یا به تمام آن‌ها مجتمعاً جهت استیفاء مطالبات خود از هر حیث و هر جهت که باشد مراجعه نماید ضمناً این تعهد مانع از این نخواهد بود که بانک بنا به تشخیص خود از طریق تقاضای صدور اجراییه در خصوص موارد وثیقه نسبت به استیفاء مطالبات خود اقدامی نماید و به‌هرحال اقدام به هر طریق مانع از اقدام به‌طور یا طرق دیگر جهت استیفاء مطالبات بانک نخواهد بود .

سایر مستندات : 

تاریخ :

 محل امضاء بانک :                        محل امضاء شریک               محل امضا متعهدین 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها