نمونه قرارداد پیش‌فروش

بسمه‌تعالی

 

ماده 1 طرفین قرارداد

    1. فروشنده.......... فرزند....................به شماره شناسنامه..................صادره از.................کد ملی...........متولد...............ساکن..........تلفن..........با وکالت / قیومت / ولایت / وصایت ..................فرزند .............به شماره شناسنامه ....... متولد ............ به‌موجب

1-2 خریدار.....................   فرزند...............به شماره شناسنامه ...................صادره از ................... کد ملی  .............. متولد .......... ساکن ............... تلفن......................با وکالت / قیومت / ولایت / وصایت ................فرزند ........ به شماره شناسنامه ......... متولد ................

عبارت است از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط موردتوافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .

ماده 3  مشخصات موردقرارداد............دانگ احداثی در پلاک  ................... به مساحت  ............... مترمربع . اختصاصی .............. ضلع...................... طبقه ................. دارای نقشه و پلان...............که مشخصات مورد.................... معامله تماماً به اطلاع خریدار رسیده است .

2-3 مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورداستفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفکی از این قرارداد خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده 4  قیمت مورد معامله

قیمت مورد معامله از قرار هر مترمربع.................... ریال که جمعاً  .....................ریال تعیین گردید که به‌صورت نقدی یا مبلغ .....................ریال نقداً و باقیمانده قیمت.................... ریال . طی..................... قسط . هر یک به مبلغ........................ریال به تاریخ....../    طی چک / چکهای شماره  ....................................پرداخت خواهد شد.

ماده 5  تسلیم مورد معامله

فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ.............با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید .

ماده 6  شرایط و آثار قرارداد

1-6  فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی‌صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینکفی از قرارداد خواهد بود .

2-6  فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین‌نامه‌های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی ، تراکم ، پایان کار و غیره را رعایت کند .

3-6  فروشنده مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم‌سازی در برابر زلزله را رعایت نماید

4-6 فروشنده مکلف است بعد از تکمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده 4 جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ ...........در دفتر اسناد رسمی شماره................واقع در ..........................حاضر گردد .

تبصره :  در صورت عدم حضور هر یک طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

5-6 اگر مورد معامله بعد از احداث ازنظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر مترمربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . درصورتی‌که این زیادت و نقصانی غیرمتعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می‌تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

6-6 این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می‌کند . در صورت تخلف و انتقال به غیر به‌عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

7-6 فروشنده مکلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

8-6 قیمت مورد معامله قطعی بوده و به‌هیچ‌عنوان از قبیل بالا رفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه‌ها قابل‌افزایش نمی‌باشد .

9-6 فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تأخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هرروز تأخیر معادل مبلغ.........................ریال به‌عنوان خسارت و تأخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

10-6 درصورتی‌که خریدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده 4 را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده ....در صد به‌عنوان خسارت دیرکرد مکلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

11-6  درصورتی‌که پس از تحویل مورد معامله در یک دوره سه‌ماهه که به‌عنوان تحویل موقت می‌باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود که ناشی از افراط‌وتفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

12-6 فروشنده مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مکلف به جبران آن خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

13-6 فروشنده مکلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .

14-6 هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده  ........ می‌باشد .

ماده 7

کلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

ماده 8

درصورتی‌که مورد معامله دارای وام بانکی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانک وام‌دهنده به عهده...............................خواهد بود .

ماده 9

حق‌الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان.......................به‌طور جداگانه به عهده طرفین است که هم‌زمان با امضای این قرارداد مبلغ .................. ریال پرداخت‌شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق‌الزحمه نخواهد داشت .

ماده 10

این قرارداد در تاریخ ........... در دفتر مشاور املاک ............... به نشانی  ................. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد .

ماده 11

موارد حقوقی این قرارداد و ضمایم آن مطابق با مقررات جاری است و تائید می‌شود.

توضیحات : ( نوع مصالح ذکر شود )

امضا فروشنده .............                                 امضا خریدار.......................

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها