نمونه قرارداد اجاره‌نامه تجاری

بسمه‌تعالی

 

 

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت‌شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... به شماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن‌که مستأجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می‌باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می‌باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستأجر داده‌شده است و مستأجر اقرار نود هیچ‌گونه وجهی بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به‌حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال‌الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستأجر متعهد است  در اول هرماه مبلغ .................... ریال به‌موجب قبض رسمی به موجر بپردازد تأخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ در بقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هرماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برف‌روبی و استفاده بهتر از مورد اجاره به عهده مستأجر است 3-مستأجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً به غیر ندارد 4-مستأجر متعهد است همان‌طور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت‌المثل زمان تصرف به‌قرار اجرت المسمی است که مستأجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستأجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستأجر می‌تواند  با تحویل کلید مورد اجاره به دادگاه محل ، تأمین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستأجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده به عهده مستأجر می‌باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستأجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی‌های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تأمین اجتماعی تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ به مبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره‌های ............................. می‌باشد .

تاریخ ........................                 محل امضاء

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها