نمونه قرارداد تقسیم‌نامه (1)

بسمه‌تعالی

 

آقایان :

1- ............... فرزند .............. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ...... ساکن ..................................................

2- ............. فرزند ......... دارنده شماره شناسنامه ......... صادره ............. متولد ................ ساکن .............................................

3- ............ فرزند ....... دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن .....................................................

4- ......... فرزند .......... دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ....................................

و بعدالحضور با طیب خاطر و قصد کامل و تام موافقت و تراضی خود را نسبت به تقسیم املاک آتی الذکر به شرح ذیل طبق صورت‌مجلس تفکیکی شماره ................. ثبت‌اسناد و املاک .................. از پلاک .................. واقع در بخش .................. که تفکیک و مجزا و به چهار دستگاه آپارتمان مسکونی تبدیل‌شده است ، ابراز و اعلام نمودند.

اول : شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... مترمربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات بالا استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

دوم : شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... مترمربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات سجای صدرالبیان استقراریافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

سوم : شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... مترمربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با خصوصیات مذکور در بالا استقراریافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

چهارم : شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... مترمربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با اوصاف سجلی معنونه درصد استقراریافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

به سائقه احتیاط اسقاط کافه‌ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و حسب الاظهارهما منافع موارد تقسیم به کسی واگذار نشده است و تقسیم مزبور منجز و قطعی می‌باشد . بداهتاً و به قید تأکید تمامی نامبردگان مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن در قسمت‌های اشتراکی و مشاعی به‌صورت مشاع و مشترک مالک می‌باشند که شرح این قسمت‌ها در صورت‌مجلس تفکیکی مسبوق الذکر آمده است و مشارالیه‌ها هم نسبت به این امر نیز مقر و معترف می‌باشند.

این سند به‌موجب صورت‌مجلس تفکیکی شماره ...................... اداره ثبت‌اسناد و املاک .................... تنظیم گردید .

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها