نمونه قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیرمنقول

بسمه‌تعالی

 

این قرارداد بین شرکت / کارخانه ...................................................... (کلیه مشخصات ثبتی ) .............................................................

به نشانی ................................ که در این قرارداد فروشنده نامیده می‌شود ازیک‌طرف و بانک ........ به نشانی ............................. که در این قرارداد بانک نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد .

ماده 1- کالای موضوع این قرارداد عبارت است از :

تعداد ....................................................................................................

قیمت واحد ...............................................................................................

مبلغ کل ....................................................................................................

که فروشنده متعهد و ملتزم گردید در تاریخ .......... بدون هیچ‌گونه عذری به بانک تسلیم و تحویل و برگ رسید اخذ نماید .

ماده 2- بانک مبلغ ........... ریال بهاء کل کالای موضوع ماده 1 این قرارداد را به فروشنده یک جا پرداخت و فروشنده اقرار به دریافت آن نمود

ماده 3- شرایط قرارداد به شرح زیر است :

الف  فروشنده متعهد گرید کالای مورد این قرارداد  را عیناً مطابق با خصوصیات و مشخصاتی که در ماده 1 منعکس است بدون تأخیر ، صحیح و سالم تحویل بانک نماید .

ب- محل تحویل کالای موضوع این قرارداد .............. می‌باشد .

هزینه حمل و سایر هزینه‌های احتمالی مربوطه به عهده  فروشنده است .

تبصره : فروشنده متعهد است کالای مورد معامله را به‌محض تولید یا جمع‌آوری به هزینه خود به نفع بانک بیمه نماید.

ج- درصورتی‌که مورد معامله به تشخیص بانک از جهت خصوصیات و کیفیات و مرغوبیت و غیره مطابق شرایط توافق شده در این قرارداد نباشد بانک حق دارد که از تحویل کالا خودداری و به ترتیبی که در این قرارداد قید گردیده عمل نماید . درصورتی‌که مورد معامله تحویلی بهتر از آن  باشد که در این قرارداد ذکرشده بانک وجهی علاوه بر مبلغ این قرارداد پرداخت نخواهد نمود .  

د- هرگاه فروشنده به هر علتی مورد معامله را در موعد مقرر تحویل بانک ننماید و یا کالای آماده برای تحویل ، مطابق مشخصات مندرج در این قرارداد نباشد بانک مخیر است به یکی از طرق زیر عمل نماید :

- بانک به تشخیص خود مهلت مناسبی برای تسلیم و تحویل مورد معامله بدهد . در غیر این صورت چنانچه قیمت واحد موردتوافق قبلی ، موردقبول بانک نباشد ، بانک حق دارد به تشخیص خود در قیمت واحد تجدیدنظر به عمل آورد و نظری که اعلام خواهد کرد برای فروشنده قطعی و متبع خواهد بود.

- بانک با دریافت کالای مشابه مورد معامله موفقت نماید . تعیین مشخصات کالای مشابه ،‌جهت کمیت و کیفیت آن با بانک خواهد بود .

- بانک معامله را فسخ وبا اخذ تصمیم در مورد میزان مطالبه خود نسبت به وصول آن اقدام نماید .

ماده4- هرگاه فروشنده از تحویل کالای مورد این قرارداد در موعد مقرر به هر علتی امتناع نماید و هیچ‌یک از طریق پیش‌بینی‌شده دربند ماده 3 این قرارداد نتواند موردقبول بانک واقع شود ، چون کالای موردقرارداد بر ذمه فروشنده صورت دین دارد که بایستی به بانک رد نماید لذا فروشنده متعهد و ملتزم به رد کالای موردقبول قرارداد به بانک می‌باشد.

ماده 5- درصورتی‌که بانک نتواند هیچ‌یک از علل تحویل کالای مورد این قرارداد را در سررسید از فروشنده بپذیرد ،‌میزان مطالبه خود را بر اساس قیمت روز کالای موردقرارداد ،‌محاسبه خواهد نمود .

 ماده 6- چنانچه فروشنده  قبل از سررسید به بانک اطلاع دهد که در سررسید قادر به انجام تعهد خود نمی‌باشد و بانک علل مربوطه را بپذیرد  ضمن اعلام فسخ ، میزان مطالبه بانک معادل مبلغ کل این قرارداد به‌اضافه جریمه‌ای بابت عدم ایفای تعهد  فروشنده بالغ‌بر ..... ریال خواهد بود که فروشنده متعهد و ملتزم به پرداخت آن می‌باشد .

ماده 7- فروشنده برای تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد اموال ( مشخصات کامل مورد وثیقه ذکر گردد ) به‌موجب سند رسمی در وثیقه بانک قرارداد که در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت بدهی خود ، بانک حق دارد حقوق خود را از محل مورد وثیقه استیفا نماید و در صورت لزوم بانک حق دارد از هر نوع حساب و موجودی فروشنده نزد خود جهت استیفا مطالبات و حقوق خود ناشی از تخلفات فروشنده رأساً برداشت نماید و در صورت عدم تکافو از مورد وثیقه استیفاء ‌حق نماید .

ضمناً حسب اقرار طرفین قبض و اقباضی صورت گرفت و مورد وثیقه امانتاً صحیح و سالم مجدداً به تصرف فروشنده داده شد و فروشنده ضمن اقرار به تصرف تعهد نمود که :

اولاً : از هرگونه معامله ناقل یا نتیجه‌بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی ، وکالت و ............. نسبت به مورد وثیقه خودداری نماید .

ثانیاً : بدون موافقت بانک در مورد وثیقه تغییری ایجاد ننماید .

 ثالثاً :  مورد وثیقه را همه‌ساله در قبال خطر حریق نزد بیمه‌گر موردقبول بانک به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه‌نامه را تحویل بانک دهد در غیر این صورت بانک حق دارد مورد وثیقه را وکالتاً از طرف فروشنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به‌حساب بدهی فروشنده منظور نماید . وکالت اخیر ضمن عقد خارج لازم به بانک تفویض شد و تا فک این سند به قوت خود باقی است

رابعاً : از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید و درصورتی‌که مورد وثیقه نیاز به تعمیرات داشته باشد به هزینه خود نسبت به تعمیر آن  اقدام نماید . ضمناً قبول نمود که چنانچه قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از مورد وثیقه در معرض اجرای طرح‌های مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک به قائم‌مقامی بدهکار وکیل بلا عزل و وصی بعد از فوت اوست که کلیه تشریفات قانونی را از قبیل انتخاب کارشناس ، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمسیون‌های ذیصلاح ، همچنین توافق در تقویم را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذی‌ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد نقداً یا تقسیطاً دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه‌های متعلقه ، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و چنانچه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع‌شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت .

 خامساً : درصورتی‌که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات فعلی ، مستحدثات دیگری به وجود آورد و یا در مستحدثات فعلی تغییراتی داده شود ، اعیانی احداثی نیز جزء مورد وثیقه بوده و به‌هرحال مستحدثات جدید و تغییرات انجام‌شده مانع از اجرای ماده 34 ثبت نخواهد بود .

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها