نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

بسمه‌تعالی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 

1-1 انتقال‌دهنده ........... فرزند............. به شماره شناسنامه .................. صادره از ...........کد ملی...............متولد .............ساکن .............................تلفن.......................................

با وکالت / قیومت / ولایت / وصایت........................فرزند.............. به شماره شناسنامه ...............متولد ................. به‌موجب

1-2 انتقال گیرنده.......................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه  ..............صادره از ....................کد ملی.................. متولد .................... ساکن................ تلفن با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت..................فرزند..............به شماره شناسنامه............ متولد .......................به‌موجب

ماده 2 –  موضوع و مشخصات مورد معامله  

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال‌دهنده نسبت به‌حق کسب و پیشه . تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارت است از.............دانگ / یک باب ................ دارای پلاک ثبتی شماره ...........فرعی از              اصلی .......... قطعه ........... واقع در بخش ....... به مساحت.......  مترمربع دارای سند مالکیت  به شماره‌سریال.......................  صفحه ................. دفتر .......... بنام....................دارای حق اشتراک آب/ برق / گاز اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه ........به متراژ ............. مترمربع  / انباری قطعه ........... به متراژ.............. مترمربع / تلفن دایر به شماره.............../غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره  .............مورخ ..............صادره از سوی شهرداری منطقه ........ می‌باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رؤیت نموده و از کم و کیف آن ازهرجهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد .

ماده 3 – قیمت معامله

1-3 قیمت مورد معامله به‌طور مقطوع مبلغ  ....................ریال معادل........................... تومان تعیین می‌گردد .

2-3 هم‌زمان با این توافق مبلغ ...........................ریال معادل................. تومان نقداً / طی چک شماره ................. بانک...............شعبه.................به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ ....................ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده 4 – شرایط مربوط به تنظیم سند

1-4 طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ.................. در دفتر اسناد رسمی شماره.............واقع در....................حاضر شوند و انتقال‌دهنده متعهد گردید سند را بنام انتقال گیرنده یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی ، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد .

2-4 عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد .

ماده 5 – شرایط تسلیم مورد معامله

1-5 انتقال‌دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ............ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفا و بهره‌برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

2-5 درصورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و انتقال‌دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

3-5 درصورتی‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل‌انتقال به انتقال گیرنده نباشد . انتقال‌دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل ........... ریال به‌عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد .

ماده 6 – آثار قرارداد

1-6 درصورتی‌که حق انتقال سرقفلی به‌غیراز شخص انتقال گیرنده سلب گردد . مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به‌هیچ‌عنوان نخواهد داشت .

2-6 انتقال‌دهنده اقرار نمود که موردقرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی‌باشد و منافع آن نیز قبلا َ به دیگری واگذار نگردیده است . هرگاه کذب اقرار انتقال‌دهنده محرز گردد و ازاین‌جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده   می‌باشد .

3-6  انتقال‌دهنده در صورت استنکاف از تحویل موردقرارداد مکلف است از بابت هرروز تأخیر ، مبلغ..................ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید . تأدیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال‌دهنده نمی‌باشد .

4-6 انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ .................. به انتقال‌دهنده تأدیه نماید . در غیر این صورت انتقال‌دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می‌تواند مبلغ......................... وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید .

5-6  پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل ، رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک به عهده انتقال‌دهنده / انتقال گیرنده  می‌باشد .  در حال حاضر میزان مال‌الاجاره پرداختی به موجر (مالک ) مبلغ.................ریال می‌باشد که هنگام تنظیم سند اجاره‌بها با توافق مستأجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .

6-6  مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی به‌منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، به عهده انتقال‌دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود .

7-6 اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال‌دهنده / انتقال گیرنده باقی ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف به‌صورت................... می‌باشد .

ماده 7

این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده‌شده می‌باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.

ماده 8

حق‌الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان......................به‌طور جداگانه به عهده طرفین است که هم‌زمان با امضای این قرارداد مبلغ................ ریال پرداخت‌شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت .

ماده 9

این قرارداد در تاریخ ............... ساعت ............... در دفتر مشاور املاک شماره ..................به نشانی.............  در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تائید می‌شود .

توضیحات :

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها