قرارداد مشـارکت در سـاخت ساختمان

بسمه تعالی

 

ماده 1 ) طرفین قرارداد

طرف اول (مالکین)

واحد …. به شماره پلاک ثبتی ………… و متراژ …… مترمربع  ……به مالکیت نام و نام خانوادگی  ………………. فرزند …… شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… کد ملی …………تلفن…………  تلفن همراه  ……

محل سکونت ………………………………

                       

واحد …. به شماره پلاک ثبتی ………… و متراژ …… مترمربع  ……به مالکیت نام و نام خانوادگی  ………………. فرزند …… شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… کد ملی …………تلفن…………  تلفن همراه  ……

محل سکونت ………………………………

                                               

واحد …. به شماره پلاک ثبتی ………… و متراژ …… مترمربع  ……به مالکیت نام و نام خانوادگی  ………………. فرزند …… شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد …… کد ملی …………تلفن…………  تلفن همراه  ……

محل سکونت ………………………………       

تبصره: در هر قسمت از متن قرارداد که از عبارت"طرف اول" قرارداد استفاده شود، منظور مالکین می‌باشد.

 

طرف دوم (سازنده)

آقای ………… فرزند ………… شماره شناسنامه ………… صادره از ……… متولد ……… کد ملی ………… تلفن ………… تلفن همراه …………

محل سکونت ………………………………………………………………

 

آقای ………… فرزند ………… شماره شناسنامه ………… صادره از ……… متولد ……… کد ملی ………… تلفن ………… تلفن همراه …………

محل سکونت ………………………………………………………………

تبصره 1: آقای ……………….. به‌عنوان نماینده سازنده جهت هماهنگی و رسیدگی به امور مرتبط با مالکین تعیین گردید.

تبصره 2: در هر قسمت از متن قرارداد که از عبارت"طرف اول قرارداد" استفاده شود، منظور کلیه مالکین می‌باشد.

تبصره 3: در هر قسمت از متن قرارداد که از عبارت"طرف دوم قرارداد" استفاده شود، منظور سازنده می‌باشد. ضمناً در متن این قرارداد از ایشان به‌عنوان سازنده نیز یاد می‌گردد.

تبصره 4: در هر قسمت از متن قرارداد از عبارت "طرفین قرارداد" استفاده شود، منظور کلیه مالکین و سازنده می‌باشند.

تبصره 5: بنگاه املاک …………….. به مدیریت ………………………… به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین (مذکور دربند 16 از ماده 5 قرارداد) و هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده قرارداد حاضر، مورد تأیید طرفین قرارداد می‌باشد.

 

ماده 2) موضوع قرارداد

عبارت است از اخذ دستور نقشه پلاک ثبتی ………… واقع در منطقه …… تهران به نشانی ……………………………… و پیگیری جهت اخذ مجوز ساخت طبقه …. مسکونی و تخریب ساختمان فعلی و احداث بنای نوساز طبق مجوز ساختمان و تکمیل ساختمان ……  طبقه که طبقه آن مسکونی واحدی (مجموع واحد مسکونی) و طبقه همکف و …. طبقه زیرزمین جهت پارکینگ و انباری برحسب نقشه تأییدشده شهرداری منطقه.

حداقل بنای مفید ساختمان ….. مترمربع خواهد بود، که سازنده مکلف به اخذ جواز ساخت آن از شهرداری منطقه می‌باشد. که در زمینی به مساحت …… مترمربع قطعه ………. به شماره ملک …… فرعی ……. از اصلی …….. و شماره ثبت دفتر ……….. شماره صفحه …….. واقع در بخش ….. تهران حوزه ثبتی ……… به آدرس …………………………………… تحت نظارت کاری مهندسین ناظری که از طرف سازمان نظام‌مهندسی و مالکین تعیین می‌گردد، بنا می‌گردد. لذا سازنده به هزینه خود و بر اساس مفاد این قرارداد مکلف به اجرا و رعایت کلیه اصول شهرسازی طبق پروانه ساخت و نقشه مصوب شهرداری می‌باشد.

 

ماده 3) تعیین متراژ و نحوه تقسیم واحدها

از مجموع ………… طبقه مسکونی و طبقات زیرزمین و همکف، با توافق و تراضی طرفین نحوه تقسیم واحدها به شرح ذیل می‌باشد:

  1. آقای / خانم ………… مالک واحد 1 طبقه ……
  2. آقای / خانم ………… مالک واحد 2 طبقه .....
  3. آقای / خانم ………… مالک واحد 3 طبقه .....
  4. آقای / خانم ………… مالک واحد 4 طبقه .....
  5. آقای / خانم ………… مالک واحد 5 طبقه .....
  6. .........
  7. سایر واحدها به سازنده تعلق خواهد یافت.

تبصره 1: سازنده متعهد گردید، کلیه واحدهای موضوع قرارداد اعم از واحدهای متعلق به مالکین و سازنده به‌صورت تیپ در کلیه طبقات و با مصالح یکسان و تا جای ممکن با زیربنای مفید یکسان ساخته شود.

تبصره 2: محل پارکینگ‌ها و انباری‌های طرفین قرارداد بر اساس قرعه‌کشی در حضور طرفین قرارداد تعیین می‌گردد ولی با توجه به توافق طرفین حق انتخاب بهترین پارکینگ‌ها و انباری‌ها با مالکین صاحب پارکینگ و انباری در وضعیت قبلی ساختمان (قبل از احداث) است، لذا ابتدا ایشان پارکینگ‌ها و انباری‌های خود را انتخاب و پس‌ازآن قرعه‌کشی برای سایر واحدها انجام خواهد پذیرفت.

تبصره 3: مقرر گردید، انباری‌ها به تعداد .... واحد (برای هر دستگاه آپارتمان یک واحد) ساخته شود، که می‌بایست متراژ حداقل انباری‌ها............. مترمربع باشد. همچنین یک عدد واحد سرویس بهداشتی جهت مشاعات در نظر گرفته شود.

تبصره 4: سازنده متعهد گردید، کلیه واحدها را با حداقل متراژ مفید ........ مترمربع احداث نماید و درصورتی‌که متراژ هر یک از واحدهای تحویلی به مالکین دارای متراژی کمتر از متراژ مذکور باشد، سازنده موظف به پرداخت مبلغ معادل ریالی کسری متراژ واحدها از ........ مترمربع به مالکین به نرخ روز می‌باشد. همچنین سازنده اقرار می‌نماید، که در صورت تحویل واحدهای با متراژ بالاتر از .......... مترمربع چه با انجام خلاف نسبت به متراژ مذکور در نقشه مصوب و چه بدون آن، هیچ‌گونه حقی نسبت به مالکین نخواهد داشت و نمی‌تواند وجهی را بابت آن مطالبه نماید.

 ماده 4: تعهدات طرف اول قرارداد (مالکین):

1) مالکین متعهد هستند، پس از امضای قرارداد با تنظیم وکالت کاری مبنی بر تفویض اختیار بر انجام کلیه مراحل و تشریفات اداری لازم جهت اخذ مجوز ساخت و اجرای مفاد قرارداد موصوف این امکان را در اختیار سازنده قرار دهند، تا سازنده بتواند پرونده امر را در کلیه مراحل تا حصول نتیجه نهایی راسأ پیگیری نماید. لذا مالکین موظف می‌باشند، کلیه اسناد مالکیت را به‌عنوان امانت و در ازای اخذ رسید در اختیار بنگاه املاک گویا قرار دهند. لذا بدیهی است، مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد ملکی تا پایان قرارداد بر عهده بنگاه املاک گویا خواهد بود و در صورت هرگونه سوءاستفاده از اسناد ملکی، بنگاه املاک گویا مسئول خواهد بود.

2) کلیه مالکین موظف هستند، قبل از اخذ مجوز و پروانه ساخت نسبت به تسویه بدهی‌های ملک خود اقدام نموده و نسبت به فک رهن آن اقدام نمایند. بنگاه املاک گویا موظف به کنترل این موضوع جهت حصول اطمینان در این خصوص می‌باشد.

3) طرف اول قرارداد متعهد گردید، که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و مالیات و هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن مصرفی خود تا زمان تحویل ملک به‌طرف دوم، اقدام نماید. بدیهی است، هزینه‌های مصرفی آب و برق و گاز و سایر موارد پس از تحویل ملک به‌طرف دوم به عهده خود سازنده می‌باشد.

4) در ارتباط با انتقال سند به نام طرف دوم با توافق و تراضی طرفین مقرر شد به شرح ذیل اقدام شود:

4-1) پس از پرداخت کامل فیش جواز به‌صورت نقدی از سوی سازنده،1 دانگ سند بنام سازنده می‌گردد.

4-2) 5/0 دانگ سند پس از اتمام گچ کاری واحدها به نام سازنده می‌گردد

4-3) 9/0 دانگ سند پس از اخذ پایان کار به نام سازنده می‌گردد.

دفترخانه موردتوافق طرفین دفتر اسناد رسمی شماره.............. به آدرس: .....................................................................................................................................

5) مالکین ملک خود را با مشخصات مندرج در این قرارداد جهت ساخت برابر مفاد قرارداد در اختیار سازنده قرارمی دهند، مشروط بر اینکه کلیه هزینه‌های طراحی، تهیه و اجرا اعم از پرداخت هزینه نقشه‌های معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی، محاسبات، گزارش مکانیک خاک، تأیید نقشه‌ها توسط سازمان آتش‌نشانی، حق‌الزحمه مهندس ناظر، خرید تراکم، عوارض زیربنا، هزینه گودبرداری، خرید مصالح و کلیه هزینه‌های اجرا و احداث بنا و هزینه‌های مربوط به اخذ جواز ازجمله هزینه ایمن‌سازی برابر ضوابط شهرداری منطقه نسبت به احداث 5 طبقه مسکونی طبق نقشه‌های تأییدشده از سوی شهرداری توسط سازنده پرداخت‌شده و پروانه ساختمان نیز اخذشده باشد.

6) هرکدام از مالکین واحدهای فعلی پس از ساخت و در زمان تحویل در جایگاه فعلی خود ازنظر طبقه و صورت‌مجلس تفکیکی قبلی قرار خواهند گرفت. با این توضیح که مالکین طبقه همکف به طبقه اول و اول به دوم و دوم به سوم و سوم به چهارم منتقل خواهند شد.

7) مالکین پذیرفتند، سازنده از مصالح موجود در ساختمان و انشعابات آب و برق و گاز جهت ساخت و تکمیل بنای جدید استفاده نمایند، بدون آنکه وجهی بابت حق امتیاز آن‌ها به مالک پرداخت نماید و کلیه عواید ناشی از تخریب بنای قدیمی به نفع سازنده باشد.

8) علاوه بر دستگاه نظارت تعیین‌شده توسط سازمان نظام‌مهندسی، آقای............................................... فرزند........................ به شماره شناسنامه................. صادره از...................... نماینده مالکین به‌عنوان ناظر از طرف مالکین معرفی می‌گردد. حدود اختیارات ناظر تعیین‌شده، بررسی نقشه‌های طراحی سازنده قبل از ارائه به شهرداری و نظارت بر حسن انجام مفاد این قرارداد مطابق با نقشه‌های مصوب و استانداردهای ایمنی، شهرسازی و سایر استانداردهای مرتبط توسط سازنده می‌باشد.

ماده 5: تعهدات طرف دوم قرارداد:

1) کلیه هزینه‌های اجرایی ساخت اعم از پرداخت هزینه نقشه‌های معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی، محاسبات، تهیه گزارش مکانیک خاک، تأیید نقشه‌ها توسط سازمان آتش‌نشانی و محاسب، خرید تراکم، عوارض زیربنا و هزینه گودبرداری و خرید مصالح و کلیه هزینه‌های مربوط به اخذ جواز ازجمله هزینه ایمن‌سازی برابر ضوابط شهرداری منطقه نسبت به احداث 5 طبقه مسکونی طبق نقشه‌های تأییدشده از سوی شهرداری و دیگر هزینه‌های مربوط به احداث بنای موضوع قرارداد که در اینجا به آن‌ها اشاره نشده است، به عهده سازنده می‌باشد.

2) به‌موجب این قرارداد سازنده، 3 فقره چک به شماره‌های هرکدام به مبلغ ................................................... ریال (...................... ریال) در وجه بابت ضمانت حسن انجام کار موضوع قرارداد نزد بنگاه املاک گویا قرار می‌دهد.

تبصره: بنگاه املاک گویا موظف به آزادسازی چک‌های مذکور تحت شرایط مندرج در ذیل می‌باشد:

2-1) چک اول پس از پایان دیوارچینی ساختمان موضوع قرارداد، به سازنده مسترد خواهد گردید.

2-2) چک دوم پس از پایان گچ کاری ساختمان موضوع قرارداد، به سازنده مسترد خواهد گردید.

2-3) چک سوم در پایان دوره تضمین مندرج دربند 20 از ماده 6 این قرارداد و در صورت انجام تعهدات سازنده در دوره مذکور، مسترد خواهد گردید.

بدیهی است، حسن انجام کار سازنده و رضایت طرف اول قرارداد (نماینده مالکین) در کلیه مراحل فوق جهت آزادسازی کلیه چک‌های ضمانت شرط لازم می‌باشد.

3) سازنده متعهد است، کلیه مراحل تکمیلی موضوع قرارداد ازجمله صدور پایان کار و انجام تشریفات اداری و صورت‌مجلس تفکیکی و غیره را انجام دهد و کلیه هزینه‌های آن به عهده سازنده می‌باشد.

4) پرداخت هزینه‌های انشعاب برق و گاز و آب برای هر واحد و فاضلاب کلیه واحدها و برق کلی ساختمان به عهده سازنده و جزء لاینفک قرارداد می‌باشد و وصل سیستم فاضلاب ساختمان به سیستم فاضلاب شهری به عهده سازنده می‌باشد.

تبصره: مقرر گردید، برای هر یک از واحدهای ساختمان موضوع قرارداد، به تفکیک انشعابات لازم جهت نصب کنتورهای جداگانه برای آب (کنتورهای ثبت‌شده سازمان آب)، برق و گاز هر واحد آپارتمان در نظر گرفته شود. بدیهی است، کلیه هزینه‌های مربوط به تأمین و نصب کنتورهای مذکور نیز بر عهده سازنده می‌باشد.

5) تفکیک سند و پرداخت هزینه‌های دارایی و سایر هزینه‌های مربوطه در راستای تفکیک سند و انتقال قطعی سند به عهده طرفین قرارداد به نسبت سهمشان خواهد بود.

6) زمان اخذ مجوز ساخت 6 ماه از تاریخ عقد قرارداد حاضر توسط تمام مالکین و ارائه وکالت کاری از سوی ایشان به سازنده تعیین می‌گردد.

7) زمان اجرای طرح پس از اخذ جواز و تحویل کامل تمامی واحدهای مسکونی به سازنده 18 ماه شمسی خواهد بود و سازنده متعهد شد، در خلال مدت ذکرشده عملیات ساختمانی را به اتمام رساند و واحدهای تکمیل‌شده و محوطه ساختمان را جهت سکونت به‌صورت کلی تمام‌شده و جارو کشیده تحویل بدهد.

تبصره 1: جریمه هرروز دیرکرد در تحویل آپارتمان‌های فوق مبلغی معادل اجاره روزانه برای هر واحد ملکی (تعیین‌شده توسط 3 بنگاه املاک مورد تأیید طرفین قرارداد) می‌باشد، که از سوی سازنده به مالکین پرداخت می‌گردد.

8) بدیهی است، تا مرحله تکمیل پروژه و تحویل کلید جهت سکونت، سازنده حق مطالبه و یا دریافت هیچ مبلغی علاوه بر آنچه در این قرارداد ذکر گردیده است را از مالکین نخواهد داشت.

9) سازنده متعهد گردید که برای هر یک از مالکین ساکن یک واحد مسکونی مشابه واحد موجود در منطقه اجاره نماید و برای هر یک از مالکین غیر ساکن مبلغ سه میلیون تومان اجاره ماهیانه بپردازد.

10) کلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی پس از تخریب متعلق به سازنده می‌باشد.

11) با توجه به شرایط فعلی ساختمان سازنده موظف است، نسبت به رعایت اصول ایمنی و موازین قانونی مهندسی و غیره به هنگام تخریب و گودبرداری اقدام لازم و شایسته معمول و با دقت و حساسیت لازم برای جلوگیری از خطرات احتمالی کارگران شاغل در محل کار اصول ایمنی را به آنان متذکر و امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهد. بدیهی است، مالکین نسبت به کلیه مسئولیت‌های مراحل ساختمانی (از لحظه تحویل ملک به‌طرف دوم قرارداد تا پایان کار) و در صورت وارد آمدن خسارت به ساختمان‌های مجاور و اموال عمومی و عابرین و کارگران شاغل در مجموعه و در زمینه انواع بیمه که به مسئولیت سازنده است و غیره هیچ تعهدی ندارند.

12) طرف دوم قرارداد (سازنده) مکلف می‌باشند، کلیه عملیات ساختمانی را بدون عیب و نقص و حسب نظریه مهندس ناظر و شرایط ساخت در این قرارداد و نقشه مصوب به انجام رسانیده و سهم طرف اول (مالکین) را مطابق با ماده 3 قرارداد طی صورت‌جلسه جداگانه تحویل و رسید دریافت نمایند.

13) سازنده متعهد است، در تکمیل پروژه مذکور از مصالح ساختمانی مکتوب شده در این قرارداد استفاده نماید و درصورتی‌که طرفین این قرارداد بخواهند از مصالح خارجی (یا خارج از مشخصات فنی ذکرشده) یا هرگونه تغییری در نوع مصالح قیدشده که تفاوت قیمت داشته باشد برای آپارتمان خود استفاده نمایند، باید مابه‌التفاوت قیمت را راسا و نقداً پرداخت کرده و ضمناً لازم است، طرفین با هماهنگی و رضایت یکدیگر نسبت به موضوع اقدام نمایند.

14) چنانچه سازنده نتواند به هر دلیل (نداشتن سرمایه یا هر علت دیگر) تا تاریخ انقضاء قرارداد موضوع قرارداد را تکمیل نماید، قانوناً متعهد است، که نسبت به تأمین خسارات مورد مطالبه مالک بر طبق تبصره 1 بند 5 از ماده 5 این قرارداد اقدام نماید و سازنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نماید. (به‌غیراز حوادث غیرمترقبه یا Force Major، مشروط بر اینکه کوتاهی و تخلف از ناحیه سازنده نبوده و رفع آن نیز درید او نباشد.)

15) بدیهی است، چنانچه عملیات اجرایی ساختمان به دلایل مشروحه دربند 13 از ماده 5 این قرارداد بیش از 6 ماه متوقف گردد، بدون نیاز به انجام تشریفات قانونی واداری و قضایی، مالکین می‌توانند راسا موارد را صورت‌جلسه و اقدام به تکمیل پروژه فوق نماید و پس از فروش ساختمان مبلغ هزینه‌های انجام‌شده را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب ضرر و زیان‌های محاسبه‌شده به سازنده مسترد خواهند نمود.

16) در صورت بروز هرگونه اختلاف‌نظر در اجرای هر یک از مفاد این قرارداد نظر نماینده ذیصلاح آژانس مسکن گویا به مدیریت محمد خاتم گویا به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین قابل‌اجرا خواهد بود. بدیهی است، در صورت عدم توافق طرفین بر اجرای نظر حکم مرضی‌الطرفین، موضوع به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

17) تا پایان انجام کار و تحویل ساختمان هرگونه نوسان قیمت و دیگر شرایط اقتصادی بر روی مبلغ توافق شده در این قرارداد و شرایط کاری پروژه مذکور مؤثر نخواهد بود و حق هرگونه ادعایی در این مورد از سوی هر یک از طرفین قرارداد ساقط می‌گردد.

18) اقامتگاه رسمی طرفین در این قرارداد ذکر گردیده و چنانچه بعداً تغییر مکانی صورت پذیرد، طرف مقابل مکلف است، مکان جدید را به‌طرف دیگر اطلاع دهد.

19) در طول قرارداد سازنده و مالکین به‌هیچ‌عنوان مجاز به استفاده از اسناد مالکیت ساختمان موضوع قرارداد به‌عنوان وثیقه جهت اخذ وام از هیچ مرجع ارائه‌دهنده وام نمی‌باشد.

ماده 6: شروط قرارداد:

1) چنانچه سازنده موفق به اخذ مجوز ساخت طبقه ششم گردد، سهم وی برابر با 60% از زیربنای مفید طبقه ششم بوده و 40% زیربنای باقیمانده به مالکین تعلق‌گرفته و مابین ایشان تسهیم می‌شود.

تبصره: آژانس مسکن گویا موظف است، در هنگام خریدوفروش واحدها قبل از اتمام سقف‌ها بر طبق بند فوق، باید مفاد این قرارداد به اطلاع خریدار رسانده شود و نسبت به تنظیم الحاقیه برای اصلاح طرف اول قرارداد (مالکین) اقدام نماید. بدیهی است، خریدار ملزم به رعایت کلیه مفاد این قرارداد می‌باشد.

2) هرگونه تغییر احتمالی در ساختار ساختمان باید با توافق طرفین و زیر نظر مهندس ناظر انجام پذیرد. بدیهی است، کلیه مسئولیت‌ها و هزینه‌های خلافی ناشی از اضافه بنا مازاد بر متراژ قیدشده که در نقشه مصوب شهرداری می‌باشد، به عهده سازنده می‌باشد و اضافه متراژ و منافع آن به نسبت قدر السهم متعلق به طرفین قرارداد خواهد بود. لازم به ذکر است، زمان‌های اخذ عدم خلاف در این مورد جزء زمان کاری محسوب نمی‌گردد.

3) طرفین قرارداد اقرار صریح می‌نمایند، که انتقال هر مقدار از مالکیت ملک به‌صورت قطعی یا بلاعزل صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد، به سازنده صورت گیرد و طرف دوم قرارداد هیچ‌گونه ثمنی به‌طرف اول قرارداد بابت انتقال سند مالکیت مذکور پرداخت ننموده است و طرف دوم در صورت هرگونه تخلف در انجام تعهدات ضمن پرداخت ضرر و زیان‌های تعیین‌شده طبق مفاد این قرارداد به‌طرف اول اصالتاً وکالتا حق ساقط نمودن اعتبار انتقال مذکور را با استناد به ماده 239 قانون مدنی به‌طرف اول اعطا ء می‌نماید به‌گونه‌ای که کلیه حقوق طرف اول قرارداد محفوظ بماند.

4) این قرارداد با عنایت به مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و برای طرفین قرائت شد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای آن می‌باشند.

5) شروع عملیات ساختمانی و ساخت‌وساز از زمان تحویل کامل و قطعی کلیه واحد می‌باشد، که طی صورت‌جلسه‌ای در محل ساختمان با حضور نماینده بنگاه املاک گویا انجام خواهد پذیرفت.

6) مالکین موظف می‌باشند، پس از اخذ جواز ساختمان موضوع قرارداد توسط سازنده و اطلاع‌رسانی در این خصوص به مالکین، ظرف مدت دو ماه نسبت به تخلیه و تحویل ملک خود به سازنده اقدام نمایند.

7) تأخیر زمانی به وجود آمده در اثر حوادث قهری و جبری از قبیل سیل و زلزله و طوفان و جنگ و به‌طورکلی شرایط Force Major و زمان صرف شده جهت اخذ عدم خلاف موضوع‌بندهای 3 و 17 از ماده 6 شامل مدت‌زمان اجرای قرارداد نخواهد شد.

8) طرفین با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت عقلی و اطلاع از شرایط زمان و مکان اقدام به عقد این قرارداد نمودند و اسقاط کافه خیارات ازجمله خیار غبن هرچند فاحش از طرفین به عمل آمد.

9) در صورت فوت هر یک از طرفین، این مشارکت نامه اجرا خواهد شد و انجام کارهای ساختمانی و ادامه کلیه مفاد تعهدات آن بدون استثنا نسبت به قائم‌مقام قانونی و یا ورثه آن‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.

10) این قرارداد یک کل تجزیه‌ناپذیر است و باید به‌طور کامل اجرا شود و اجرای جزئی در این قرارداد جز با توافق طرفین حقی برای طرفین ایجاد نمی‌کند.

11) کل مبلغ حق الجعاله و کمیسیون آژانس در زمان عقد قرارداد دریافت می‌شود. بدیهی است، چنانچه هر یک از طرفین قرارداد پس از امضاء قرارداد به نحوی از اجرای قرارداد استنکاف کند، متعهد است که کمیسیون مربوط به طرفین قرارداد را به دفتر آژانس مسکن گویا پرداخت نماید.

12) ملک مورد مشارکت پس از تحویل از جانب مالکین به سازنده به‌منزله کارگاه ساختمانی سازنده می‌باشد و ورود و خروج کلیه مالکین و یا نماینده آن‌ها به‌منظور نظارت باید با در نظر گرفتن امنیت جانی و بااطلاع و هماهنگی سازنده باشد.

13) سازنده بدون موافقت مالکین حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را به غیر، تحت هیچ‌یک از عناوین صلح یا وکالت یا بیع یا مشارکت و نمایندگی نخواهد داشت.

14) پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های هر واحد به ارگان‌های دولتی و غیردولتی تا قبل از تخریب و یا اخذ پروانه به عهده هر یک از مالکین خواهد بود.

15) کلیه مسئولیت‌های پیش‌آمده از مرحله تخریب تا ساخت واحدها ازنظر جانی و مالی و رعایت اصول ایمنی و بیمه کارگران و رعایت حقوق همسایگان بر عهده سازنده می‌باشد.

16) همانند بند 3 از ماده 6 این قرارداد، کلیه مسئولیت‌ها و جریمه ناشی از تخلف (کلیه هزینه‌های عدم خلاف) پیشروی بنا در پاسیو به عهده سازنده بوده و اضافه متراژ بنا به نسبت قدر السهم، متعلق به طرفین قرارداد می‌باشد.

17) طرفین قرارداد اقرار نموده‌اند، که واحدهای متعلق به ایشان طبق توافق خود و بر طبق ماده 3 قرارداد بین خویش تقسیم نمایند که در این زمینه آژانس مسکن گویا مسئولیتی ندارد.

18) این قرارداد در تاریخ در صفحه در نسخه تنظیم و تمامی صفحات آن به امضاء طرفین رسیده است و هریک از نسخ دارای اعتبار یکسان است.

19) طول دوره تضمین از زمان تحویل واحدهای ساختمان به مالکین (تحویل موقت) به مدت 3 ماه تعیین می‌گردد. بدیهی است، در طول این مدت معایب و مشکلاتی که در آپارتمان‌ها ناشی از قصور در عملکرد سازنده وجود داشته باشد یا پیش آید، سازنده موظف است، در اسرع وقت نسبت به رفع معایب به هزینه خود اقدام نماید.

20) چنانچه سازنده موفق شود مجوز ساخت شش طبقه مسکونی را از شهرداری منطقه شود می‌بایستی قبل از دریافت جواز میزان قدرالسهم مالکین از طبقه ششم و همچنین رضایت کلیه مالکین را برای ساخت طبقه ششم را اخذ نماید.

21) سازنده 7 ماه زمان دارد که جواز 5 طبقه مسکونی را دریافت نماید و در عدم این صورت می‌بایستی روزانه مبلغ پانصد هزار تومان به هریک از مالکین به‌عنوان تأخیر بپردازد و این جریمه با سایر جریمه‌ها قابل‌جمع می‌باشد.

خداوند به طرفین خیروبرکت عطا نماید.

 

پیوست 1- لیست مصالح ساختمانی

اسکلت بتن آرمه طبق ضوابط و نقشه‌های مصوب شهرداری و دیوارهای جانبی و مابین واحدها 20 سانتی‌متری با بلوکه‌ای عایق حرارتی و صوتی و کلیه دیوارهای داخلی 10 سانتی متر. (بلوک سفال یا سیمانی سبک)

سقف تیرچه و بلوک سفال یا فوم.

چارچوب فلزی طرح فرانسوی یا اسپانیایی.

پنجره‌ها دو جداره از نوع درجه‌یک گازدار upvc با لولای دو حالته با یراق‌آلات آلمانی.

لوله‌های فاضلاب ایرانی استاندارد درجه‌یک.

درب‌های داخلی HDF، درب سرویس‌های بهداشتی باروکش ضد آب و درب اصلی آپارتمان‌ها ضد سرقت باروکش MDF و یراق‌آلات ترک درجه 1 با تأیید نماینده مالکین.

دیوارهای راه‌پله از کف تا سقف تراورتن یا مرمریت درجه 1.

دیوار پارکینگ‌ها از کف تا سقف سنگ تراورتن یا مرمریت درجه 1.

نمای ساختمان سنگ تراورتن درجه 1 طبق طراحی مهندسین معمار با اخذ تأیید از نماینده مالکین.

پشت بام سه لا قیر دو لا گونی درجه‌یک به همراه موزاییک فرش و لبه‌های داخلی پشت‌بام (درپوش) تراورتن با قطر 4 سانتی‌متر

کف سرویس‌ها و آشپزخانه سه لا قیر دو لا گونی و سرامیک درجه‌یک ایرانی مورد تأیید نماینده مالکین.

دیوار سرویس‌ها و آشپزخانه از کف تا سقف از کاشی درجه‌یک ایرانی مورد تأیید نماینده مالکین.

سرویس ایرانی و فرنگی از نوع درجه‌یک ایرانی و دستشویی کابین دار از نوع جنس پی‌وی‌سی و چراغ‌دار برای سرویس‌های اصلی مورد تأیید نماینده مالکین.

شیرآلات از نوع قهرمان یا شیبه اهرمی درجه‌یک.

کابینت تمام mdf ساخت ترکیه زمینی و دیواری به ارتفاع 90 سانتی‌متر و عمق کابینت زمینی 60 سانتی‌متر با لولاهای آلمانی و رویه mdf 4 سانتی‌متری با ظرف‌شویی دو لگنه اخوان و هود شومینه‌ای اخوان و اجاق‌گاز رو کابینتی اخوان به‌صورت تیپ در همه واحدها مورد تأیید نماینده مالکین.

آیفون تصویری رنگی، آنتن مرکزی، سیستم دوربین مداربسته (پوشش‌دهنده کلیه فضاهای مشاع و پارکینگ‌ها و جلوی درب‌های اصلی شمالی و جنوبی)، نرده حفاظ روی دیوار حیاط، درب پارکینگ ریموت دار و کابل‌کشی ماهواره.

آسانسور با اتاقک هشت نفرِ نیمه استیل یا تمام استیل و موتور و گیربکس و ریل ایتالیایی یا آلمانی و مجهز به سیستم بلک اوت و درایور تری وی اف.

قفل و دستگیره درهای داخلی از نوع ایرانی درجه‌یک.

کف پارکینگ‌ها و راهروها سنگ مرغوب درجه 1 و مناسب با کاربری و مورد تأیید نماینده مالکین

کف واحدها و هال و پذیرایی و اتاق‌ها سنگ مرمریت درجه‌یک یا سرامیک گرانیتی رکتیفایر نانو مهسرام کویر درجه 1 با حداقل سایز 40x40 با اخذ تأیید نماینده مالکین

سیستم سرمایش و گرمایش از نوع داکت اسپیلت مجزا برای هر واحد از نوع آل جی یا سامسونگ یا موارد مشابه با توافق مالکین

کلیه کولرهای موجود در ساختمان قدیمی متعلق به مالکین می‌باشد.

نقاشی واحدها بدنه روغنی مات و سقف آشپزخانه و سرویس‌ها روغنی مات و سقف اتاق‌ها و پذیرایی پلاستیک سقف پارکینگ‌ها پلاستیک و سقف راه‌پله روغنی مات درجه‌یک.

نرده‌های راه‌پله استیل 304

دیوار بالکن‌ها از کف تا سقف سنگ هماهنگ با نما و کف بالکن‌ها 3 لا قیر دو لا گونی و کف شور و پیش‌بینی شیر آب سرد و گاز در صورت تأییدیه شرکت گاز و پیش‌بینی شیر آب سرد و گاز برای پاسیو طبقه اول برای هر واحد.

گچ‌بری و رابیتس کاری و پیش‌بینی لامپ‌های هالوژن LED در حد متعارف

درب‌های انباری فلزی با دریچه کرکره‌ای با قفل‌سوئیچی

محوطه‌سازی و حیاط سازی و باغچه‌کاری در صورت امکان

کلید پریز از نوع ایرانی درجه‌یک

سیم‌کشی تلفن 3 زوج برای هر واحد

پریزهای داخل آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی باید دارای سیم ارت متصل به چاه ارت ساختمان

تأسیسات حرارتی سیستم پکیج از نوع ایرانی (بوتان یا ایران رادیاتور یا ایساتیس)

سیم‌کشی از نوع درجه‌یک استاندارد ایرانی خراسان یا هادی مشهد.

رادیاتورها از نوع ایران رادیاتور درجه‌یک

نصب سنسور نوری درراه پله و پارکینگ‌ها

لوله‌کشی گاز کامل واحدها توکار از نوع مانیسمان اهواز

اجرای لابی با طراحی زیبا و ابعاد مناسب و ورودی درب طرح دار چوبی در صورت هماهنگی با پلان پارکینگ

نمای پاسیو سنگ ترواورتن با تأیید نماینده مالکین

نماهای جانبی ساختمان (غربی و شرقی) سیمان تخته ماله با رویه سیمان‌سفید

درب ورودی ساختمان از جنس mdf درجه‌یک با پیشنهاد سازنده به همراه آرام‌بند با تأیید نماینده مالکین

لوله‌های شوفاژ ولوله‌های آب سرد و گرم داخل واحدها از نوع درجه‌یک ایرانی آذین دارای لایه آلومینیومی داخل لوله از نوع شاخه‌ای

لوله از کنتور آب هر واحد تا داخل واحد مربوطه با نمره 25 از نوع new pipe (کلافی)

هواکش برای سرویس‌های بهداشتی کلیه واحدها

لوله‌های هواکش فاضلاب، سرویس دستشویی‌ها و هودها در صورت امکان تا خرپشته هدایت گردند.

محل هواکش سرویس دستشویی از بالاترین نقطه از سقف کاذب در نظر گرفته شود و با زانویی 45 درجه به رایزر هدایت شود.

انشعابات گاز و برق و آب با کنتورهای جداگانه برای هر واحد و کنتور سه فاز مشترک جهت مشاعات و آسانسور و یک انشعاب آب به همراه کنتور آب عمومی جهت تأمین آب مشاعات در نظر گرفته شود.

لوله‌کشی از کنتور آب عمومی تا منبع تحت‌فشار آب ذخیره آتش‌نشانی روی پشت‌بام و یک دستگاه الکترو پمپ با هد 2 اینچ جهت ارسال آب آتش‌نشانی مطابق با ضوابط و استانداردهای آتش‌نشانی

ارتفاع سقف تمام‌شده هر واحد 80/2 متر به‌استثناء فضاهایی که دارای سقف کاذب می‌باشد.

بقیه مصالح ذکر نشده در مفاد این قرارداد بر اساس توافق طرفین قرارداد و ضوابط و استانداردهای مرتبط تعیین می‌گردد.

توضیح: در صورت درخواست مالک یا مالکین برای تعویض یا پیشنهاد متریال خارج از توافق، مازاد مبلغ برحسب قیمت روز از طرف مالک یا مالکین به سازنده پرداخت خواهد شد. در ضمن پیشنهاد متریال یا مصالح ساختمانی برای اجرا از طرف سازنده جهت بهتر شدن ساختمان با مشورت مالک یا مالکین خواهد بود.

لازم به ذکر است، مالکی که قصد تغییر در متریال مندرج در قرارداد را داشته باشد، باید به‌صورت مکتوب به بنگاه املاک گویا اعلام نماید و ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام مکتوب، مابه تفاوت ریالی یا خود متریال موردنظر را تهیه و تحویل سازنده نماید.

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها