نمونه قرارداد صلح قطعی ملک در رهن

بسمه‌تعالی

 

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. به شناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره ................................................. به شماره ملی ... ....... ..... .... ساکن ....................... ........................ .............. ..............................................................

متصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. به شناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن ....... ........... ............... .................. ................... ...................................  ......................... 

مورد مصالح « صلح » : تمامی ....................... پلاک شماره ................... فرعی از ........... اصلی واقع در بخش ................. به مساحت ....................... مترمربع ثبت‌شده در صفحه ................. تحت شماره ....................... به شماره سند مالکیت ...................... با جمیع حقوق و مختصات و مشاعات و متعلقات و لواحق و توابع و نمائات و حقوق قانونی و شرعی و عرفی آن من‌جمله امتیازات و اشتراکات آب و برق و گاز منصوبه در ملک یادشده با حفظ حقوق سند رهنی شماره ........................... تنظیمی ............................. که ازهرجهت برویت کامل متصالح رسید و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده است علاوه آنکه متصالح با قبول کلیه شرایط مندرجات و محتویات و مضامین سند رهنی فوق‌الذکر و تعهد بپرداخت کلیه اقساط بانک / مؤسسه مالی و اعتباری / شرکت یا اداره ....................... تا آخرین قسط و علم و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، مرتهن و بستانکار سند رهنی موصوف ، حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، اقرار به تصرف و قبض مورد مصالحه و صلح نمود. محدوده ملک مورد مصالحه و صلح برابر سند مالکیت چاپی به شماره یادشده در بالا می‌باشد و حسب الاظهارهما ، منافع مورد مصالحه و صلح قبلاً به کسی واگذار نشده است و طرفین نسبت به مورد معامله بصیرت لازمه و اطلاع کامله و وقوف تامهدارند و رقبه و ملک مورد معامله صحیح و سالم در ید و اختیار متصالح قرار داده‌شده است .

بهاء و قیمت مورد مصالحه و صلح : مبلغ ...................................... ریال رایج که تمامی آن نقداً تسلیم مصالح صدرالذکر گردید و فرد اخیرالذکر نسبت به این موضوع معترف و مقر می‌باشد و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از طرفین متصالحین و متعاملین به عمل آمد و نامبردگان با علم و اطلاع به مفاد بخشنامه 130/10 14/1/58 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دائر به ممنوع المعامله نبودن ، اقدام به انجام معامله موضوع این سند نمودند . ضمناً مصالح با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و مصالحه و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت‌های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند . این سند به استناد جوابیه استعلامات ادارات و مراجع ذیل الذکر که متعاملین از مفاد و مندرجات آن از هر حیث و جهت و از صدر تا ذیل مطلع می‌باشند ، تنظیم و تحریر و تسطیر گردید .

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها