نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

بسمه‌تعالی

ماده 1- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ..................................................................... و

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

1- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... به نشانی: ............................................................................... و

2- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد ....................دارای شناسنامه شماره ....................صادره از .................... ساکنین تهران به نشانی: ........................................ و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

ماده2- موضوع قرارداد:

تمامت یک باب پارکینگ به مساحت .................... مترمربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک .................... فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی .................... بخش .................... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه ..... جلد......... به شماره چاپی .................... صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن‌که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره .................... مورخ .................... تنظیمی دفترخانه شماره .................... تهران در اجاره خانم/آقای .................... بوده لیکن به‌موجب سند صلح شماره .................... مورخ .................... تنظیمی این دفترخانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ....................(مستأجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رؤیت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرین به شغل .............. اجاره داده‌شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

ماده3- مدت قرارداد:

 .................... سال کامل شمسی از تاریخ .................... که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده‌اند.

ماده 4-مبلغ قرارداد:

 مبلغ .................... ریال رایج برای تمام مدت بالا(به‌قرار ماهی مبلغ ................... ریال) که مستاجرین متعهد شدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هرماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تأدیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال‌الاجاره بعضاً یا تماماً ظرف 10 روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

ماده 5- شروط قرارداد:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ‌آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجرین است.

2- مستاجرین حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئی یا کلاً به هیچ صورت حتی به‌صورت: مشارکت، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.

3- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره هستند.

4- مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور هستند.

5- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل، مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت‌المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی هستند.

6- مستاجرین می‌توانند اجاره‌بها اعم از مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را به‌حساب جاری شماره .................... موجر نزد بانک .................... شعبه .................... واریز نموده و نسخه‌ای از فیش آن را به موجر تسلیم نمایند.

7- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرین حق‌دارند با ارائه مفاصا حساب‌های برق و آب و گاز و تلفن منصوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به مرجع رسمی و قانونی صالحه رجوع نمایند.

8- عدم تأدیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تأدیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و درعین‌حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرین دارد.

9-  تخلف مستاجرین از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 6- سایر شروط:

 (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ... ماده و 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله شد.

ماده 7- حل اختلاف:

در صورت بروز هر اختلافی درباره این قرارداد  یا اجرای آن آقا/ موسسه یا شرکت ............ به‌عنوان داوری اتخاذ تصمیم می‌نماید که تصمیم وی برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده8- اعتبار و نسخه‌های قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه و با 8 ماده منعقد و تنظیم شد که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.

 

  امضای (موجر)            امضای(مستاجرین)

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها