نمونه قرارداد بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک‌برگ

بسمه‌تعالی

 

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ به شناسنامه شماره ................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ........ .............................. ............................................ ................. ........  ........... .....  ........ ....

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ به شناسنامه شماره ................. صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ..................... ساکن .... ............. .................. ...................... ....................... .............. ................ .........................

مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ........ ........ به پلاک و شماره .................. فرعی از ......................... اصلی واقع در بخش .................. به مساحت ............................ مترمربع با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی آن ثبت‌شده در صفحه ................... دفتر ....................... تحت شماره ......................... محدوده برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................... با تمامی نمائات و لواحق و امتیازات و اشتراکات آب و فاضلاب و برق و گاز منصوبه و موجوده و متصله که طبق اظهارات و اقاریر اصحاب سند ، منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده است . ضمناً متعاملین به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف مورد معامله بصیر و خبیر و واقف بوده و می‌باشند .

بهاء معامله : مبلغ ..... .......... ................ ............... ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردید . به اقرارهما اسقاط کافه‌ی خیارات خصوصاً خیار غبن فاحشاً او افحش از طرفین به عمل آمد. خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نمود و بااطلاع به مفاد بخش‌نامه 130/10 14/1/58 سازمان ثبت‌اسناد ، اقدام به انجام معامله نمود و فروشنده ضمن تعهد کشف فساد در آن به مدت ده سال در رابطه با مورد معامله و طرفین با علم و اطلاع کامل نسبت به بلامعارض بودن مورد معامله و مستحق الغیر نبودن آن ، و قبول مسئولیت‌های مترقبه قانونی ، با مسئولیت خود مدارک و مستندات ذیل را که از مفاد و مندرجات آن کاملاً آگاه هستند ، تحویل دفترخانه دادند . 

1) نامه شماره .......... ........................ امور اقتصادی و دارایی ..................

2) نامه شماره .................................... شهرداری ........... ............. پایان کار / گواهی عدم خلاف شماره ...... ................................ شهرداری......................              

3) نامه شماره ................................... اداره ثبت‌اسناد و املاک ..................... و رقعات و مدارک مذکور ملاحظه گردید . همچنین ازآنجاکه اخذ استعلامات آب و فاضلاب ، برق و گاز مورد معامله میسور نگردیده است لذا خریدار متعهد به پرداخت بدهی‌های احتمالی معوقه گردید .

تاریخ

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها