قرارداد اجاره نامه

بسمه‌تعالی

خلاصه این قرارداد در صفحه............  دفتر  مشاور املاک

ثبت مشاور ، جلد ...................به شماره .............در تاریخ .................. ثبت‌شده است.

حوزه ثبتی

اجاره‌نامه (سری ۱/الف/۸۶(

 

ماده 1- طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ............................................... فرزند ................................. به شماره شناسنامه ............................................... صادره از .................   کد ملی ...................................................... متولد ........................... ساکن ...............................................................................                                                                                                                                                                           تلفن  .................................................... با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت .................................... فرزند ........................... به شماره شناسنامه ................................  متولد ....................... به‌موجب .............................................

 

۱-۲ مستأجر/مستاجرین .............فرزند.........................به شماره شناسنامه........................... صادره از ....................... کد ملی...............متولد                    ساکن.............................. تلفن............... با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت................. فرزند...................به شماره شناسنامه                                      متولد .....................به‌موجب....................

ماده ۲ موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره.................عبارت است از تملیک منافع......................دانگ/دستگاه/یک باب  ................واقع در....................... دارای پلاک ثبتی شماره..................................  فرعی از .................... اصلی....................... بخش ......................به مساحت………….مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال..................................  صفحه .........................دفتر........................... بنام............................مشتمل بر...............................اتاق‌خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به‌صورت اختصاصی/ اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ........................... فرعی به متراژ ............................. مترمربع/انباری فرعی....................به متراژ ............................. مترمربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ...........................و سایر لوازم و منصوبات و مشا عات مربوطه که جهت استفاده به رؤیت مستأجر/مستاجرین رسیده و موردقبول قرارگرفته است.

 

ماده ۳ مدت اجاره

مدت اجاره .......................... ماه/سال شمسی از تاریخ ............................ الی........................ می‌باشد.

ماده ۴ اجاره‌بها و نحوه پرداخت

۱-۴ میزان اجاره‌بها جمعاً ........................ریال،از قرار ماهیانه مبلغ  .........................ریال که در اول/آخر هرماه به‌موجب قبض رسید پرداخت می‌شود.

 

۲-۴ مبلغ.............................ریال از طرف مستأجر/مستاجرین به‌عنوان قرض‌الحسنه نقداً/طی چک به شماره ...................بانک ..................شعبه....................... پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ..................... بانک..................... شعبه ................. در تاریخ     /   /   ۱۳به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به‌عنوان قرض‌الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن هم‌زمان با تخلیه عین مستاجره به مستأجر مسترد خواهد شد.

 

ماده ۵ تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ     /     /   ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفا به مستأجر/ مستاجرین تسلیم کند .

 

ماده ۶ شرایط و آثار قرارداد

۱-۶ مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

 

۲-۶ مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتی که مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

 

۳-۶ موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و درصورتی‌که به‌عنوان ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .

 

۴-۶ درصورتی‌که مستأجر از پرداخت اجاره‌بها بیش ازیکماه تأخیر نماید،موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی‌صلاح بخواهد

 

۵-۶ پرداخت هزینه‌های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستأجر ارائه نماید.

 

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره)و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است.

 

۷-۶ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه‌اندازی به‌منظور بهره‌برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.

 

۸-۶ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل(تجاری،اداری) بر عهده مستأجر می‌باشد.

 

۹-۶در خصوص اماکن تجاری مبلغ .................. ریال به حروف ........................................ریال به‌عنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.                                               

 

۱۰-۶مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 

۱۱-۶ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه‌حساب بدهی‌های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض‌الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

 

۱۲-۶درصورتی‌که موجر نسبت به پرداخت هزینه‌هایی که موجب انتفاع مستأجر ازملک می‌باشد. اقدام نکند و به مستأجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستأجر می‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه‌های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

 

۱۳-۶ تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

 

۱۴-۶ مستأجر مکلف است به‌محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ             

 

ریال به عنوان اجرت‌المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت‌المثل) با مبلغ قرض‌الحسنه بلااشکال است .                     

 

 

ماده ۷

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به‌استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

 

ماده ۸

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

 

ماده ۹

به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می‌نماید

 

ماده ۱۰

حق‌الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان .............. به‌طور جداگانه‌ای به عهده طرفین است که هم‌زمان با امضای این قرارداد مبلغ..................ریال پرداخت‌شده و رسید دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت .

 

ماده ۱۱

این قرارداد در تاریخ     /     /   ۱۳ ساعت .............. در دفتر مشاور املاک  .................به نشانی .......................... در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .

ماده۱۲

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تائید می‌شود .

توضیحات:...................................

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها