مبایعه‌نامه قطعی

بسمه‌تعالی

 

 

فروشنده : خانم / آقای : .......................... فرزند آقای ............... و نام مادر خانم: ......... دارای شناسنامه شماره : .................................. صادره از: .......................... متولد........... ساکن : ........................................................................

 خریدار : خانم / آقای :          ....................... فرزند آقای: ............... و نام مادر خانم: ............... دارای شناسنامه شماره : ........................... صادره از : ......................... متولد : .............. ساکن : ............................ ......................... ....................

مورد معامله : تمامت شش‌دانگ یک باب خانه مسکونی دارای پلاک .................. فرعی  ازاصلی به مساحت ....................... مترمربع واقع در تهران بخش ........................ مورد ثبت سند مالکیت شماره ...................... مورخ .......................... صفحه .............. جلد ........ به شماره چاپی ...................... صادره بنام خانم / آقای : .................................. انتقالی مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمی شماره     .................. مورخ ................... دفترخانه .................. تهران و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق شماره پرونده ...................... و آب شماره اشتراک .................... و گاز شهری شماره شناسایی  .............................. و یک‌رشته تلفن شماره ....................... منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراک ها و ودایع احتمالی مربوطه .

قیمت : مبلغ ................................ ریال رایج که مبلغ ...................................ریال از آن نقداً طی چک شماره          ........................ مورخ ................ عهده حساب‌جاری .............. بانک .................. تسلیم فروشنده گردیده و مابقی که مبلغ .........................ریال است بر ذمّه خریدار دین ثابت است که در تاریخ .......................... و هم‌زمان با تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه‌نامه قطعیه به فروشنده بپردازد .

کافه خیابات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده است .

منابع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و با قرار مبیع در تصرف فروشنده است که متعهد گردیده مورد معامله را در تاریخ   /   /   13 صحیحاً و سالماً تخلیه کرده و در مقابل اخذ رسید به خریدار تحویل دهد و در صورت عدم تحویل 
به‌موقع ، فروشنده نیز علاوه بر تخلیه و تحویل مورد معامله ملزم به تأدیه روزانه 
مبلغ ................................ ریال به‌عنوان خسارت تأخیر تخلیه و تحویل و وجه التزام به خریدار می‌باشد و خریدار محق به مراجعه از طریق مراجع رسمی جهت تخلیه و تحویل مبیع و وصول وجه التزام مزبور از تاریخ سررسید مرقوم می‌باشد و فروشنده اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی‌باشد .

تذکاریه : 1- کلیه مالیات‌ها اعم از مالیات تعاون ملی ، مالیات مستغلاتی ، مالیات اراضی بایر و مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری به عهده فروشنده و هزینه محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق و پاداش احتمالی کارکنان دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین است . 2- تاریخ و ساعت حضور در دفترخانه جهت تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه‌نامه قطعیه ساعت               صبح روز ................. مورخه ............................ ماه یک هزار و سیصد و .............. ................. 13 شمسی و در دفترخانه اسناد رسمی شماره ............................... .............. تهران واقع در خیابان ..................... .......................... ................... می‌باشد که طرفین ملزم به حضور در آن و اجرای مفاد متن می‌باشند . 3- دریافت مفاصا حساب‌های مالیاتی و عوارض و اخذ پاسخ استعلامیه های دفترخانه و سایر مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفترخانه مزبور قبل از وقت حضور فوق‌الذکر با فروشنده است . 4- بنا به اصل مالکیت خریدار که طبق این مبایعه‌نامه قطعیت یافته خریدار حق انتقال مورد معامله را جزئاً یا کلاً دارد بنابراین نسبت به مورد انتقال اخیرالذکر قائم‌مقام خریدار مالکیت خواهد داشت که طبیعتاً متعهد به اجرای مفاد این مبایعه‌نامه قطعیه در قسمتی که مالکیت اومحرز گردیده ، می‌باشد . 5- طرفین اعم از فروشنده و خریدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی‌مابین آنان به‌طور شفاهی منعقدشده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این مبایعه‌نامه قطعیه گردیده و می‌باشند . 6- تأدیه بدهی‌های احتمالی ناشی از آب و برق و گاز و تلفن منصوفه تا روز تخلیه و تحویل به عهده فروشنده است والاّ خریدار حق دارد آن را پرداخته و با ارائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه و وصول کند . 7- ضمان درک از تاریخ زیر لغایت پنجاه سال شمسی به عهده فروشنده می‌باشد .

این مبایعه‌نامه در 2 نسخه متحد المتن و متحدالاعتبار تنظیم و امضاءشده و مبادله گردید .

تاریخ

محل امضاء فروشنده :                                                   محل امضاء خریدار :

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها