نمونه قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک

بسمه‌تعالی

 

جهت اعطای تسهیلات به‌منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه / آپارتمان ملکی خود در قالب عقد جعاله که موردقبول بانک قرارگرفته است تحت شرایط زیر بین :

الف- بانک .................... سرپرستی منطقه / اداره /........... مقیم ...........به سمت عامل به نمایندگی آقای ................ که ذیلاً بانک نامیده می‌شود ازیک‌طرف و

ب- خانم / آقای ................... به شماره شناسنامه .............. صادره از ............... فرزند .......... مقیم ..............

که ذیلاً جاعل  نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌شود .

موضوع قرارداد و میزان جعل

 ماده 1-عبارت است از انجام تعمیرات ساختمانی از قبیل نقاشی ،‌ لوله‌کشی ، درب و پنجره نجاری سرویس و تعویض قطعات و تأسیسات و شوفاژ و غیره در پلاک ............... فرعی از ................. اصلی واقع در بخش ........... شهرستان ................ با توجه به گزارش ارزیاب بانک رأساً به‌وسیله بانک یا اشخاص فنی دیگر ( به تشخیص بانک ) طرفین از کیفیت و کمیت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع کامل و کافی دارند.

ماده2- شرایط و تعهدات نظر به این‌که خانم / آقا ............... جهت انجام تعمیرات و پرداخت هزینه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعمیرات موضوع ماده یک این قرارداد اعلام و آمادگی م بنماید ، لذا جاعل به نمایندگی از سوی بانک نسبت به پرداخت هزینه‌ها از محل تعیین‌شده اعم از بهای مصالح ساختمانی و لوازم  موردنیاز و نیز پرداخت دستمزد افراد فنی و کارگران و سایر هزینه‌ها اقدام به‌طوری‌که در حداقل مدت مقرر در این قرارداد امور مزبور ( عاملین موردنظر بانک ) انجام و خاتمه یابد .

 تبصره 1- نمایندگی مذکور تبرعاً  و صرفاً به‌منظور نظارت بر حسن اجرای کار و پرداخت هزینه و دستمزد از طرف بانک می‌باشد .

تبصره 2- جاعل متعهد گردید از تسهیلات جعاله سایر بانک‌ها استفاده ننموده و فاقد بدهی قرض‌الحسنه تعمیرات جعاله ، نزد این بانک می‌باشد در غیر این صورت جاعل قبول نمود بدهی مندرج در ماده 2 به دین حال تبدیل‌شده و بانک حق دارد وفق مقررات این قرارداد و آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا اجراییه صادر و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید .

ماده3- جاعل ضمن عقد خارج لازم  حق فسخ این قرارداد را از خود سلب نمود و همچنین با اعلام کتبی جاعل مبنی بر انجام جعاله موضوع این قرارداد با بانک حق الجعاله بانک محقق شده جاعل مکلف است نسبت به تعهدات و الزامات مالی خود در قبال بانک اقدام نماید .

ماده 4- کل جعل موضوع قرارداد مبلغ ......... ریال می‌باشد که دین به نام جاعل بوده و با موافقت عامل ، جاعل قبول نمود مبلغ مزبور را در ................ قسط متوالی ماهانه به مبلغ ................... ریال به بانک بپردازد و سررسید اولین قسط روز ................ خواهد بود و در سررسید آخرین قسط آنچه بر ذمه وی ناشی از این قرارداد باقی‌مانده باشد بایستی یکجا واریز کند .

 تبصره 1- چنانچه جاعل در پرداخت هر یک از اقساط در سررسیدهای مقرر بیش از ده روز تأخیر نماید مبلغی بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت ازاین‌رو جاعل با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی‌های تأدیه نموده خود به بانک مبلغی طبق فرمول    (20× تعداد روز× اصل بدهی )

                 نسبت به اصل بدهی ( طبق قرارداد ) به بانک     100 ×360

پرداخت نماید به همین منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نو غیرقابل‌بازگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل مبلغ یادشده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت  یا به همان میزان از سایر دارایی‌های جاعل تملک نماید اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده 5- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد ( ماده 4)  جاعل قبول نمود که مبلغ مندرج در ماده 4 به دین حال تبدیل‌شده و بانک حق دارد وفق مقررات این قرارداد و آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا اجراییه صادر و عملیات اجرایی را تا وصل مطالبات خود تعقیب نماید .

 تبصره  در این صورت از تاریخ حال شدن تا تاریخ بازپرداخت کامل مطالبات بانک جریمه تأخیر به شرح تبصره ماده 4 بر ذمه جاعل مستقر می‌شود و به‌موجب این قرارداد تعهد پرداخت آن را نمود تشخیص بانک در مورد وقوع تخلف و صورت‌حساب بانک برای تعیین مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجراییه کافی و موردقبول است .

ماده 6-مدت قرارداد : مدت قرارداد ازلحاظ اجرای جعاله از تاریخ انعقاد قرارداد ........... ماه و از جهت بازپرداخت جعل ............ ماه می‌باشد .

ماده 7- این قرارداد به‌موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض در اجرای مقررات ماده 15 اصلاحی قانون عملیات  بانکی بدون ربا تنظیم و در حکم 
سند رسمی لازم‌الاجرا و اجرای آن تابع آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی است .

ماده 8  این قرارداد در تاریخ .................. در دو نسخه تنظیم هر یک از نسخ در حکم نسخه اصلی است

ماده 9  خانم‌ها / آقایان ........... ( مشخصات کامل ذکر شود ) حاضر شدند با امضاء ذیل این قرارداد مسئولیت ایفای کلیه تعهدات ماده 9 مندرج در این قرارداد را متضامناً ، مشترکاً و منفرداً همراه با جاعل / فروشنده ............. تقبل و تعهد نمود به‌نحوی‌که بانک حق دارد به هر یک از آن‌ها منفرداً و  یا با تمام آن‌ها مجتمعاً جهت استیفای مطالبات خود از هر حیث و هر جهت که باشد مراجعه نماید .

ضمنا این تعهد مانع از این نخواهد شد که بانک بنا به تشخیص خود از طریق تقاضای صدور اجراییه نسبت به  استیفای مطالبات خود اقدامی نماید و به‌هرحال اقدام به هر طریق مانع از اقدام به طرفین یا طرف دیگر جهت استیفای مطالبات بانک نخواهد شد .

 

 

ضامن                                                                                          متقاضی 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها