نمونه قرارداد اجاره به‌شرط تملیک با بانک

بسمه‌تعالی

 

مخصوص طرح‌های صنعتی ( در مواردی که مستحدثات و یا ماشین‌آلات کارخانه وثیقه می‌باشد )

بین امضاکنندگان ذیل :

الف- بانک ........(مشخصات کامل ذکر گردد ) که ازاین‌پس در این قرارداد بانک نامیده می‌شود ازیک‌طرف و

ب- شرکت / کارخانه ................. که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و ازاین‌پس در این قرارداد مستأجر نامیده می‌شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید :

ماده 1- بانک اموال مشروحه زیر را به‌عنوان اجاره به‌منظور استفاده در طرح  ............. به تصرف مستأجر داد تا در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستأجر اقرار به تصرف آن نمود ( مشخصات مورد اجاره به‌طور کامل ذکر گردد)

ماده 2- مدت قرارداد از تاریخ انعقاد تا پایان .................. می‌باشد .

ماده 3 کل ما الاجاره مبلغ ...... ریال می‌باشد . مستأجر مبلغ ... ریال آن ره به‌عنوان پیش‌پرداخت نقداً به بانک پرداخت نمود . مستأجر تعهد نمود  بقیه مبلغ مال‌الاجاره را که بالغ‌بر .... ریال می‌باشد در اقساط زیر بدون این‌که نیازی با اخطار قبلی بانک باشد به بانک پرداخت‌نموده و رسید دریافت دارد ( تاریخ اقساط و مبلغ آن به‌تفصیل ذکر گردد . )

تبصره : وجوه دریافتی از مستأجر به‌عنوان پیش‌پرداخت بابت قسمتی از مال‌الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال‌الاجاره محاسبه و منظور گردیده است . مستأجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش‌پرداخت توسط بانک را تائید نمود .

ماده 4- مستأجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگه‌داری نموده و آن را طبق نظر کارشناس بانک و در حد متعارف و معمول مورداستفاده و بهره‌برداری قرار دهد و از ماشین‌آلات  مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آن‌ها و طبق دستورات ، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره‌برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستأجر نیز مکلف است راهنمایی‌ها  و توصیه‌های بانک  را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید .

تبصره : مستأجر مکلف است تعهدات مذکور در این ماده را در خصوص اموال مورد وثیقه نیز مرعی دارد .

 ماده 5 مستأجر مسئول هرگونه خسارتی است که به مورد اجاره وارد می‌شود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده و یا نکرده باشد و بایستی کلیه خسارات وارده را بنا به تشخیص بانک و به میزانی که بانک تعیین می‌نماید به بانک پرداخت نماید . تشخیص بانک در مورد ورود خسارت و میزان خسارت وارده برای مستأجر قطعی و الزام‌آور می‌باشد و مستأجر حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب نمود .

ماده 6- انجام کلیه تعمیرات مربوط به مورد اجاره اعم از کلی و جزیی و همچنین هزینه‌های آن بدون حق مطالبه ارز بانک به عهده مستأجر می‌باشد لیکن قبل از اقدام به تعمیرات اساسی  مستأجر مکلف است مراتب را کتباً به بانک اعلام نموده و طبق نظر و صلاحدید بانک عمل نماید .

تبصره  در موارد فوق و اضطراری که کسب نظر بانک جهت انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه‌ای مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده مستأجر بوده و بانک هیچ‌گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت .

ماده 8- مستأجر حق ندارد عین یا منافع اموال مورد اجاره را تحت هر عنوان دیگری واگذار و یا در اختیار و تصرف دیگری قرارداد . هرگونه معامله‌ای خلاف این ماده ازنظر بانک باطل و کان لم یکن است .

ماده 9- مستأجر به‌منظور تأدیه کامل بدهی خود به بانک مربوط به اقساط مال‌الاجاره اموال مشروحه زیر را در وثیقه بانک گذاشت و تصرف بانک داد و بانک پس از تصرف اموال یادشده را به مستأجر سپرد تا در طول اجاره از منافع آن استفاده نماید.

مشخصات کامل وثایق :

ماده10- علاوه بر ماشین‌آلات و ساختمان‌ها و تأسیسات موجود کلیه ماشین‌آلات و تأسیسات و مستحدثاتی که در عرصه و اعیان و وثایق مذکور در این قرارداد احداث و نصب و ایجاد شود و کلیه ماشین‌آلاتی که بعداً خریداری می‌شود جزء مورد وثیقه خواهد بود و جمعاً وثیقه واحدی را تشکیل داده و مانع اجرای مقررات مربوط به صدور اجراییه نخواهد بود  .

ماده 11- مستأجر حق ندارد بدون موافقت بانک هیچ‌گونه حقی از حقوق خود را به هر صورت که باشد نسبت به اموالی که به‌موجب این قرارداد در وثیقه بانک قرارگرفته یا می‌گیرد جزء یا کلاً ، عیناً یا منفعتاً به دیگری واگذار نماید . همچنین مستأجر حق ندارد هیچ‌یک از وثایق اعم از منصوبه و غیر منصوبه را بدون موافقت بانک از محل کارخانه خارج ساخته و به محل دیگری انتقال دهد .

تبصره : مستأجر قبول نمود که در صورت صدور اجراییه و یا به هر نحو دیگری که وثایق مذکور در این قرارداد به بانک یا شخص دیگری منتقل گردد منتقل الیه در استفاده از امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره و ودیعه و یا وام آن و سایر حقوق متصوره مستأجر نسبت به آب و برق و تلفن و گاز و غیره محل مورد وثیقه 
( اعم از آنکه هنگام امضا این قرارداد در محل مورد وثیقه وجود داشته یا بعداً به وجود آید ) ازهرجهت قائم‌مقام مستأجر خواهد بود . همچنین مستأجر متعهد شد که امتیاز تلفن و تلکس و برق و آب و گاز و غیره محل مورد وثیقه و حق استفاده از امتیاز و ودیعه یا وام آن را به دیگری واگذار ننماید و این تعهد تا تصفیه کامل مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از مال‌الاجاره و سایر هزینه‌های قانونی به قوت خود باقی خواهد ماند . مستأجر حق هرگونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری را از خود سلب  نمود و هرگونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- مستأجر تعهد نمود تا زمانی که بدهی خود را ازهرجهت با بانک تصفیه ننموده است کلیه اموال فعلی و بعدی خود را که در وثیقه بانک مستقرشده و یا خواهد  شد و همچنین اموال مورد اجاره را بلافاصله پس از امضا قرارداد حاضر ، همه‌ساله و به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش‌سوزی ، انفجار و سایر خطراتی که بانک معین می‌کند به هزینه خود و بدون حق مطالبه از بانک به نفع بانک بیمه نماید و بیمه‌نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید در صورت انجام بیمه قبل از امضا قرارداد بیمه‌نامه باید ظرف مدت 15 روزبه نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از امضا مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد . همچنین مستأجر مکلف است ماشین‌آلات و لوازم مربوطه را هنگام  حمل نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید . درصورتی‌که مستأجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می‌تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه و یا تجدید یا انتقال آن به نفع خود بنماید . مستأجر حق ندارد بدون تصویب بانک به اقدام به تعمیرات کلی یا تجدید ساختمان در محل اجرای طرح‌های خود بنماید .

تبصره  در موارد لزوم اموال مورد اجاره طبق تشخیص بانک بایستی به هزینه مستأجر به نفع اشخاص ثالث نیز بیمه گردد .

ماده 13- درصورتی‌که مستأجر از هر یک از شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ و اموال مورد اجاره را از ید مستأجر خارج سازد و کلیه مطالبات خود را طبق اسناد و دفاتر خود از مستأجر مطالبه و از طریق صدور اجراییه و یا از محل هرگونه اموال ، مطالبات و یا وجوه موجود احتمالی مستأجر نزد بانک وصول نماید .

ماده 14- دفاتر و صورت‌حساب‌های بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل‌اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مستأجر الزام‌آور است و ازنظر صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت‌حساب و اعلام بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی وادارات و دوایر ثبت کافی می‌باشد .

ماده 15- مستأجر مکلف است در تمام مدت اجاره امور و فعالیت‌های خود را طبق اصول صحیح صنعتی و مالی و فنی محاسباتی اداره نموده ، کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و همچنین  هر شش ماه یک‌بار متوالیاً چگونگی اقدامات مربوط به فعالیت خود را کتباً برای بانک گزارش نماید و ترازنامه مالی خود را همه‌ساله به بانک  تسلیم کند .

ماده 16- در صورت عدم تسویه کامل بدهی مستأجر ناشی از قرارداد حاضر در سررسید ، مقرر و از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مستأجر مبلغی به ذمه مستأجر تعلق خواهد گرفت . ازاین‌رو مستأجر با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی‌های تأدیه نشده خود مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هرسال 
( نسبت به بدهی مذکور برحسب قرارداد ) و طبق فرمول 12× تعداد روز × مانده بدهی - 360 ×100 
به بانک پرداخت نماید . به همین منظور مستأجر ضمن قرارداد حاضر به نحوه غیرقابل‌بازگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی بانک ، معادل مبلغ یادشده را از مستأجر مطالبه و یا از هرگونه وجوه دیگر وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های مستأجر تملک نماید . 
اخذ مبلغ مقرر در این ماده مانع از تعقیب عملیات قانونی و اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

 ماده 17- مستأجر تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع واقعی مالی مستأجر باشد در شرکت برقرار نموده و همچنین مستأجر تعهد نمود در صورت تشخیص بانک ، حساب‌ها و دفاتر شرکت مستأجر به‌وسیله یکی از مؤسسات حساب‌رسی رسمی که مورد تائید بانک باشد رسیدگی گردد .

ماده 18 - مستأجر نباید بدون موافقت بانک با اعضا هیات مدیره و بازرس‌ها و کارمندان خود به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر دهد .

ماده 19- مستأجر به نحو غیرقابل رجوع به بانک اختیار داد که چنانچه وی قبل از پایان مدت اجاره بخشی از مال‌الاجاره را قبل از سررسید هر قسط به بانک تأدیه نماید بانک بتواند مبالغ پیش پرداختی را حسب تشخیص خود جهت تقلیل نسبی اقساط مال‌الاجاره و یا واریز و تصفیه آخرین اقساط مال‌الاجاره منظور نماید . درهرحال مستأجر حق هرگونه اعتراض به اقدام بانک در مورد نحوه محاسبه و تخصیص وجوه پیش پرداختی را از خود سلب نمود .

ماده 20- در صورت ایفاء کلیه شرایط و تعهدات مذکور در این قرارداد از طرف مستأجر ( به تشخیص بانک ) پس از انقضاء مدت و پرداخت کلیه اقساط مال‌الاجاره قبل از انقضاء مدت ، کلیه اموال مورد اجاره خودبه‌خود و به‌صرف تائید بانک به مالکیت مستأجر درخواهد آمد .

تبصره 1- درصورتی‌که انتقال مالکیت اموال مورد اجاره قانوناً مستلزم انجام تشریفات خاصی باشد 
در این صورت طرفین توافق دارند تشریفات مزبور را طبق مقررات جاریه انجام دهند.

تبصره 2- درصورتی‌که انتقال مالکیت و یا هرگونه استفاده و یا حمل  و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات و یا عوارض باشد پرداخت کلیه هزینه‌های مالیات و عوارض متعلقه منحصراً  به عهده مستأجر بوده و نامبرده مکلف است بدون حق مطالبه هرگونه وجهی از این بابت رأساً کلیه مالیات‌ها و عوارض و هزینه‌های متعلقه را تأدیه نماید . به‌طورکلی تمامی هزینه‌های انتقال اعم از حق الثبت ، مالیات نقل‌وانتقال عوارض و غیره به عهده مستأجر می‌باشد و مستأجر می‌بایستی به هزینه خود آن‌ها را پرداخت نماید .

ماده 21- مستأجر تحت هیچ عنوان حق فسخ قرارداد حاضر را ندارد .

ماده 22- مستأجر متعهد گردید کلیه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث ازجمله آن دسته تعهداتی را که عدم ایفاء
 ‌آن موجب اخلال و یا وقفه در بهره‌برداری از عین مستاجره و یا عدم انجام آن تعهدات مستأجر در قبال 
بانک می‌گردد به‌موقع انجام داده و هیچ‌گونه تخلفی ننماید .

ماده 23- مستأجر حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک شکل یا محل مورد اجاره را تغییر داده و هرگونه تغییر دیگری در آن به وجود آورد .

ماده 24- در صورت درخواست بانک مستأجر مکلف است تسهیلات لازم جهت نصب پلاک مبنی بر مالکیت 
بانک در اموال مورد اجاره را ایجاد نماید .

ماده 25- مستأجر ضمن پذیرش مسئولیت خود در قبال تمام ادعاها و دعاوی‌ای که علیه بانک نیز مطرح می‌شود
 از حقوق بانک دفاع نموده ، هزینه‌های مربوطه را شخصاً و بدون حق مطالبه از بانک تأدیه نماید .

ماده 26- در کلیه مواردی که بانک وکیل مستأجر است وصی بعد از حیات وی نیز می‌باشد .

مشخصات مستأجر

شرکت ......... ثبت‌شده تحت شماره ................ در اداره ثبت شرکت‌ها با 
مدیریت آقایان .................. ( مدیرعامل ) و .....................(رئیس هیات مدیره ) و
 ................ ( نایب‌رئیس هیات مدیره ) ..........و صاحبان امضاء مجاز ............... 
به‌موجب آگهی‌های شماره ................. مندرج در روزنامه رسمی شماره ........... و
 به نشانی ..................................................................................................

 

محل امضاء نماینده بانک                                                           محل امضاء مستأجر

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمانتان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها